2018 m. balandžio 13 d.
Nr. 15 (2282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Aktyvi veikla padeda dvasiškai tobulėti

Gavėnios Kryžiaus kelyje
gausiai dalyvavo jaunimas

Kryžiaus kelias Šilalėje
Didįjį penktadienį

Kryžiaus keliui vadovavo Šilalės
klebonas kan. dr. Algis Genutis

Per visą Gavėnią „Carito“ moterys
darė rinkliavą didžiulei metalinei
šventoriaus tvorai

Jaunimas Gavėnios Kryžiaus
kelyje bažnyčioje

Šilalės parapijos tikintieji
su kunigais po „Alfa“ kursų užsiėmimo

ŠILALĖ. Kiekvieną rudens ir žiemos vakarą, po vakarinių šv. Mišių, šilališkiai matydavo iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios, po to ir iš Šilalės parapijos namų sklindančią šviesą. Jie suprasdavo, kad bažnyčioje vyksta veikla: kalbamas Rožinis, einamas Kryžiaus kelias, adoruojama. Parapijos namuose vyksta įvairių katalikiškų būrelių narių susitikimai, diskusijos, studijuojamas Šventasis Raštas, gilinamasi į tobulesnį tikėjimo pažinimą bei įprasminimą. Kiekvienam tikinčiajam sudarytos galimybės plėsti savo religinį akiratį ir mažiau pažįstamuose tikėjimo dalykuose. Melstasi įvairiausiomis intencijomis: už save, šeimas, vaikus, o ypač už tuos, kurie nutolę nuo tikėjimo. Tokius stengiamasi pakviesti dalyvauti labiausiai juos patraukiančiuose užsiėmimuose, pavedant jiems įvairias užduotis.

Į parapijos namus renkamasi ne tik po vakarinių, bet ir sekmadienių Sumos šv. Mišių. Čia yra ką veikti: nemažas būrys parapijos tikinčiųjų lanko „Alfa“ kursus, jiems sumaniai vadovauja klebonas kan. dr. Algis Genutis. Demonstruojami įdomūs ir patrauklūs iki pusvalandžio trunkantys filmai, o paskui klebonas juos komentuoja su „Alfa“ kursų dalyviais, diskutuojama, kviečiama išsakyti savas nuomones. Pasak „Alfa“ kursų lankytojų, tai yra labai įdomu ir naudinga. Šiuos užsiėmimus padeda vesti ir sesės vienuolės.

Gana veiklus yra Marijos legionas, kuriam vadovauja Vladislava Arcišauskienė.

Nemažai šilališkių studijuoja Šventąjį Raštą, jį aptaria, išsako savo nuomones. Yra susibūrusi grupė „Eik į savo kambarėlį...“ (Mt 6, 6.). Jai vadovauja sesuo vienuolė Darata Slušnytė ir vikaras kun. Vaidas Gadeikis. Visur būna aktyvi sesuo Regina Garjonytė. Veikia Motinų maldos grupelė, vadovaujama „Carito“ vadovės Jadvygos Romienės. Joje meldžiamasi už gyvas ir mirusias motinas.

Nors Šilalėje esama nemažai veiklių būrelių, įvairių užsiėmimų, tačiau visur rūpestingas klebonas kan. dr. A. Genutis nepalieka nuošalyje esančių mažų Tūbinių ir Vaitimėnų parapijų tikinčiųjų. Ir čia vyksta aktyvus katalikiškas gyvenimas: Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijoje susibūrė nemaža Gyvojo Rožinio kalbėtojų grupelė. Jai vadovauja Irena Macijauskytė.

Šilališkiai mėgsta ir piligrimines keliones. Gavėnios metas užbaigtas kelione autobusu į Vilnių. Ten lankytasi Dievo Gailestingumo šventovėje. Joje pasimelsta, adoruota, dalyvauta Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo ir Šilalės kunigų aukotose šv. Mišiose, pabuvota Arkikatedroje, jos požemiuose ir kitose Vilniaus vietose. Užsukta ir į vienuolės sesers Faustinos namelį, daugiau sužinota apie šią šventąją.

Didįjį penktadienį Šilalėje buvo einama Kryžiaus kelio procesija, o sekmadienis vainikuotas Kristaus Prisikėlimo švente.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija