2018 m. kovo 2 d.
Nr. 9 (2276)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

40 valandų Švč. Sakramento adoracija

ŽALIAKALNIS. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirti renginiai Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje prasidėjo vasario 14-ąją, Pelenų dieną, kai Bažnyčia pelenų simboliu savo narius kviečia atgaila, atsivertimu ir artimo meilės darbais ruoštis Viešpaties Prisikėlimo iškilmei – Velykoms. Ankstyvą rytą „Marijos radijo“ laidų vedėjai ragino Lietuvos žmones šioje Bazilikoje dėkoti Dievui ir melstis už Tėvynę Lietuvą, dalyvaujant 40 val. Švč. Sakramento adoracijoje. Šio radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė kvietė įsijungti į adoraciją ir dovanoti šiais jubiliejiniais metais 100 adoracijos maldos valandų už Lietuvą.

„Jėzus laukia mūsų, raskime laiko ateiti į susitikimą su Jėzumi, pajuskime Jo veikimą. Tai bus geriausia dovana Lietuvai“, – kalbėjo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, tą vakarą vadovavęs Pelenų trečiadienio liturgijai, koncelebravo parapijos kunigai Virgilijus Dudonis ir Julius Grigonis. Homilijoje monsinjoras kalbėjo: „Bažnyčia vis primena: „Atmink, žmogau, kad dulkė esi ir dulke vėl pavirsi“. Ypač apie tai reikia mąstyti, kai negali atleisti įžeidimo, kai esi pilnas puikybės, išdidumo, kurie skatina manyti, kad esi reikšmingas, svarbus ir nepakeičiamas. Gavėnios laikotarpis – pats tinkamiausias laikas pamąstyti apie prabėgusį gyvenimą tarsi būtum mirties akivaizdoje“.

Po šv. Mišių susirinkusieji pagarbino Viešpatį Švč. Sakramente, buvo kalbamas rožinis, Švč. Mergelės Marijos litanija. Visą naktinę adoraciją tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“. Bazilikoje šios radijo stoties pagalba buvo galima klausyti iš Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros giedamus Žemaičių Kalvarijos kalnus. Ten irgi vyko Švč. Sakramento adoracija.

Mons. V. Grigaravičiaus mąstymo mintyse skambėjo šie žodžiai: „Susirinkome pagarbinti Švč. Sakramentą. Čia pati gražiausia vieta, kurioje galime pabūti Tavo artumoje, pamąstyti. Dieve, Tu kiekvieną dieną mus lydi, glostai, ramini ir lauki, kada ateisime Tau padėkoti. Tu mus laimini, teiki vilties, tu būni su mumis skausmo ir džiaugsmo valandą, tik mums pritrūksta Tau laiko. Tu lydi mums kiekvieną dieną, ragindamas, skatindamas eiti pirmyn.

Pabūti kartu maldoje atvyko „Marijos radijo“ direktorius kun. Povilas Narijauskas. Pirmąją naktį buvo meldžiamasi Rožinio malda, giedamos giesmės, kartu meldėsi kun. br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap, kun. br. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Nuo 4 valandos ryto adoravo ir Rožinio Šviesos slėpinių maldai vadovavo kun. Nerijus Pipiras, šlovino Viešpatį Gintarė Lukijanskaitė ir Ramūnas Kurklinskas, juos keitė Rožinio malda, o „Marijos radijo“ prezidentė E. Vaicekauskienė kartu su vyru Kęstučiu vadovavo Gailestingumo vainikėlio maldai.

Vasario 15-ąją prieš Švenčiausiąjį Sakramentą klaupėsi parapijiečiai, įvairių kongregacijų seserys, karitietės, kitų institucijų nariai, tikintieji, atvykę iš įvairių Kauno parapijų.

18 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo vikaras kun. V. Dudonis. Homilijoje arkivyskupas, pasveikinęs su Lietuvos 100-mečiu, kalbėjo, jog šiandien yra galimybė pamąstyti ne tik apie Lietuvos, bet ir apie kiekvieno mūsų laisvę. Visų mūsų yra tas pats siekis – gyventi laisvoje Lietuvoje ir būti laisviems. Šiandien kalbame tik apie išorinę Lietuvos laisvę. Anuometinė Lietuva turėjo tik tikinčius Dievą žmones, kurie buvo drąsūs ir sukūrė Lietuvos valstybę. Ir štai dabar, švęsdami šį jubiliejų, turime laisvą Lietuvą, tik ar jaučiamės laisvi? Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Mes turime Laisvės Evangeliją, turime Laisvės Įstatymą, turime Meilės įstatymą. Kur meilė, ten ir laisvė. Kristus iš meilės mums sutiko priimti kryžių, kad mes būtume laisvi, ir turime Švč. Mergelę Mariją, Dievo Motiną, kuri mus globoja. Arkivyskupas kvietė melstis už Lietuvos ateitį, kad išlaikytume išorinę laisvę, o svarbiausia, kad žmonės suprastų, kaip svarbu savo dvasioje būti laisviems.

Po šv. Mišių tęsėsi Švč. Sakramento adoracija. Pagarbinti Švč. Sakramento maldomis bei giesmėmis kartu su rektoriumi mons. Aurelijumi Žukausku atvyko Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Antrąją naktį į Dievo namus pasikeisdami rinkosi Švč. Sakramento adoruotojai, o kas negalėjo atvykti, galėjo melstis per „Marijos radiją“. Švč. Sakramento adoracija baigta Švč. Mergelės Marijos litanija, kuriai vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius. 40 valandų adoracija, skirta Lietuvos šimtmečiui, baigėsi.

Parapijiečiai dėkoja visiems, dalyvavusiems adoracijoje, jos organizatoriams, „Marijos radijo“ darbuotojams bei savanoriams, Kauno „Saulės“ ir J. Jablonskio gimnazijų mokytojams ir mokiniams, kurie padėjo papuošti Baziliką.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija