2018 m. kovo 23 d.
Nr. 12 (2279)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą

Mūsų šalį pasiekė džiugi žinia – šį rudenį, rugsėjo 22–23 dienomis, popiežius Pranciškus lankys Lietuvą, o po to vyks į kitas dvi Baltijos šalis – Latviją ir Estiją. Nors išsami programa dar tikslinama, tačiau jau žinome, kad Šventasis Tėvas susitiks su jaunimu Vilniuje ir švęs Eucharistiją su visais Lietuvos žmonėmis Kaune, kurį bene lengviausia pasiekti iš visų mūsų šalies kampelių.

Gražiai sutapo, kad prabėgus 25 metams po šv. Jono Pauliaus II apsilankymo mūsų krašte, kai švenčiame Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metus ir minime Valstybės atkūrimo šimtmetį, šventojo Petro įpėdinis vėl žengs mūsų Tėvynės keliais ir takeliais, vykdydamas paties Kristaus duotą Petrui misiją – sustiprinti brolius (plg. Lk 22, 32). Tai – didžiulė dovana ir Dievo palankumo mūsų šaliai ženklas. Šis neeilinis įvykis šalies ir Bažnyčios gyvenime rodo, koks svarbus Popiežiui yra mūsų kraštas ir jame gyvenantys žmonės.

Kristaus vietininko apsilankymas yra tikėjimo, vilties ir naujos pradžios ženklas, raginimas nusimesti nusivylimo jungą ir vėl naujai pažvelgti į ateitį, semtis įkvėpimo ir drąsos, vilties, kad gyvenimas turi prasmę. Popiežiaus Pranciškaus atvykimas – puiki galimybė vėl prisiminti, kad esame Visuotinės Kristaus Bažnyčios nariai, tikėjimo broliai ir seserys, pašaukti į vienybę ir bendrystę vieni su kitais ir su Dievu. Mes priklausome vienai didžiulei Dievo tautai, kuriai priespauda ir mirtis nebeturi galios.

Popiežiaus Pranciškaus kelionės įprastai yra tikslingos. Jis drąsiai vyksta į įvairių konfliktų ir nesantaikos draskomus kraštus, skuba pas žmones, norėdamas būti su jais ir nešti jiems gailestingumo, atleidimo ir susitaikymo viltį, siekia pažadinti artimo meilę, atgaivinti tikėjimą, priminti žmogaus pašaukimą bei orumą ir vesti visus į dieviškąją tiesą, kuri vienintelė padaro žmogų laisvą. O tiesa – pats Kristus Jėzus, mūsų Išganytojas, mūsų viltis. Ne veltui popiežius Pranciškus yra dažnai vadinamas vilties piligrimu.

Savo artumu žmonėms popiežius Pranciškus liudija, jog kiekvienas iš jų yra Dievui brangus. Dažnai Popiežius skuba padrąsinti paprastų tikinčiųjų, kurie, nors ir slegiami kasdienių rūpesčių ar rutinos, vis dėlto stengiasi gyventi Kristaus Evangelija. Jis skuba padėti tiems, kurie nebemato gyvenimo prasmės nei tikslo kurti ateitį, kurie jaučiasi pamiršti ir nereikalingi. Popiežius trokšta vėl įžiebti jų širdyse meilės ugnį, sustiprinti tikėjimą, pažadinti viltį, kad jie galėtų drąsiai priimti šių dienų iššūkius ir gyventi autentišką ir džiaugsmo kupiną krikščionišką gyvenimą, nuoširdžiai mylėdami vieni kitus broliška meile ir lenktyniaudami tarpusavio pagarba (plg. Rom 12, 10).

Tad džiaukimės viltyje (plg. Rom 12, 12)! „Kristus Jėzus – mūsų viltis“, – skelbia Popiežiaus vizito šūkis. Prisiminkime tą kertinį akmenį, ant kurio stovi mūsų tikėjimas, kad kupini vilties drąsiai kurtume ateitį.

Mieli tikintieji ir visi geros valios žmonės, jau nuo šiandien visi kartu pradėkime rengtis priimti šį brangų svečią mūsų namuose – Lietuvoje. Ruoškime ne tik išorę – renkimės dvasia. Nebijokime įvardyti tikrųjų skaudulių, prie kurių, norėtume, kad Šventasis Tėvas it pats Kristus prisiliestų savo gydančia ranka. Melskime Šventosios Dvasios pagalbos, kad padėtų išgirsti Žodį ir priimti tai, ką Kristaus vietininkas nori mums pasakyti.

Net pats mažiausias kiekvieno iš Jūsų indėlis į pasirengimą Popiežiaus vizitui yra svarbus ir Dievui brangus. Ypač kreipiamės į tave, mielas jaunime. Kviečiame jus, jaunuoliai ir jaunuolės, drąsiai jungtis į Kristaus išpažinėjų gretas, kad Jo šviesos apšviesti nebijotumėte atrasti savo tikrąjį pašaukimą ir juo gyventi. Šventasis Tėvas laukia jūsų rugsėjo 22 d. Katedros aikštėje Vilniuje.

Kviečiame šeimas drauge apmąstyti Evangelijos žinią, stiprinti tarpusavio santykius, atrasti džiaugsmą kasdienybėje ir tapti mažosiomis namų bažnyčiomis, įsiliejančiomis į didžiąją Kristaus Bažnyčią. Gausiai dalyvaukite susitikimuose su Šventuoju Tėvu. Kviečiame jus, brangūs ligoniai ir kenčiantys įvairias negalias, savo kentėjimuose vienytis kartu su Šventuoju Tėvu meldžiant Dievo karalystės. Kviečiame jus, seneliai ir vieniši žmonės, savo malda tarsi Mozės iškeltomis rankomis palaikyti Šventąjį Tėvą jo kelionėse ir pasirengimą jį priimti Lietuvoje.

Kviečiame jus, broliai vienuoliai ir seserys vienuolės, kurie pašventėte savo gyvenimą Dievo karalystei, savo džiugiu, aktyviu ar tyliu, liudijimu melsti, kad Dievas atvertų kiekvieno žmogaus širdį Popiežiaus nešamai Gerajai Naujienai. Kviečiame jus, brangūs mūsų bendradarbiai broliai kunigai, kurie kasdien nepailsdami skelbiate Kristų, vėl atnaujinti išganymo viltį ir siekį būti ištikimais Viešpaties mokiniais. Kartu su Dievo tauta renkitės, gilinkitės, melskitės ir atvykite į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi.

Savo šeimose, parapijose, bendruomenėse, grupelėse ar jaunimo susitikimuose burkimės drauge, gilinkimės į Dievo Žodį, apmąstykime Šventojo Tėvo žodžius, atkreipiančius dėmesį į opiausius klausimus, melskimės jo intencijomis, konkrečiais artimo meilės ir gailestingumo darbais įgyvendinkime evangelinius raginimus. Kristaus šviesoje drąsiai keiskime pasaulį.

Kviečiame jus, visus geros valios žmones, atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus raginimus, kad mūsų visų bendri namai būtų saugesni ir gražesni, kad juose nebūtų vietos žmogaus orumą ir gyvybę neigiantiems žodžiams ar darbams.

Kviečiame jus visus dalyvauti šiame istoriniame įvykyje Lietuvai ir kartu su popiežiumi Pranciškumi bei Visuotine Kristaus Bažnyčia išgyventi ypatingą tikėjimo nuotykį ir patirti gausių Dievo malonių.

Būkime atviri Šventojo Tėvo nešamai žiniai.

Lietuvos vyskupai
2018 m. kovo 16 d.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija