2018 m. kovo 9 d.
Nr. 10 (2277)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Kronika

Vyskupo romanas, maldos už Lietuvą, apdovanojimai ir kiti dalykai

Kan. Andriejus SABALIAUSKAS

Telšių rajono meras Petras Kuizinas
pasiruošęs įteikti apdovanojimus

TELŠIAI. Šiemet vasario 16-oji – ypatinga šventė kiekvienam Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančiam lietuviui. Telšiuose šimtmečio renginiai prasidėjo vasario 13 dienos pavakarę Žemaičių muziejuje „Alka“. Čia vyko renginys, skirtas Lietuvos 100-mečiui ir vienam iš dvidešimties – Nepriklausomybės Akto signatarui vyskupui Justinui Staugaičiui – paminėti. Kartu pristatytas Justino Staugaičio romanas „Tiesiu keliu“, kurį jis sukūrė ir išspausdino J. Gintauto slapyvardžiu. Muziejaus direktorės Elvyros Spudytės rūpesčiu romanas pakartotinai išleistas. Pirmąkart jis išleistas 1935 metais. Antrasis leidimas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui bei pirmajam Telšių vyskupijos vyskupui, signatarui J. Staugaičiui atminti. Knygą išleido „Drukos“ spaustuvė, įvadus parašė E. Spudytė ir Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Knygos pradžioje išspausdintas kun. Prano Manelio straipsnis apie garbųjį ganytoją vyskupą J. Staugaitį. Leidybą parėmė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Telšių filialas.

Gausiai susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas. Jis pasidžiaugė pakartotinai išleistu romanu, išryškino knygos aktualumą šių dienų žmogui, pasveikino sulaukus Lietuvos valstybės 100-mečio, palinkėjo visiems ir toliau darbuotis dėl Lietuvos ateities.

Lietuvos kelią į Vasario 16-ąją išsamiai pristatė muziejaus direktorė E. Spudytė, o apie vyskupą J. Staugaitį kalbėjo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas kan. Andriejus Sabaliauskas.

Renginyje dalyvavo Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, administracijos direktorius Saulius Urbonas, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus bei seminaristai, Telšių dekanato dekanas, vyskupo vikaras prel. Juozas Šiurys. Dainomis džiugino Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnytinis choras. Po knygos pristatymo „Alkos“ muziejaus darbuotoja, istorikė Janina Bucevičė pristatė dvi naujas puikias ekspozicijas, skirtas Lietuvos 100-mečiui ir vysk. J. Staugaičiui.

Vasario 14-osios, Pelenų trečiadienio, vakarą, Telšių vyskupijos Katedroje vyko Švč. Sakramento adoracija, jungiantis į bendrą maldą už Tėvynę Lietuvą, buvo meldžiamasi nepertraukiamoje 40 valandų Švč. Sakramento adoracijoje. Mąstymus pateikė Telšių vyskupas K. Kėvalas ir Telšių Katedros administratorius kan. Vygintas Gudeliūnas. Iki vidurnakčio vykusioje adoracijoje buvo giedama Žemaičių Kalvarijos Kalnai, tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“.

Vasario 15-ąją Žemaičių muziejuje „Alka“ vėl vyko renginys, kuriame Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškos krypties gimnazijos moksleiviai vykusiai atkartojo ir gyvai muziejaus lankytojams pademonstravo ypatingus to meto įvykius – mokinių dėka į susirinkusiuosius gyvai prabilo nepriklausomybės akto signatarai, stebėtinu panašumu džiugino visus, stebėjusius Vasario 16-osios Akto pasirašymo procesą. Susirinko gausus Telšių policijos darbuotojų būrys. Juos sveikino Telšių policijos kapelionas, vyskupo vikaras prel. Juozas Šiurys ir perdavė Telšių vyskupo K. Kėvalo sveikinimus, Telšių policijos komisaras. Vienas jaunas pareigūnas davė priesaiką, policininkai buvo apdovanoti atminimo ženklais už jų nuveiktus darbus. Apie vieną iš Vasario 16-osios Akto signatarų – vysk. J. Staugaitį – išsamiai papasakojo Telšių kunigų seminarijos dėstytojas kan. A. Sabaliauskas. Renginį puošė ir dainomis šventiškai nuteikė Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnytinis choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.

Pagrindinė Lietuvos 100-mečio šventimo diena – Vasario 16-oji – buvo pilna renginių ir šventiškos nuotaikos. Didžiulė minia telšiškių su 112 trispalvių vėliavų ir vėliavėlių, išdėstytų skaičiumi 100, pagrindine Respublikos gatve patraukė nuo paminklo, skirto Durbės mūšiui paminėti, link Laisvės paminklo Telšių miesto savivaldybės administracijos rūmų aikštėje. Iškeltos trys vėliavos – Lietuvos valstybės, Telšių miesto ir Žemaitijos. Trispalvę kėlė Telšių rajono meras P. Kuizinas, miesto vėliavą – miesto seniūnas Kazys Lečkauskas, o Žemaitijos – Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkas Andrius Dacius. Lietuvos Respublikos himną atliko Gintaro Vaitkaičio, Ernestos Dargužienės, Rūtos Kontautaitės ir Valdo Dargužio kvartetas. Susirinkusiuosius sveikindamas Telšių vyskupas K. Kėvalas, pabrėžė, kad mes kiekvienas esame dalininkai didžios istorijos, kurios tąsa eina per mūsų gyvenimus. „Šiandien labai reikia mūsų širdžių nusiteikimo, to šeimyniškumo, kurį išgyvename šioje brangioje 100 metų Lietuvos laisvės minėjimo šventėje. Mums vėl reikia to dvasinio pakilimo, tos vienybės, kurios prašome himne, kad žydėtų, kad mus stiprintų“, – sakė vyskupas. Kalbėjo Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių miesto ir rajono vadovai.

Po šio minėjimo Telšių vyskupijos Katedroje buvo iškilmingos šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas, koncelebravo keli kunigai. Liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių Katedros Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės. Homilijoje vyskupas susirinkusiuosius pasveikino su ypatinga švente ir išskirtiniu Lietuvos valstybės jubiliejumi, kalbėjo apie būtinybę šių dienų visuomenėje iš naujo atrasti džiaugsmą būti lietuviu, gyventi Lietuvoje ir kurti Lietuvos ateitį. Ganytojas drąsino pasitikėti Dievu, viltingai žvelgti į ateitį, matyti pasiekimus ir džiaugtis gyvenimu, priminė, jog drąsios asmenybės, nebijojusios kurti Tėvynės ateities, yra pavyzdys, kaip mums reikia ir toliau ryžtingai ir vieningai dirbti vardan tos Lietuvos. 12.30 val. pasigirdo Katedros varpai, skelbiantys momentą, kai prieš 100 metų buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas.

Po šv. Mišių ir vyskupo ganytojiško palaiminimo sugiedotas Lietuvos himnas, o meras P. Kuizinas įteikė apdovanojimus ir atminimo ženklus nusipelniusiems savanoriams.

Tos pačios dienos popietę Telšių miesto viešojoje Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje vykusiame renginyje pristatyta laikraščio „Telšių žinios“ surinkta linkėjimų knyga „100 sveikinimų Lietuvai iš Telšių“ bei apdovanotos pagarbos vertos asmenybės. Už nuopelnus savo bendruomenėms bei Telšių miesto ir rajono kūrimui apdovanota vienuolika įvairių sričių atstovų, tarp jų – Žarėnų klebonas kun. Kęstutis Balčiūnas. Rinkimus organizavo laikraščio „Telšių žinios“ redakcija. Išrinkti žmonės – politikai, mokytojai, bendruomenių pirmininkai, seniūnai, seniūnaičiai ar tiesiog pavyzdingai savo pareigas šeimose ir kasdienybėje atliekantys asmenys. Atminimo ženklus įteikė vyriausioji „Telšių žinių“ redaktorė, Telšių rajono savivaldybės meras, o pasveikino vyskupas K. Kėvalas.

Vasario 16-osios vakarą mieste vyko koncertas ir daug kitokių nuotaikingų renginių. Prasmingai ir džiaugsmingai atšventę Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį keliaujame į naująjį ir kasdien prašykime Dievo, kad laimintų Lietuvą!

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija