2018 m. vasario 9 d.
Nr. 6 (2273)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas 2018 metams „XXI amžiui“ skyrė 6000 € paramą projektui „100 metų – tūkstančiai žygių...“ vykdyti. Rubrikos: Akistata su Tėvyne; Atmintis; Dezinformacijos labirintuose; Eterio balsai iš anapus; Gailestingumas – lietuvių tautos bruožas; Kova be taisyklių; Laikas ir žmonės; Laisvės daigai nelaisvės tamsoje; Nelietuviai – Lietuvai; Partizanų kovų ir disidentų darbų atspindžiai literatūroje; Slaptųjų tarnybų dokumentus pasklaidžius; Valstybės kūrėjai; Žaizdos; Žmogaus dvasia – neįveikiama.


Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50; 2018 m. nr. 1, 2, 3, 4, 5)

A.Biliūno-Džiugo padirbto P. Paulaičio
laikino liudijimo faksimilė
(LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41180/3,
t. 1, p. 269-3)

Jurbarko partizanų rinktinės vadai P. Paulaitis-Aidas ir jo pirmasis pavaduotojas Vladas Gudavičius-Radvila to susitikimo metu iškeltai partizanų jungimosi į apygardą idėjai pritarė, pažadėjo dalyvauti būsimajame partizanų vadų susitikime. 1946 m. rugpjūčio 21 d. stambesnių partizanų junginių vadų pasitarime buvo įkurta Jungtinė Kęstučio apygarda, patvirtinti laikinieji JKA nuostatai, o 1946 m. rugsėjo 12 d. rinktinių atstovų susirinkime buvo svarstomos apygardos veiklos ir vadovybės išrinkimo problemos. JKA vadu vieningai buvo išrinktas aviacijos leitenantas Juozas Kaspervičius-Visvydas, Angis, Šilas, JKA štabo Organizacijos skyriaus viršininku paskirtas raseiniškis Petras Bartkus Rimgaila, Žadgaila ir Informacijos skyriaus – Petras Paulaitis-Aidas, Barkus. Jis kartu tapo ir apygardos pogrindinio laikraščio Laisvės varpas redaktoriumi. Ūkio skyriui vadovauti paskirtas iš Šilalės valsčiaus kilęs mokytojas Jonas Jokubauskas-Merkys, Skroblas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija