2018 m. balandžio 20 d.
Nr. 16 (2283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Žaizdos

Maldos už  Lietuvos savanorius iš Dusetų krašto

Klebonas kan. Stanislovas
Krumpliauskas įteikia apdovanojimą
Marijai Varenbergienei. Kairėje –
Dusetų jaunųjų šaulių garbės
sargyba prie paveikslo su Lietuvos
savanorių pavardėmis

DUSETOS. Kovo 18 dieną 12 valandą Švč. Trejybės bažnyčioje Dusetų parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas iškilmingai aukojo šv. Mišias už Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius Dusetų krašte 1918–1923 metais. Gražiai įrėmintame paveiksle buvo išvardintos visų savanorių pavardės ir vardai, kilmės vieta. Paveikslas buvo pastatytas ant angelo rankų priešais pagrindinį bažnyčios altorių ir papuoštas gėlėmis. Šalia jo buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava, stovėjo Dusetų jaunųjų šaulių garbės sargyba.

Prieš šv. Mišias kan. S. Krumpliauskas perskaitė 61 savanorio vardus ir pavardes, homilijoje paminėjo, kad šios šv. Mišios yra vienas iš Dusetų bažnyčios renginių, skirtų Lietuvos 100-mečio jubiliejui paminėti, kad čia pirmą kartą per šimtą metų nuskambėjo visų Dusetų krašto savanorių vardai ir pavardės, kad pirmą kartą savo maldomis mes padėkojome už šių žmonių ryžtą dalyvaujant Lietuvos kariuomenės kūrime ir kovose už šalies laisvę. Lietuvos vardas ir jos vaikų sudėtos aukos kovojant už Tėvynės laisvę ne vieną kartą nuskambėjo iš klebono Stanislovo lūpų. Tarp šių pavardžių nuskambėjo ir dviejų Dusetų gyventojų žydų, Lietuvos savanorių, kurie žuvo 1920 metais prie Giedraičių, pavardės.

Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios metraštininkas Petras Liesis filmavimo kamera įamžino šį iškilmingą renginį. Didelis, gal jau kilometrais išmatuojamas gerbiamo Petro sukurtų filmų archyvas dar laukia savo valandos, kada bus parodytas dusetiškiams. Ačiū jam.

Po šv. Mišių Dusetų bažnyčios choras Lietuvos savanoriams atminti pagiedojo giesmes „Viešpaties Angelas“, „Amžiną atilsį duok mirusiems, Viešpatie“. Didingai nuskambėjo Lietuvos valstybės himnas ir jau giesme tapusi ištrauka iš Ž. Bizė (G. Bizet) operos „Perlų žvejai“ – „Tu, kuris aukštai“ (lietuviškas tekstas Violetos Palčinskaitės).

Didele ir labai vertinga dovana buvo apdovanota šio straipsnio autorė. Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas įteikė gražiai įrėmintą 1918 metų vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto kopiją su visų signatarų parašais. Taip buvo įvertintas darbas puoselėjant ir saugant Dusetų krašto istoriją.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, padėjusiems surengti šį iškilmingą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių iš Dusetų krašto paminėjimą ir maldas už Juos: Dusetų K. Būgos gimnazijos istorijos mokytojui Rimantui Garuoliui, parengusiem savanorių sąrašą, Dusetų Kultūros centro Dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui ir vadybininkei Rimai Simanavičienei už savanorių pavardžių įamžinimą, Dusetų šauliui Juozui Kazlui už jaunųjų šaulių Garbės sargybos organizavimą, Dusetų bendruomenės pirmininkei Aldonai Žiliukienei už puikias fotografijas, bažnyčios choristams ir jiems vadovavusiai Janinai Kaškauskienei. Visų dusetiškių vardu nuoširdžiausiai dėkoju Dusetų klebonui kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui, maldomis ir didele pagarba apvainikavusiam šias šv. Mišias Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje.

Marija VARENBERGIENĖ

Zarasų rajonas
Aldonos Žiliukienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija