2018 m. kovo 23 d.
Nr. 12 (2279)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Žaizdos

Pagerbė krašto savanorius

Scholastika Kavaliauskienė

Prie paminklo Lietuvos savanoriams
Balbieriškio miestelyje

Prie savanorio Vyties Kryžiaus
kavalieriaus Volfo Kagano paminklo

1918 metais Lietuvai paskelbus valstybės Nepriklausomybę buvo reikalinga ir šalies gynyba. Lietuvos vyriausybė paskelbė ir pradėjo kurti savanorių karių kariuomenę. 1919 metais ją sudarė apie 25000 karių.

Kariams savanoriams buvo prižadėta skirti žemės. Vyko didžioji žemės ūkio reforma, kuriai vadovavo žemės ūkio ministras prelatas Mykolas Krupavičius. Buvo dalinama dvarų žemė. Ją vyriausybė skyrė savanoriams.

Balbieriškio seniūnijos Vaivos kaimas susikūrė, savanoriams išdalinus Liudvikavo dvaro žemes. Buvo dalinamos ir kitų Balbieriškio dvaro palivarkų žemės, todėl tame krašte tuo laiku gyveno nemažai savanorių šeimų.

Vasario 19 dieną Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininko Alfonso Vitkausko iniciatyva paminėti ir pagerbti bendruomenės kaimuose gyvenę savanoriai. Tokių žmonių sąrašas netrumpas: Aleksas Abramavičius (gimė Žiūronių k.); Jonas Bosikas (gyveno Ąžuolų k.); Pijus Galinauskas (gyveno Vaivos k.); Stasys Krutulis (gimė Mackių k.); Adomas Parulis (gimė Rudžiakampių k.); Stasys Paulauskas (gyveno Ąžuolų k.); Petras Samuolis (gyveno Vaivos k.); Juozas Stiklakis (gyveno Vaivos k.); Antanas Strolys (gyveno Vaivos k.); Kostas Zigmantas (gyveno Vaivos k.) – Vyties Kryžiaus kavalierius; Jonas Mekionis (gyveno Vaivos k.) – Vyties Kryžiaus kavalierius.

Balbieriškio parapijos koplyčioje kun. Remigijus Veprauskas už savanorius aukojo šv. Mišias. Pamaldose dalyvavo bendruomenės kaimų gyventojai, Lietuvos savanorių artimieji, Balbieriškio miestelio gyventojai. Iš Alytaus atvyko mokytoja Antanina Urmanavičienė su vyru, buvusiu partizanų ryšininku, ir Lietuvos savanoris puskarininkis Kęstas Bartkus. Į A. Vitkausko organizuotą Lietuvos savanorių paminėjimą ir pagerbimą atvyko delegacija iš Seinų: Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius, Eugenija Pakutkienė, Birutė Roglienė ir Lastauskų šeima.

Buvo uždegtos žvakės ir padėta gėlių ant savanorių kapų Balbieriškio parapijos kapinėse ir prie paminklo Lietuvos savanoriams Balbieriškio miestelyje.

Po pamaldų vėl buvo aplankytas paminklas savanoriams, sugiedotas Lietuvos himnas. Žvakes prie paminklo uždegė ir gėlių padėjo svečiai iš Seinų bei pamaldų dalyviai. Bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas A. Vitkauskas prieš renginį buvo nuvykęs į Gudelius (Marijampolės r.) ir uždegė žvakę kapinėse ant Lietuvos savanorio  Juozo Stiklakio kapo.

Miestelio valgykloje dalyvių ir svečių laukė istorikas Rimantas Siderevičius. Jis glaustai, bet išsamiai apžvelgė Lietuvos šimtmečio kelią. Po pietų renginio dalyviai dar pagerbė savanorio, Vyties Kryžiaus kavalieriaus Volfo Kagano atminimą. Šlamant vėjyje lietuviškos trispalvės šilkui prie paminklo Volfui Kaganui buvo uždegtos žvakės ir padėta gėlių.

Tegu būna visada gyvas atminimas žmonių, pasiryžusių savanoriais tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir ginti Lietuvos valstybę.

Prienų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija