2018 m. balandžio 20 d.
Nr. 16 (2283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas 2018 metams „XXI amžiui“ skyrė 6000 € paramą projektui „100 metų – tūkstančiai žygių...“ vykdyti. Rubrikos: Akistata su Tėvyne; Atmintis; Dezinformacijos labirintuose; Eterio balsai iš anapus; Gailestingumas – lietuvių tautos bruožas; Kova be taisyklių; Laikas ir žmonės; Laisvės daigai nelaisvės tamsoje; Nelietuviai – Lietuvai; Partizanų kovų ir disidentų darbų atspindžiai literatūroje; Slaptųjų tarnybų dokumentus pasklaidžius; Valstybės kūrėjai; Žaizdos; Žmogaus dvasia – neįveikiama.


Žaizdos

Knygnešių kapai primena valstybės ištakas

Prie kun. Vincento Bijeikos
kapo kalba Algimantas Stalilionis

Kovo 17 dieną surengtas knygnešių pagerbimas lankantis Panevėžio ir Pasvalio rajonuose. Lydimi istoriko Bronislovo Mažylio panevėžiečiai aplankė Paįstrį. Kapinėse ant knygnešio Konstanto Banio kapo padėjo gėlių, uždegė žvakes. Aplankyti savanorių Vinco Junuškos, Stasio Žaldoko, Felikso Venskūno kapai. Paįstryje sustota prie 2009 metais knygnešiui Konstantui Baniui pastatyto stogastulpio (autorius – B. Mažylis) jo buvusios trobelės vietoje.

Pavažiavus porą kilometrų, lankytasi Paliukuose, skulptoriaus Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje. Susipažinta su muziejaus ekspozicija, pasakojančia apie garsų menininką, jo sudėtingą ir sunkų gyvenimą bei kūrybą. Kiemelyje Ona Striškienė keliautojams perskaitė savo mamos Konstancijos Jankevičienės eilėraštį „Po šiaudiniu stogu“. Ji pakvietė visus pasivaišinti atnešta juoda rugine duona ir Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus pirmininko pavaduotojai Bronei Slapšienei padovanojo molinį medalį „Paliukai“, knygą „Juozas Zikaras“.


Žaizdos

Maldos už  Lietuvos savanorius iš Dusetų krašto

Klebonas kan. Stanislovas
Krumpliauskas įteikia apdovanojimą
Marijai Varenbergienei. Kairėje –
Dusetų jaunųjų šaulių garbės
sargyba prie paveikslo su Lietuvos
savanorių pavardėmis

DUSETOS. Kovo 18 dieną 12 valandą Švč. Trejybės bažnyčioje Dusetų parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas iškilmingai aukojo šv. Mišias už Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius Dusetų krašte 1918–1923 metais. Gražiai įrėmintame paveiksle buvo išvardintos visų savanorių pavardės ir vardai, kilmės vieta. Paveikslas buvo pastatytas ant angelo rankų priešais pagrindinį bažnyčios altorių ir papuoštas gėlėmis. Šalia jo buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava, stovėjo Dusetų jaunųjų šaulių garbės sargyba.

Prieš šv. Mišias kan. S. Krumpliauskas perskaitė 61 savanorio vardus ir pavardes, homilijoje paminėjo, kad šios šv. Mišios yra vienas iš Dusetų bažnyčios renginių, skirtų Lietuvos 100-mečio jubiliejui paminėti, kad čia pirmą kartą per šimtą metų nuskambėjo visų Dusetų krašto savanorių vardai ir pavardės, kad pirmą kartą savo maldomis mes padėkojome už šių žmonių ryžtą dalyvaujant Lietuvos kariuomenės kūrime ir kovose už šalies laisvę. Lietuvos vardas ir jos vaikų sudėtos aukos kovojant už Tėvynės laisvę ne vieną kartą nuskambėjo iš klebono Stanislovo lūpų. Tarp šių pavardžių nuskambėjo ir dviejų Dusetų gyventojų žydų, Lietuvos savanorių, kurie žuvo 1920 metais prie Giedraičių, pavardės.


Žmogaus dvasia – neįveikiama

Partizanų atminimas pagerbtas dainomis

Rūta AVERKIENĖ

Grupė vakaro dalyvių su partizanu
Juozu Jakavoniu-Tigru

VARĖNA. Rajono viešojoje bibliotekoje vykęs Partizanų dainų vakaras, skirtas 100-osioms partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo metinėms paminėti ir Dzūkijos krašto partizanams pagerbti, sukvietė visus, branginančius kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą. Jautriausias sielos stygas užgaunančios dainos, kurias laisvės kovų dalyviai dainavo Dzūkijos miškuose ir tremtyje bei lageriuose, tą vakarą skambėjo Varėnos krašto dainorėlių lūpose. Partizanų dainas atliko Varėnos politinių kalinių ir tremtinių ansamblis „Viltis“ ir „Bočių“ bendrijos ansamblis „Šarma“, vadovaujami Gražinos Kuodienės, Sarapiniškių kultūros centro folkloro kolektyvas „Šilaicis“, vadovaujamas Mildos Balkuvienės, ir Marcinkonių etnografinis ansamblis, vadovaujamas Rimutės Avižinienės, bei dainų atlikėja Judita Ikasalienė. Šiame renginyje dalyvavo ir prisiminimais dalinosi garbus svečias – Kasčiūnų kaime gyvenantis partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.


Knyga „Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“

KELMĖ. Rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta praėjusių metų pabaigoje išleista knyga „Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Solidžią 180 puslapių knygą-albumą, kurios sudarytojai – Petras Kaminskas ir Jonas Nekrašius, redakcinė komisija: pirmininkas – rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, nariai – mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, muziejininkas Rimantas Serva ir jau Amžinybėn iškeliavęs ilgametis Kelmės rajono kultūros darbuotojas Algis Petras Krutkevičius, 800 egzempliorių tiražu išleido UAB „Litera“. Knygoje pristatomi svarbiausi senuosiuose atvaizduose išlikę miesto, architektūros objektai, žmonės, istoriniai įvykiai, šventės, tuomečio gyvenimo atspindžiai: mada, buitis, technika. Atvirukai, fotografijos, žemėlapiai ir kita ikonografinė medžiaga paimta iš Kelmės krašto muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyvų, privačių kolekcijų.


Apie nebuvusius vakarus

Vladas Kalvaitis

KELMĖ. Rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje surengtas rašytojo Vlado Kalvaičio apsakymų rinktinės „Vakarai, kurių nebuvo“ pristatymas. Drauge su autoriumi dalyvavo žurnalistė Janina Skeberdienė ir solistė Diana Tiškovaitė. Renginio vedėja J. Skeberdienė pasidžiaugė naujos knygos sutiktuvėmis. „Nauja knyga yra mūsų visų turtas ir džiaugsmas. Gera prie jos prisiliesti, skaityti. Ji tampa draugu, kuriuo tu pasitiki, kuriame randi paguodą ir mintis, kurių esi pasiilgęs“, – kalbėjo žurnalistė.

Rinktinę „Vakarai, kurių nebuvo“ 400 egzempliorių tiražu išleido leidykla „Kauko laiptai“. Pasak renginio vedėjos, leidyklos darbuotojai gerai pažįsta kūrėjo charakterį ir įsigilina į tai, kas sudėta knygoje, tad ji pasižymi ypatinga elegancija ir kokybe.


Atmintis

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50;
2018 m. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14)

„Išvykęs į Šiaulius, – pasakojo V. Margaitis, – P. Paulaitis mums yra parašęs du laiškus.

Toje lapių fermoje mes lankydavomės – ten esu buvęs kokius tris kartus. Buvo 1957 m. vasara. Studentai, būdami Šiauliuose praktikoje, sužinojo, kad P. Paulaitis jau suimtas.

Ši žinia mūsų grupės nariams sukėlė nerimo. Pasitarėme, kaip paslėpti draudžiamą literatūrą. Kokiu būdu mes buvome išduoti, man neaišku iki šiol. Gal toje patalpoje, kurioje rinkdavomės, buvo įrengta pasiklausymo aparatūra, gal buvo užsimaskavęs skundikas.

Iš visų mūsų grupės narių surinkome draudžiamas knygas, jas sukroviau į lagaminą, kurį veždavausi į kaimą atsivežti maisto produktų. Važiuodavau kiekvieną šeštadienį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija