2018 m. balandžio 13 d.
Nr. 15 (2282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Velykų laukimas

Jurbarko klebonas kun. Darius Auglys
atlieka ugnies šventinimo apeigas

JURBARKAS. Šv. Velykų esmė – atgimimas ir Prisikėlimas. Pasitikdami šią gražiausią katalikams šventę, Šv. Trejybės parapijos tikintieji išgyveno 40 dienų pasiruošimą, laiką, skirtą susitaikyti su Dievu, su savimi, vienas su kitu. Kiekvieną Gavėnios penktadienį, Mamų maldos grupė pravesdavo Kryžiaus kelio apmąstymus, o sekmadieniais – Šventosios šeimos bendruomenės nariai. Įsijungdavo ir Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai.

Kovo 8–9 dienomis Jurbarko gimnazijoje vyko parapijos Atsinaujinimo diena. Jai vadovavo Marijos mokykla. Ypač įsijungė ir dalyvavo Sutvirtinimui besiruošiantys vaikai. Atsinaujinimo dienos metu vyko konferencijos, darbas grupelėse. Dalyvauta adoracijoje, užtarimo maldoje, švęstas Susitaikymo sakramentas. Šv. Mišias aukojo kapucinų vienuolis brolis Vincentas Tamošauskas iš Paulių kaime esančio vienuolyno, o Kaimelio klebonas kun. Zenonas Stepanauskas ir Jurbarko klebonas kun. Darius Auglys klausė išpažinčių.

Kovo 11 ąją vyko parapijos rekolekcijos. Jas vedė brolis kapucinas Vincentas.

Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės šv. Mišios prasidėjo 18 val. Jas aukojo Jurbarko altaristas kun. Boleslovas Vaira.

Didysis penktadienis prasidėjo tam vakarui skirtomis apeigomis. Po jų vyko Kryžiaus kelio apmąstymas Jurbarko gatvėmis. Kryžiaus kelio dalyviai užsuko ir į evangelikų liuteronų K. Donelaičio bažnyčią, čia kartu pasimeldė, sukalbėjo maldą „Tėve mūsų...“ ir toliau ėjo Kryžiaus kelią. Tada įsijungė liuteronų kunigas Mindaugas Kairys su grupe savo parapijiečių. Kryžių nešė Šventosios šeimos bendruomenės nariai, Paulių reabilitacijos centro žmonės, vienuoliai kapucinai broliai V. Tamošauskas ir Tomas Pilchas, bažnyčios patarnautojai, Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai, rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

Didįjį šeštadienį 19.30 val. įvyko ugnies šventinimas. Parapijietė Monika giedojo Velykinį šlovinimą, degant tik žvakėms rankose. Vėliau buvo skaitomi skaitiniai, giedamos psalmės. Atsigavėjus varpams, bažnyčia nušvito. Po klebono pamokslo, šventintas vanduo, atnaujinti krikšto įžadai.

Šv. Velykų ryto šv. Mišios prasidėjo iškilmingai, nepaisant drėgno oro, procesija tris kartus apėjo aplink bažnyčią. Šv. Mišiose išklausėme velykinio vyskupų ir parapijos klebono kun. D. Auglio sveikinimų.

Tikėjimo pilnomis širdimis pajutome tikrąją Kristaus Prisikėlimo šventės prasmę.

Eglė

Gedimino Buitkaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija