2018 m. vasario 9 d.
Nr. 6 (2273)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Paminėjo 100-ąsias bažnyčios statytojo mirties metines

Procesija į senąsias Tverų kapines.
Dešinėje – klebonas
kun. doc. dr. Saulius Stumbra

Apeigas prie bažnyčios statytojo
kan. Juozapo Niūniavos kapo
atlieka prel. dr. Juozas Šiurys

Apeigas prie bažnyčios statytojo
kan. Juozapo Niūniavos kapo
atlieka prel. dr. Juozas Šiurys

Homiliją sako prelatas dr. Juozas Šiurys

TVERAI. 1918 m. sausio 30 d. čia mirė Žemaičių vyskupijos kanauninkų kapitulos narys, dekanas ir kanauninkas Juozapas Niūniava – Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statytojas. Ji pastatyta 1897 metais. Prabėgus 100 metų, vasario 4 dieną, Tverų šventovėje rinkosi dabartiniai parapijos gyventojai, svečiai ir garbūs kraštiečiai, velionio kunigo artimieji. Sveikindamas susirinkusiuosius parapijos klebonas doc. dr. Saulius Stumbra džiaugėsi, jog sulaukę garbingų svečių, gražiai susirinkę į šią iškilmę, už pastatytą Tveruose bažnyčią nuoširdžiai dėkojame jos statytojui kan. Juozapui Niūniavai.

Apeigoms vadovavo prel. dr. Juozas Šiurys. Homilijoje garbus svečias akcentavo, kaip svarbu yra statyti bažnyčią ne tik iš plytų ar medienos, bet svarbu, kad ji būtų pastatyta žmogaus gyvenime. Garbus kanauninkas J. Niūniava pastatė sau paminklą – didžiausią medinę bažnyčią Lietuvoje, kurioje jau 120 metų renkasi Dievo tauta sekmadienio maldai, ateina krikštui, santuokai, čia neša savo mirusiuosius, išgyvena savo gyvenimo džiaugsmus ir skausmus prie malonėmis garsaus Dievo Motinos paveikslėlio. Anot pamokslininko, mums tenka uždavinys rūpintis, kad Dievo namai būtų gražūs, kad jie kviestų ir vienytų visus.

Šv. Mišiose giedojo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos choras, vadovaujamas Ernestos Dargužienės. Skambios giesmės vilnijo didingos bažnyčios kliautais, keldamos aukštyn tikinčiųjų širdis.

Garbius svečius ir susirinkusius sveikino Tverų seniūnas Antanas Zalepūgas, džiaugdamasis, jog garbingi parapijos jubiliejai padėjo Tverams tapti mažąja kultūros sostine.

Po šv. Mišių aukos gimnazijos jaunimas, vadovaujamas tikybos mokytojos Lijanos Norvaišienės, parodė meninę programėlę, kurioje kėlė labai svarbų klausimą: o kas aš esu Bažnyčioje ir kas man yra Bažnyčia?

Šventinį minėjimą apvainikavo procesija skambant „Visų Šventųjų“ litanijai į senąsias Tverų kapines, kur ir palaidotas kan. J. Niūniava. Skambi „Marija, Marija“ aidėjo miestelio kalvomis pavesdama velionį ir visus šventės dalyvius Dievo Motinos globai.

Tverų parapija šiuo minėjimu pradeda jubiliejinius 400 metų pirmosios parapijinės bažnyčios pastatymo Tveruose renginius. Balandžio 4 dieną Tveruose vyks respublikinė konferencija „Parapija XXI amžiuje“, pagrindinės iškilmės vyks gegužės 27 dieną, o liaudies giesmininkų festivalis-stovykla bus birželio 30 – liepos 1 dienomis. Minėjimas baigsis didžiaisiais parapijos atlaidais. Maloniai laukiame jubiliejiniuose Tverų parapijos renginiuose.

Kun. doc. dr. Saulius Stumbra

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija