2018 m. balandžio 20 d.
Nr. 16 (2283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Žaizdos

Knygnešių kapai primena valstybės ištakas

Prie kun. Vincento Bijeikos
kapo kalba Algimantas Stalilionis

Kovo 17 dieną surengtas knygnešių pagerbimas lankantis Panevėžio ir Pasvalio rajonuose. Lydimi istoriko Bronislovo Mažylio panevėžiečiai aplankė Paįstrį. Kapinėse ant knygnešio Konstanto Banio kapo padėjo gėlių, uždegė žvakes. Aplankyti savanorių Vinco Junuškos, Stasio Žaldoko, Felikso Venskūno kapai. Paįstryje sustota prie 2009 metais knygnešiui Konstantui Baniui pastatyto stogastulpio (autorius – B. Mažylis) jo buvusios trobelės vietoje.

Pavažiavus porą kilometrų, lankytasi Paliukuose, skulptoriaus Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje. Susipažinta su muziejaus ekspozicija, pasakojančia apie garsų menininką, jo sudėtingą ir sunkų gyvenimą bei kūrybą. Kiemelyje Ona Striškienė keliautojams perskaitė savo mamos Konstancijos Jankevičienės eilėraštį „Po šiaudiniu stogu“. Ji pakvietė visus pasivaišinti atnešta juoda rugine duona ir Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus pirmininko pavaduotojai Bronei Slapšienei padovanojo molinį medalį „Paliukai“, knygą „Juozas Zikaras“.


Žaizdos

Maldos už  Lietuvos savanorius iš Dusetų krašto

Klebonas kan. Stanislovas
Krumpliauskas įteikia apdovanojimą
Marijai Varenbergienei. Kairėje –
Dusetų jaunųjų šaulių garbės
sargyba prie paveikslo su Lietuvos
savanorių pavardėmis

DUSETOS. Kovo 18 dieną 12 valandą Švč. Trejybės bažnyčioje Dusetų parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas iškilmingai aukojo šv. Mišias už Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius Dusetų krašte 1918–1923 metais. Gražiai įrėmintame paveiksle buvo išvardintos visų savanorių pavardės ir vardai, kilmės vieta. Paveikslas buvo pastatytas ant angelo rankų priešais pagrindinį bažnyčios altorių ir papuoštas gėlėmis. Šalia jo buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava, stovėjo Dusetų jaunųjų šaulių garbės sargyba.

Prieš šv. Mišias kan. S. Krumpliauskas perskaitė 61 savanorio vardus ir pavardes, homilijoje paminėjo, kad šios šv. Mišios yra vienas iš Dusetų bažnyčios renginių, skirtų Lietuvos 100-mečio jubiliejui paminėti, kad čia pirmą kartą per šimtą metų nuskambėjo visų Dusetų krašto savanorių vardai ir pavardės, kad pirmą kartą savo maldomis mes padėkojome už šių žmonių ryžtą dalyvaujant Lietuvos kariuomenės kūrime ir kovose už šalies laisvę. Lietuvos vardas ir jos vaikų sudėtos aukos kovojant už Tėvynės laisvę ne vieną kartą nuskambėjo iš klebono Stanislovo lūpų. Tarp šių pavardžių nuskambėjo ir dviejų Dusetų gyventojų žydų, Lietuvos savanorių, kurie žuvo 1920 metais prie Giedraičių, pavardės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija