2018 m. kovo 30 d.
Nr. 13 (2280)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Buvusio vikaro, o dabar vyskupo Dariaus Trijonio viešnagė

Vyskupas Darius Trijonis (centre),
su Gargždų klebonu dekanu kanauninku
Jonu Paulausku (vyskupo dešinėje),
kun. Stasiu Toleikiu (kairėje),
kunigais, patarnautojais. Pirmoje
eilėje kairėje – vyskupo mama Teresė
Trijonienė, vicemerė Rūta Cirtautaitė,
Tarybos narės Regina Kernagienė, Biruta
Alšauskienė, Andželika Šakinienė

Jaunieji šv. Mišių patarnautojai
su vyskupu Dariumi Trijoniu

GARGŽDAI. Kunigas, o dabar vyskupas, teol. dr. Darius Trijonis Šv. arkangelo Mykolo parapijoje dirbo trumpai, nuo 2007 metų. Vėliau, nuo 2008 iki 2012 metų jis buvo Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonas, rūpinosi naujos Slengių bažnyčios statybos pradžia. 2017 m. gruodžio 16 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupijos augziliaru, arkivyskupo Gintaro Grušo pagalbininku.

Sekmadienį, kovo 18 dieną, į 10 val. šv. Mišias gausiai rinkosi vyresnieji parapijiečiai, jaunimas, moksleiviai, nes buvo paskelbta, kad atvyksta visų lauktas jau dabar vyskupas D. Trijonis. Nors ir neilgai jis dirbo Gargždų parapijoje, bet savo nuoširdumu, paprastumu, įtaigiu paprastu žodžiu paliko įspūdį visiems jį per tą laiką susitikusiems, girdėjusiems, bendravusiems. Šv. Mišias vyskupas Darius koncelebravo kartu su kurso draugu Gargždų parapijos vikaru kun. Stasiu Toleiku.

„Svarbu yra klausytis, išgirsti, priimti, ką Dievas mums duoda, priimti Jo valią“, – homilijoje kalbėjo vyskupas D. Trijonis. Jis dėkojo parapijos klebonui dekanui kanauninkui Jonui Paulauskui už sudarytą galimybę pamatyti, susitikti seniau matytus ir naujus gausiai susirinkusius parapijiečius, jaunimą, moksleivius. Vyskupas prisiminė dirbtus metus Gargžduose ir Plikių parapijoje. Įdomiai kalbėjo, kaip svarbu yra pasitikėti Dievu, priimti viską, ką skiria, nes Dievas nuostabiai augina ir numato pareigas, belieka tik stebėtis, klausytis. „Dievą mylintiems viskas išeina į gera“, – kalbėjo vyskupas. Jis džiaugėsi, kad teko padirbėti įvairiose, ypač klebono, pareigose, nes vyskupo tarnystėje jis dabar labiau gali suprasti klebono rūpesčius, sunkumus, sėkmes ir nesėkmes.

Po šv. Mišių vyskupą Darių nuoširdžiais žodžiais, gėlių žiedais sveikino Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė Rūta Cirtautaitė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, rajono Tarybos atstovės Regina Kernagienė, Biruta Alšauskienė, Andželika Šakinienė, moksleiviai, parapijos Marijos legiono maldininkų „Aušros žvaigždė“, parapijiečių atstovai. Didysis parapijos choras skambia giesme palinkėjo ilgiausių metų, parapijiečiai dėkojo vyskupui gausiais plojimais, moksleiviai – garsiais nuoširdžiais šūksniais „Ačiū, ačiū, ačiū“. Vyskupas visus palaimino, padovanojo paveikslėlių Jo konsekracijai atminti, padėkojo už maldas, už laukimą ir išskubėjo į Plikių parapiją aukoti 12 val. Sumos šv. Mišių, nes ir ten jis, kaip buvęs klebonas, labai laukiamas.

Vyskupą lydėjo jo mama Teresė Trijonienė, gyvenanti Telšiuose. Žmonės pagarbiai ją, išauginusią sūnų vyskupą, kalbino, džiaugėsi bendryste.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija