2018 m. balandžio 20 d.
Nr. 16 (2283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Lankėsi „Marijos radijo“ savanorės

„Marijos radijo“ savanorės su Skapiškio
giesmininkais ir klebonu
kun. Albertu Kasperavičiumi
Skapiškio bažnyčios šventoriuje prie
kan. Nikodemo Kasperiūno kapo ir Lurdo

Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus)
bažnyčioje prie malonėmis garsėjančio
Švč. Mergelės Marijos paveikslo.
Iš dešinės: kun. Albertas
Kasperavičius, Violeta Jacevičienė,
Alvyda Kapušinskienė ir Jolita Stundžienė

„Marijos radijo“ savanorės su klebonu
kun. Albertu Kasperavičiumi. Iš kairės:
Jolita Stundžienė, Violeta Jacevičienė
ir Alvyda Kapušinskienė

SKAPIŠKIS. Balandžio 15-ąją, sekmadienį, Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje pirmąsyk lankėsi „Marijos radijo“ savanorės. Jos dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas kun. Albertas Kasperavičius. Gražiai giedojo Skapiškio parapijos choras, vadovaujamas Astos Davolienės. Jis vis pasipildo naujais dainininkais. Po šv. Mišių savanorės iš Utenos Violeta Jacevičienė, Jolita Stundžienė ir Alvyda Kapušinskienė bendravo su parapijiečiais, pasimeldė prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus. Išgirdo pasakojimą, apie tai, kad karo metu, bombarduojant Skapiškį, ilgametis parapijos klebonas kan. Nikodemas Kasperiūnas (1872 01 02–1896 05 18–1956 02 13) meldėsi prie Švč. Mergelės Marijos paveikslo, prašydamas Dievo Motiną apsaugoti bažnyčią. Jo maldą Marija išgirdo: bomba, iš lėktuvo numesta ant bažnyčios, pramušė lubose skylę ir įsmigo giliai į žemę ties Marijos altoriumi. Skylė buvo užkalta skarda ir per visą sovietmetį visi žinojo, kad ten yra bomba – vaikams buvo prigrasyta, kad negalima atsistoti ant skardos, – bomba sprogs. Ačiū Dievui, niekas nepaskundė sovietinei valdžiai – būtų buvęs puikus pretekstas uždaryti bažnyčią. Apie bombą buvo pranešta tik atėjus Nepriklausomybei. Išminuotojai, ją išvežę į poligoną, kažkam sakė, kad labai laiku pranešta – galėjo savaime sprogti.

Švč. Mergelės Marijos paveikslą puošia votai – padėkos ženklai už patirtas malones.

„Marijos radijo“ savanorės apžiūrėjo kan. N. Kasperiūno šventoriuje pastatytą Lurdą, kartu su choristais ir klebonu nusifotografavo prie kanauninko kapo.

Savanorės lankėsi ir Pandėlyje, o grįždamos užsuko į šio teksto autorės sodybą, išgirdo pasakojimą apie Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) ir jo vardo įamžinimą, apžiūrėjo parodą „Pažintis su ukrainistikos kultūra“, kurią 2012 metais atidarė Ukrainos ambasadorius Valerijus Žovtenka.

Skapiškis buvo nauja įdomi vietovė „Marijos radijo“ savanorėms. Parapijiečiams irgi buvo didelis džiaugsmas pabendrauti su jomis, todėl dėkojo klebonui kun. A. Kasperavičiui, kad jas pakvietė.

Reikia pasakyti, kad daugelis skapiškėnų nuo pat pradžių (kai jau buvo galima girdėti) klauso „Marijos radijo“ – ypač didelė paguoda buvo transliuojamos šv. Mišios. Tad radijo klausytojai atsiliepdavo į paraginimus paremti – aukos buvo perduodamos įvairiais būdais. Ir man ne kartą į „Marijos radijo“ atstovybę Vilniuje teko atvežti savo kaimynų šviesios atminties Aldonos Kytrienės (1932 01 01–2015 11 19) ir Elenutės ir Broniaus Stuokų nemažas pinigines sumas. Ir dabar Elenutė paaukojo beveik visą tremtinės pensiją – 40 eurų.

Pirmoji pažintis su „Marijos radiju“ Skapiškyje įvyko 2011 metais, kai apsilankė Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto Edukologijos katedros habil. dr. prof. Vilija Targamadzė, tuomet viena iš itin populiarių „Marijos radijo“ laidų „Socialinių problemų karuselė“, „Meilės ir vilties“ rubrikos „Meilė tiesoje“ vedėjų. Profesorė buvo sujaudinta skapiškėnų betarpiško nuoširdumo, pagarbos istorijai ir nūdienai. 2012 m. birželio 25 d. „Marijos radijo“ Vilniaus atstovybėje prof. V. Targamadzė kalbino atvykusius Skapiškio seniūną Valdą Juškevičių, Bronių Bickų ir dr. Aldoną Vasiliauskienę, kad šie „Marijos radijo“ klausytojus supažindintų su miestelio kultūros paminklais, su Dievo atsiųstomis asmenybėmis, garsinančiomis miestelį, – režisiere Vita Vadoklyte, meno paminklų kūrėju Broniumi Bickumi, rašančiomis ir leidžiančiomis unikalius leidinius pedagogėmis Aliute Elena Markevičiūte (1923 04 29–2017 01 10) ir Stanislova Mažeikyte, liaudies menininku Paulinu Kaluina (1933 03 02–2017 01 02) ir kitais. Kalbėta ir apie minėtą parodą „Pažintis su Ukrainos kultūra“ ir Skapiškio vardo garsinimą Ukrainoje per iš šios šalies atvykstančius svečius bei šią parodą atidariusį Ukrainos ambasadorių Lietuvos Respublikoje Valerijų Žovtenką. Pristatyti ir kiti Skapiškiui svarbūs akcentai. Radijo laida transliuota 2012 metų liepos 9 ir 10 dienomis.

Skapiškėnai tapo pirmaisiais Kupiškio dekanate, prabilusiais per „Marijos radiją“ į jos klausytojus Lietuvoje ir už jos ribų.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Nuotrauka iš autorės asmeninio archyvo

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija