2018 m. kovo 2 d.
Nr. 9 (2276)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

100 maldų minint Lietuvos 100-metį

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios
knyga „100 maldų Lietuvai 1918–2018“

KĖDAINIAI. Vasario 16-ąją, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejų, Šv. Jurgio bažnyčioje klebonas kun. Artūras Stanevičius aukojo šv. Mišias. Vaikai Egida Sipavičiūtė ir Mindaugas Matusevičius prie altoriaus iškilmingai atnešė knygą „100 širdžių maldų už Tėvynę Lietuvą“. Šv. Jurgio bažnyčios tikinčiųjų bendruomenė maloniai priėmė ir įgyvendino gražią klebono iniciatyvą – laukiant Lietuvos 100-mečio parašyti „100 širdžių maldų už Tėvynę Lietuvą“. Maldas rašė bažnyčios tikinčiųjų bendruomenė: Marijos legiono maldininkės, parapijos katechezės jaunimas, katechetės, tikybos mokytojos, bažnyčios choristai. Prie jų jungėsi mokyklos, Kėdainių krašto literatų sambūrio nariai, organizacijų ir įmonių žmonės. Pirmąją maldą vasario 16 dieną šv. Mišiose perskaitė klebonas kun. A. Stanevičius:

Viešpatie Dieve, tu mums davei patį nuostabiausią žalumos, lygumų, ežerų, upių ir Baltijos skalaujamą žemės kampelį. Laikyk, mūsų Tėvynę Lietuvą lyg gležną daigelį savo delne gindamas ją nuo karų, ligų ir negandų.

Viešpatie Dieve, laimink mūsų Tėvynę garsinančius, nuoširdžiai dirbančius jos labui žmones. Padėk atsitiesti tiems, kurie yra save nuskriaudę nuodėmėmis, užmiršti ir paniekinti.

Viešpatie Dieve, laimink visus, kurie veda mus dvasinio tobulėjimo ir Dievo pažinimo keliu.

Viešpatie Dieve, padaryk, kad vaikai būtų saugūs šeimose, kad tėvų rankos kiltų apkabinti, priglausti, suprasti savo vaikus, o ne juos skaudinti, kad vaikai mylėtų savo tėvus stengdamiesi jų nenuvilti.

Viešpatie Dieve, padaryk, kad sugrįžtų po pasaulį pabirę lyg paukščiai Lietuvos sūnūs ir dukros ir suktų savo lizdus gimtojoje žemėje.

Viešpatie Dieve, per šventųjų Lietuvos globėjų užtarimą – Švč. Mergelės Marijos – Trakų Dievo Motinos, šv. Jurgio, šv. Kazimiero, palaimintojo Teofiliaus, palaimintojo Jurgio Matulaičio – ir tavo, Dieve, valią padaryk, kad Lietuva klestėtų, jos piliečiai vienas kitą gerbtų, globotų vargšus ir silpnesnius, kad visi siektų doros ir darnos, kad jaunimas surastų savo pašaukimą ir sėkmingai darbuotųsi Tėvynės labui.

Viešpatie Dieve, globok mokytojus, jų mokinius, mokyklų vadovus, kad mokyklose būtų vienų kitiems pagarba ir supratimas bei susitelkimas bendram darbui siekiant žinių ir dvasinio augimo.

Viešpatie Dieve, globok kūrybos žmones, kurie dovanoja Lietuvai savo meną, muziką, žodį.

Viešpatie Dieve, tepasiekia Tave mūsų maldos už laisvės kovotojus, kuriuos glaudžia žemė, kad jų atminimas būtų saugomas, o jų žygiai įkvėptų ir vestų mus taikos, Dievo ir Tėvynės meilės, santarvės keliu.

Maldas tikintieji galės rašyti ištisus metus. Autorinės maldos bus sudėtos į istorinę knygą „100 maldų Lietuvai“ ir šv. Mišiose bus skaitomos visus metus.

Vasario 16-osios šv. Mišiose psalmes giedojo Saulė Balsytė, Šventojo Rašto skaitinius skaitė Rozalija Racevičiūtė, Visuotinę maldą – Irena Stanislauskienė. Tą dieną bažnyčioje netrūko tautinės atributikos. Tautos ženklais buvo pasipuošę ir į bažnyčią susirinkę tikintieji.

12.30 val. 100 dūžių aidu prabilo dar neseniai nulietas naujas Šv. Jurgio bažnyčios varpas, susiliedamas su Lietuvos bažnyčių varpų gaudesiu. Ne vien varpo dūžiais, maldomis ir giesmėmis įsiliejo Šv. Jurgio bažnyčia į bendrą Lietuvos 100-mečio šventę, bet ir kūrusiųjų malda bei visų tikinčiųjų širdžių plakimu. Po šv. Mišių sugiedoję Lietuvos himną, parapijiečiai rinkosi į agapę parapijos namuose. Čia žmonės su bažnyčios choristais jungėsi Maironio giesmėje „Lietuva brangi“, sveikino vieni kitus su visiems brangia tautos švente.

Genė Sereikienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija