2018 m. balandžio 13 d.
Nr. 15 (2282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Prisimenant profesorių Norbertą Vėlių

Libertas Klimka

Šios savaitės pabaigoje, balandžio 12–13 dienomis, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia vienuoliktuosius profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymus. Tai – mokslo konferencija, skirta baltų religijos ir mitologijos tyrimams, aptariant jų tradiciją, tęstinumą, kaitą. Renginys nors vienuoliktasis, tačiau neeilinis, nes minėsime profesoriaus N. Vėliaus (1938–1996), tautosakininko ir mitologo, 80-ąsias gimimo metines. O jau 22-ieji metai, kai šios iškilios asmenybės nėra tarp mūsų.

Šiemet minime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Simboliška, jog abi šias sukaktis – istorinę ir asmeninę – gyvybinga gija sujungia dėmesys ir įsipareigojimai tautai, jos istorijai, kultūrai ir mokslui. Tai – tautinės tapatybės pamatas, ant kurio kūrėsi Vasario 16-osios Lietuva, ir kuris sudarė prielaidas rastis etnokultūrinio sąjūdžio formoms sovietmečiu, tapo atspirties tašku Kovo 11-osios Lietuvai. Paties N. Vėliaus pasakyta: „Gilindamiesi į mitologiją, mes gilinamės į savo dvasinį pasaulį. Mitologija – mūsų ištakos, pati pradžių pradžia; neišsenkanti versmė, gaivinanti tautinę savimonę“.


Inžinierius, žurnalistas, redaktorius Antanas Ališauskas

Balandžio 5 dieną mirė inžinierius, žurnalistas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos tinklalapio www.llks.lt vyriausiasis redaktorius Antanas Ališauskas. Gimė 1951 12 23 Knitiškių k. (Anykščių r.), buvo vyresnis iš dviejų vaikų šeimoje. Sesuo Regina Ališauskaitė – muzikos pedagogė, vargonininkė, chorvedė. Pusbrolis Vytautas Petras Kapočius (1943–2005) – kunigas, kanauninkas, mecenatas. A. Ališauskas, 1970 metais baigęs Vidiškių (Ukmergės r.) vidurinę mokyklą, 1970–1975 metais studijavo Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete, įgijo inžinieriaus elektrotechniko specialybę. 1975–1990 metais dirbo Vilniaus elektros matavimo technikos gamykloje, buvo gamybos cecho vyriausiasis meistras, inžinierius konstruktorius. Tuo pačiu metu bendradarbiavo spaudoje, rašė straipsnius „Vakarinėms naujienoms“, „Komjaunimo tiesai“. 1990 metais atsikūrus „Lietuvos aidui“, A. Ališauskas buvo pakviestas dirbti šiame dienraštyje žurnalistu. 1990–2001 metais jis darbavosi „Lietuvos aide“, buvo ūkio ir socialinių problemų skyriaus korespondentas, šio skyriaus vedėjas, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Pasikeitus laikraščio savininkams ir vadovams, 2001 metais A. Ališauskas paliko šį darbą. 2001–2003 metais dirbo Lietuvos policijos laikraštyje „Sargyba“ žurnalistu ir vadybininku, 2003 metais buvo UAB „Kriminalistika“ leidžiamo laikraščio „Akistata“ Vilniaus zonos korespondentas. 2003–2006 metais A. Ališauskas buvo viešosios įstaigos „Sprendimų nišos“ užsieniečiams leisto ekonomikos žurnalo anglų kalba „Lithuanian journal“ vyriausiasis redaktorius, tuo pačiu metu dirbo ir Vilniaus universiteto ligoninės „Žalgirio“ klinikoje darbininku. 2006–2012 metais A. Ališauskas buvo alternatyvaus laikraščio „Lietuvos aidas“, kurį leido UAB „Adenita“, vyriausiasis redaktorius bei savaitraščio rusų kalba „Echo Litvy“ vyriausiasis redaktorius. Nuo 2012 metų A. Ališauskas buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos tinklalapio www.llks.lt vyriausiasis redaktorius. Buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos, vėliau – Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys. A. Ališauskas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).


Tikėjimo gynėjas ir romų globėjas

A†A kan. jubil. Vytautas MASYS (1931 03 24–1954 09 12–2018 03 29)

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kan. Vytautas Masys
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Kovo 29 dieną Panevėžio respublikinėje ligoninėje mirė Panevėžio vyskupijos kapitulos kanauninkas emeritas, jubiliatas Vytautas Masys. Balandžio 2 dieną jis buvo pašarvotas Kristaus Karaliaus Katedros kriptoje, o balandžio 3 dieną po laidotuvių šv. Mišių palaidotas parapijos kapinėse Ramygalos gatvėje šalia tėvų.

Laidotuvių Mišios

Prieš šv. Mišias Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris, kun. teol. lic. Saulius Černiauskas tikinčiuosius supažindino su kanauninko biografija.

Iškilmingų laidotuvių šv. Mišių pradžioje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM sveikino gausiai susirinkusius tikinčiuosius ir Panevėžio bei kitų vyskupijų brolius kunigus su Kristaus Prisikėlimu – trečiąja Gailestingumo oktavos diena. Ekscelencija sakė: „Kristaus Prisikėlimo šviesoje susirinkome padėkoti Dievui ir palydėti kanauninką Vytautą Masį, ištikimą Dievo tarną, kad Prisikėlimo šviesoje Dievas jam atleistų, kas buvo netobula“. Paskui buvo giedama dieninė liturginė malda.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija