2018 m. vasario 2 d.
Nr. 5 (2272)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Antroje sausio pusėje visame pasaulyje įvairių konfesijų krikščionys renkasi bendrai maldai už krikščionių vienybę. Jie meldžiasi tiek savo bendruomenėse, tiek ir su kitų konfesijų nariais rengiamose ekumeninėse pamaldose. Šiais metais tradicinę maldų savaitę už krikščionių vienybę minėjome sausio 18–25 dienomis. Šių metų maldų tema yra Išėjimo knygos žodžiai: „Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6). Ekumeniniai krikščionių susiėjimai ir pamaldos vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje Tauragėje, Panevėžyje, Biržuose, Šilalėje, Švenčionyse ir kitose Lietuvos vietovėse.

Vienybėn suburia Viešpats

VILNIUS. Sausio 25 dieną Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje vyko tradicinės ekumeninės pamaldos, vainikavusios Maldos už krikščionių vienybę savaitę. Kartu meldėsi Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios, Stačiatikių Bažnyčios, Graikų apeigų katalikų, Lietuvos Jungtinės Metodistų Bažnyčios, Krikščionių bendruomenės „Tikėjimo Žodis“, Lietuvos naujosios apaštalų Bažnyčios vyskupai ir kunigai, Katalikų Bažnyčios Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis, kunigai ir tikintieji. Pamaldoms vadovavo vysk. Darius Trijonis. Pabrėždamas, jog tikinčiuosius vienybėn suburia Viešpats, kad tik Jis žmogų pakelia iš nevilties, o skirtingose bendruomenėse galima matyti Jo veikimą, džiaugtis juo, kvietė stiprinti ekumeninę bendrystę karitatyviniu veikimu: „Nes nei liga, nei vargas nepažįsta sienų“. Ganytojas ragino atrasti naujų artimo meilės darbų formų ir būdų, „pasilenkti prie tų skirtingų konfesijų žmonių, kurie jungiasi su kenčiančiu Kristumi ligoninėse, įkalinimo įstaigose, labdaros valgyklose ir kitur“.

Ekumeninėse pamaldose, meldžiant krikščionių vienybės, šauktasi Šventosios Dvasios, klausytasi Dievo Žodžio skaitinių, išpažintas Apaštalų tikėjimas, melstasi „Tėve mūsų“ malda, pasikeista ramybės ženklu. Pamaldų metu vyko rinkliava, skirta Lietuvos Biblijos draugijai – ekumeninei organizacijai, besirūpinančiai, kad kiekvieną, ieškantį Dievo Žodžio, pasiektų Biblija. Po pamaldų visi buvo kviečiami į agapę.

Pagal Vilnensis.lt

 

Biržiečių ekumeninės pamaldos – metodistų bažnyčioje

Tikinčiuosius sveikino katalikų
kunigas Algis Neverauskas

Giesmėms akompanavo
diakonė Jelena Kask

Ekumeninės pamaldos Jungtinės
Metodistų Bažnyčios maldos namuose.
Pamokslus sakė visų konfesijų kunigai

Tikintieji Jungtinėje
Metodistų Bažnyčioje

BIRŽAI. Ekumeninių pamaldų tradicija mieste tęsiama jau senokai, nors jau antri metai ekumeninė savaitė sutrumpėjo iki dienos. Šiais metais visų krikščioniškų bendruomenių narius bendrai maldai pakvietė Jungtinės Metodistų Bažnyčios kunigas Andrus Kask.

Kažkoks nepaprastas jausmas apima, kai bažnyčion žengia penkių konfesijų dvasininkai, o bendra malda suvienija skirtingų Bažnyčių žmones. Šį kartą kunigai pamoksluose didžiausią dėmesį skyrė artimo meilei, susitaikymui, atleidimui:

– Labai trūksta meilės ir ramybės. Bet bažnyčia turi į tai raktą, – sakė kunigas Andrus.

Evangelikų Reformatų Bažnyčios kunigas Rimas Mikalauskas priminė, jog nuo pirmųjų ekumeninių pamaldų išliko tradicija aukoti Biblijos draugijai ir kvietė šios tradicijos neapleisti. Kunigas informavo, jog vasario 16-ąją 12 valandą sekmininkų bažnyčioje vyks pamaldos, kuriose irgi melsis visų konfesijų tikintieji. Katalikų šv. Mišios vyks Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 11 valandą.

– Kiekviena krikščioniška bendruomenė skirtinga. Tačiau Dievas yra toks galingas, kad skirtumus paverčia privalumu, – kalbėjo kun. R. Mikalauskas.

Evangelikų liuteronų kunigas Juozas Mišeikis priminė apaštalo Pauliaus žodžius: „Aš dėl visų tapau viskuo“. Apaštalas Paulius tampa mažutėliu dėl visų.

– Gali turėti dvidešimt diplomų, bet, jei nėra širdy Kristaus, kas iš to, – kalbėjo kunigas.

Kun. J. Mišeikis pastebėjo, jog nė vienas iš bažnyčioje esančių kunigų nėra biržietis, nė vienas nepagalvojo, kad kada nors visi susitiks vienoje bažnyčioje. Tačiau visi jie eina tikėjimo keliu viena kryptimi. Kunigas linkėjo kiekvienam kasdien tapti viskuo dėl visų.

Sekmininkų bažnyčios pastorius Linas Šnaras džiaugėsi, kad į Jungtinę Metodistų Bažnyčią tarnauti atvyko Andrus ir Jelena Kask. Šių žmonių akyse dega tikėjimas. L. Šnaras kalbėjo, jog gyventi su Viešpačiu ir apie Jį kažką girdėti yra du skirtingi dalykai. Sukurdamas Bažnyčią Viešpats norėjo, kad ji tęstų tai, ką darė Jis.

Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčios klebonas kun. Algis Neverauskas kalbėjo, jog be taikos ir atleidimo neįmanoma gyventi kartu. Ekumeninių pamaldų metu negalima pamiršti susitaikymo. Popiežius Jonas Paulius II prieš prasidedant trečiajam tūkstantmečiui davė gerą toną prašydamas visų pasaulio žmonių atleisti. Jis paprašė atleidimo už bažnyčios vaikų padarytas nuodėmes.

– Noriu ir aš visų paprašyti atleidimo už tai, ką katalikai padarę bloga. Prašau atleidimo visų bendruomenių ir kiekvieno jūsų. Ir pats atsiprašau už klaidas Katalikų Bažnyčios vaikų, kurie įskaudino mūsų seseriškas Bažnyčias, – kalbėjo kun. A. Neverauskas. – Tik taikioje širdyje gali gyventi meilė.

Po maldos visų bendruomenių nariai bendravo gerdami kavą ir arbatą, vaišindamiesi pyragais ir bandelėmis. Jungtinės Metodistų Bažnyčios kunigas Andrus džiaugėsi bažnyčioje matydamas daug tikinčių žmonių.

Domino, kodėl ekumeninės savaitės tradicija, kuomet pamaldos kasdien persikeldavo vis į kitą bažnyčią, tapo vienos dienos renginiu. Kun. Rimas Mikalauskas sakė, jog yra kelios priežastys. Viena iš jų – laiko stoka, antra – kai kuriose bažnyčiose šalta. Tačiau ekumeninės pamaldos vyksta. Nebūtinai tam skirtą savaitę. Vasarą ekumeninės pamaldos vyko Evangelikų reformatų bažnyčioje. Vasario 16-ąją tikintieji melsis sekmininkų maldos namuose.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“
Autorės nuotraukos

 

Pažinkime vieni kitus ir išlikime vieningi

Dvasininkai ekumeninėse pamaldose
Šilalės Jono Tartilavičiaus Batakiečio
evangelikų liuteronų bažnyčioje

ŠILALĖ. Miesto evangelikų liuteronų bei Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčių tikintieji jau kelinti metai puoselėja gražią bendros maldos tradiciją. Šiemet ekumeninės pamaldos Šilalėje vyko sausio 23-iosios vakarą Šilalės Jono Tartilavičiaus Batakiečio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Pamaldas vedė Šilalės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Dikšaitis ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kanauninkas dr. Algis Genutis.

Pamaldose dalyvavo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikarai kunigai Vaidas Gadeikis bei Aivaras Pudžiuvelis, Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas ir Šilalės dekanas kun. Narsutis Petrikis ir Tauragės r. Batakių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Karolis Skausmenis.

Skambiomis giesmėmis pamaldų metu džiugino jungtinis Šilalės evangelikų liuteronų bei Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčių choras. Į ekumenines pamaldas atvyko ir Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus bei administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė.

Klebonas kan. dr. A. Genutis pasidžiaugė, kad per pastarąjį šimtmetį ekumeniškumo puoselėjimas ženkliai pažengė į priekį, nuo kalbų pereita prie konkrečių darbų, skirtingų konfesijų bendruomenės atranda vis daugiau bendrų sąlyčio taškų.

Klebono mintims pritarė ir evangelikų liuteronų kunigas M. Dikšaitis, teigdamas, kad ekumeninės dvasios dvelksmas stiprėja, o tai padeda geriau vieniems kitus suprasti, produktyviau bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje.

Šilalės evangelikų liuteronų parapijos tarybos pirmininkas Jonas Juozapaitis, kreipdamasis į pamaldų dalyvius, sakė: „Turime pažinti vieni kitus“.

Pasibaigus pamaldoms kun. M. Dikšaitis pakvietė tarti žodį merą J. Gudauską. Jis kalbėjo apie tarpusavio vienybės svarbą ne tik tarp skirtingų konfesijų krikščionių, bet ir bažnyčios bei pasaulietinės valdžios bendradarbiavimo būtinybę, nes geriausi rezultatai pasiekiami tik visiems jų kartu kryptingai siekiant. Kun. M. Dikšaitis kaip atminimo suvenyrą merui įteikė neseniai lietuvių kalba išleistą Martyno Liuterio raštų ir pamokslų ištraukų knygą „Kasdien Tave garbinsiu“.

Po pamaldų ekumeninis bendravimas tęsėsi Šilalės evangelikų liuteronų parapijos namuose. Kun. M. Dikšaitis ir kan. dr. A. Genutis palaimino vaišių stalą, visi susikaupė bendrai maldai, po jos vyko šiltas ir jaukus bendravimas.

Šių metų maldų už krikščionių vienybę temą („Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6)) taikliai atliepia poeto klasiko B. Brazdžionio eilėraščio „Viešpaties pasaulis“ eilutės: „Begalinė upė Dievo laiko:/ Be pradžios, be galo, be krantų./ Jo ranka jos amžių srovę laiko,/ Ir jo rankoj esam – aš ir tu“.

Išlikime vieningi būdami Viešpaties pasaulio dalele, nes mus visus vienodai veda galinga Jo dešinė, pažinkime vieni kitus, juk kartu „...jo rankoj esam – aš ir tu“.

Ingrida Vaičiuvienė

 

Krikščionių vienybės siekdami

Katalikų ir stačiatikių
dvasininkų malda katalikų
Visų Šventųjų bažnyčioje

Procesija eina iš stačiatikių
Švč. Trejybės cerkvės

ŠVENČIONYS. Žvarbią sausio 24-osios pavakarę į stačiatikių Švč. Trejybės cerkvę būrėsi tikintieji. Maldą už krikščionių vienybę giedojo stačiatikių Švč. Trejybės cerkvės šventikas Dmitrijus. To po Vilniaus kunigų seminarijos propedeutinio kursto studentai, nešini paveikslu „Lietuvos Globėja“, parapijos senjorams giedant „Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė“, visi, buvę cerkvėje, pajudėjo link savivaldybės pastato. Saugiai perėję sankryžą, procesijos dalyviai ėjo pro miesto parką ir skambant Visų Šventųjų bažnyčios varpams eisena sustojo ant bažnyčios laiptų. Įžengus į Visų Šventųjų bažnyčią maldą sukalbėjo diakonas Gabrielius Satkauskas.

Nešini žvakutėmis visi žengė „šviesos taku“ link altoriaus. Keturiomis kalbomis (lietuvių, lenkų, baltarusių ir rusų) buvo skaitomas šv. apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams skaitinys, o Evangeliją apie Jėzaus trokštamą vienybę paskelbė svečias – kunigų seminarijos Dvasios Tėvas kun. Valentinas Šiuša, diakonas Gabrielius Satkauskas, svečias šventikas Dmitrijus ir vikaras kun. Marijanas Apriško. Po apaštalų tikėjimo išpažinimo vyko sutartinė visuotinė malda. Ją skaitė keturios skaitovės keturiomis kalbomis. Po sutartinės „Tėve mūsų“ maldos, vieni kitiems palinkėjo ramybės ir pamaldos užbaigtos bendru dvasininkų palaiminimu.

Po pamaldų klebonas kun. Medardas Čeponis padėkojo Vilniaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovams ir studentams, kunigui Marijanui ir stačiatikių šventikui Dmitrijui ir negausiai susirinkusiems parapijiečiams už bendras maldas, visiems palinkėjo ir kasdieniame gyvenime toliau puoselėti tarpusavio pagarbą, jautrumą artimui, ypatingai vargstantiems, ir siekti krikščionių vienybės...

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija