2018 m. kovo 30 d.
Nr. 13 (2280)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Gavėnios rekolekcijos su seminaristais

Šv. Mišias Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčioje aukoja
kun. Valentinas Šiuša

BIRŽAI. Gavėnia – susitaikymo laikas. Jei įskaudinome kitą žmogų, Dievą ar patys sau jaučiamės kalti, tai – pats tinkamiausias metas ieškoti ir surasti sielos ramybę. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Gavėnios rekolekcijos. Šiemet jose dalyvavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai su savo vadovais. Klierikai iškilmingai asistavo šv. Mišiose, kurso vadovas kun. Valentinas Šiuša talkino Biržų kunigams klausydamas išpažinčių, aukodamas šv. Mišias ir sakydamas pamokslus. Seminaristų ugdytojas diakonas Gabrielius Satkauskas bendravo su Pirmajai Šventajai Komunijai besiruošiančiais vaikais, įtraukė juos į diskusiją. Pokalbis vyko aiškinantis šv. Mišiose girdėtą Evangeliją. Diakonas Gabrielius klausė vaikų, ar jie norėtų sutikti Jėzų, kas yra Jėzus, ką Jis darė... Vaikai teigė norintys bendrauti su Jėzumi, įvardijo, kad Jėzus darė stebuklus. Diakonas vaizdžiai ir įtikinamai Jėzaus gyvenimą lygino su mūsų laikų situacijomis. Kaip neregiui ar negirdinčiam žmogui reikia tam tikros pagalbos, taip kelyje į dangų, susitikimui su Jėzumi reikalingas tikėjimas. Kita priemonė patirti Jėzaus artumą – Šventasis Raštas. Jei gyvenime naudosimės šiais dalykais, turime viltį į šviesos karalystę.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Bažnyčią su seniūnija sujungė Trispalvė

Nuo bažnyčios varpinės
iki seniūnijos pastato išskleista
30 metrų ilgio valstybės vėliava
Kan. Deimanto BROGIO nuotrauka

ŠUNSKAI. Vasario 16-ąją vykęs valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas minėjimas „Brangiausios spalvos trys“ prasidėjo šv. Mišiomis tautiniais simboliais išpuoštoje Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje. Jas aukojo net keturi kunigai: parapijos klebonas kanauninkas Deimantas Brogys, iš Šunskų kilęs kanauninkas, profesorius, teologijos mokslų daktaras Kęstutis Žemaitis ir svečiai – Keturvalakių (Vilkaviškio r.) Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Arvydas Jakušovas bei Bartninkų (Vilkaviškio r.) parapijos klebonas kun. Alvydas Dvareckas. Giedojo Virginijos Junevičienės vadovaujamas „Suvalkijos“ choras ir solistai. Homilijoje įžvalgomis apie laisvę, meilę artimui, tėvynei ir gimtajai parapijai dalinosi kan. prot. dr. K. Žemaitis. Po šv. Mišių susirinkusieji drauge su gitarą į rankas paėmusiu Šunskų seniūnu Rimantu Lekecku bažnyčioje atliko Lietuvai skirtą dainą, o vėliau nešini dovanų gautomis mažomis trispalvėmis susibūrė šventoriuje. Nuo bažnyčios varpinės iki seniūnijos pastato buvo išskleista 30 metrų ilgio ir 4,3 metro pločio valstybės vėliava, o iš bažnyčios varpinės po visą miestelį pasklido varpais atliekama „Tautiška giesmė“ – Lietuvos valstybės himnas.


Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Pagerbti mirusieji kunigai...

Grupė parapijiečių ir klebonas
kun. Rimantas Žaromskis (kairėje)
prie paminklo kunigui
ir poetui Ričardui Mikutavičiui

Tytuvėnai. Belaukiant Kristaus Prisikėlimo šventės vienuolės, Maldos į Dievo Gailestingumą grupės vadovės Rozalijos Rimkutės iniciatyva Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis ir susirinkusieji Šv. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčioje šv. Mišiomis pagerbė šioje bažnyčioje dirbusius ir Amžinybėn iškeliavusius kunigus: Pranciškų Bastį (1915 10 02–1939 06 03–1984 07 02), Ričardą Mikutavičių (1935 02 26–1958 03 23–1998 07 01), Vytautą Laboną (1930 09 29–1957 04 17–2000 05 17), Antaną Jokubauską (1929 09 01–1954 09 12–2012 12 17), Vytautą Butkų (1934 01 01–1958 03 23–2016 12 20).

Praėjo 20 metų nuo kun. R. Mikutavičiaus, klebonavusio Tytuvėnuose trylika metų, žūties. Jau seniai aikštėje prieš bažnyčią stovi paminklas „kad Lietuva neišsivaikščiotų“, skirtas šiam kunigui ir poetui atminti. Po šv. Mišių galėjome susirinkti prie šiam kunigui skirto paminklo, uždegti žvakes ir padėti gėlių. Maldos į Dievo Gailestingumą grupės nariai Antanina Gvozdienė, Stasė Česnauskienė, Pranas Valčiukas, Justina Viržintienė giedojo kunigo Ričardo Mikutavičiaus sukurtas giesmes, skaitė bei deklamavo eilėraščius iš jo knygos „Poterių upė“.


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Įvertino kleboną

SIDABRAVAS. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį krašto žmonės iškilmingai paminėjo vasario 15 dieną. Į šventę susirinko trijų bendruomenių – Sidabravo, Beinoravos ir Vadaktų – žmonės. Renginys prasidėjo Lietuvos himnu ir tylios pagarbos minute nesulaukusiems Lietuvos 100-mečio; jaunieji sidabraviškiai išnešė gėlių krepšelį prie koplytstulpio laukusiems ir nesulaukusiems laisvos Lietuvos. Seniūnas Vidmantas Blužas linkėjo dvasios stiprybės ir tarpusavio pasitikėjimo einant visiems kartu laisvos Lietuvos keliu. Paskui parodyta Sidabravo gimnazijos moksleivių ir darželio ugdytinių meninė programa.

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną seniūnijoje tradiciškai teikiami Metų žmogaus, Metų šeimų ir Metų moksleivio apdovanojimai. 2017 metų Sidabravo seniūnijos žmogumi nominuotas klebonas kun. Remigijus Jurevičius, apdovanoti ir kiti nominantai. Paskui visiems padovanotas „Rondo“ ansamblio koncertas.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Buvusio vikaro, o dabar vyskupo Dariaus Trijonio viešnagė

Vyskupas Darius Trijonis (centre),
su Gargždų klebonu dekanu kanauninku
Jonu Paulausku (vyskupo dešinėje),
kun. Stasiu Toleikiu (kairėje),
kunigais, patarnautojais. Pirmoje
eilėje kairėje – vyskupo mama Teresė
Trijonienė, vicemerė Rūta Cirtautaitė,
Tarybos narės Regina Kernagienė, Biruta
Alšauskienė, Andželika Šakinienė

GARGŽDAI. Kunigas, o dabar vyskupas, teol. dr. Darius Trijonis Šv. arkangelo Mykolo parapijoje dirbo trumpai, nuo 2007 metų. Vėliau, nuo 2008 iki 2012 metų jis buvo Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonas, rūpinosi naujos Slengių bažnyčios statybos pradžia. 2017 m. gruodžio 16 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupijos augziliaru, arkivyskupo Gintaro Grušo pagalbininku.

Sekmadienį, kovo 18 dieną, į 10 val. šv. Mišias gausiai rinkosi vyresnieji parapijiečiai, jaunimas, moksleiviai, nes buvo paskelbta, kad atvyksta visų lauktas jau dabar vyskupas D. Trijonis. Nors ir neilgai jis dirbo Gargždų parapijoje, bet savo nuoširdumu, paprastumu, įtaigiu paprastu žodžiu paliko įspūdį visiems jį per tą laiką susitikusiems, girdėjusiems, bendravusiems. Šv. Mišias vyskupas Darius koncelebravo kartu su kurso draugu Gargždų parapijos vikaru kun. Stasiu Toleiku.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Šventėme šv. Kazimierą, viso pasaulio lietuvių maldos dieną

Kėdainių krašto literatų
sambūrio meninė programa

Kėdainiai. Su malda ir giesme apėjome Kristaus Kryžiaus kelio stotis. Gavėnia – sustojimas prie kiekvienos Kristaus Kryžiaus stotelės, apmąstymas, atsiprašymas – ėjimas šalia Kristaus, kaip tai darė Švč. Mergelė Marija, kiekvieno tvirtumo išbandymas sekant Kristų. Tą sekmadienį sutapo dvi gražios šventės. Nepaisydami šalčio Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios parapijiečiai rinkosi į Šv. Kazimiero, Lietuvos ir jaunimo globėjo, iškilmę ir į maldos dieną už pabirusius pasaulyje lietuvių tautos vaikus. Klebonas kun. Artūras Stanevičius aukodamas šv. Mišias už visus lietuvius kalbėjo: „Tai yra kvietimas dėkoti Dievui, kad esame, ir vienytis maldoje prisimenant visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje“.

Po šv. Mišių muzikavo bardas Arnas Jasiūnas ir moksleivė Oksana Morozovaitė. Ji atliko muzikinius kūrinėlius kanklėmis. Visus šildė Arno Jasiūno dainos pritariant gitara tarsi primindamos Lietuvos žemės vaikams drauge su paukščiais sugrįžti į savo Tėvynę:


Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Paminėjo nusipelniusius bažnyčioje tarnavusius dvasininkus

JONAVA. Kovo 16-osios vakare tikintieji rinkosi į Šv. apašt. Jokūbo bažnyčią švęsti šv. Mišių, kuriose buvo meldžiamasi už ilgametį parapijoje tarnavusį mons. Vincą Algirdą Pranckietį (1922 12 08–1948 10 31–2016 05 03) bei bažnyčios statytoją vysk. Juozapą Kazimierą Kosakovskį (†1794 05 08). Šv. Mišias aukojo kun. Vincentas Lizdenis, koncelebravo klebonas kun. Audrius Mikitiukas. Kunigas Vincentas homilijoje kalbėjo apie kalbos svarbą mūsų gyvenime, kad kalbėdamiesi vieni kitus pažįstame, kaip ir Evangelijoje kalbama apie Jėzaus pažinimą, kuris teigia, kad pažindami Tėvą pažįstame ir jį. Pažinimas nėra lengvas dalykas, laiko tėkmėje jis kinta ir sukaupus tam tikrą patirtį tas pats dalykas jau atrodo kitaip arba tik po daugelio metų suprantame apie tai, ką kadaise kažkas mums sakė. Panašiai yra ir santykyje su Jėzumi. Mes galime su juo kalbėtis maldoje, bet ne visada galime suprasti, ką jis mums sako. Kartais reikia daug metų ir patirties, kad galėtume tai suprasti (kaip ir vienas iš Šventajame Rašte randamų epizodų apie Jokūbo grumtynes su Dievu). Tai pradžioje gali atrodyti kiek bauginančiai, bet to nereikia bijoti. Juk tai reiškia, kad esame artimame santykyje. Yra pasakyta, kad kunigystė yra kaip Jokūbo grumtynės, kai nuolat grumiamasi, tačiau to nereikia bijoti, nes taip vyksta susitikimas ir artumas su Dievu. Melsdamiesi už kunigus, kurie patarnavo šioje bažnyčioje, kurie grūmėsi savo pašaukimo kelionėje, lydėkime juos atvira malda, kad ir mes toje maldoje būdami atviri ir nuoširdūs sugebėtume susitikti. Nebijokime grumtis su Viešpačiu, net jei ir pralaimėsime. Nebijokime pralaimėti prieš Viešpatį, nes vienintelis pralaimėjimas gali būti tai, kad neišmoksime mylėti. Tačiau bandykime ir ateikime į artimą santykį su Viešpačiu, kad jis mus mokytų, kaip reikia mylėti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija