2018 m. balandžio 20 d.
Nr. 16 (2283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pasveikino gimtadienį šventusius klebonus

LAZDIJAI. Balandžio 8-ąją, Atvelykio sekmadienį, Šv. Onos bažnyčioje švęstas parapijos klebono kun. Nerijaus Žvirblio 40-asis gimtadienis. Po iškilmingų šv. Mišių, kurias drauge su klebonu koncelebravo Vilkaviškio klebonas ir dekanas prel. Vytautas Gustaitis bei Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, parapijos kleboną sveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Jis teigė, jog klebonas kun. N. Žvirblys Lazdijų parapijoje dirba dar neseniai, tačiau šio krašto žmonės jį nuoširdžiai priėmė ir pamilo, jog atrodo, kad kunigas čia darbuojasi jau ne vieną dešimtmetį. Rajono vadovas padėkojo už nuoširdų bendravimą sprendžiant problemas ir darbus, kurie dirbami vardan parapijos žmonių. Meras linkėjo klebonui energijos ir sėkmės darbuose, Dievo palaimos bei Lazdijuose švęsti dar ne vieną šventę.

Lazdijų kleboną kun. N. Žvirblį sveikino Seimo nariai Zenonas Streikus ir Algirdas Butkevičius su žmona, bažnytinių organizacijų atstovai, parapijos choras. Po šv. Mišių, bažnyčioje, išpuoštoje pavasariniais žiedais, operos solistė Rita Preikšaitė jubiliatui ir visiems susirinkusiems dovanojo koncertą.

KROSNA. Atvelykio sekmadienį Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje klebonas kun. Juozas Klimavičius aukojo šv. Mišias pasitikdamas garbingą 60 metų sukaktį. Kunigą pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, padėkojo kun. už nuoširdų ir atvirą bendravimą su tikinčiaisiais. Meras linkėjo sveikatos, Dievo palaimos, globos bei ilgų kunigystės metų Krosnos parapijoje. Kun. J. Klimavičių, nuo 2005-ųjų einantį klebono pareigas, sveikino Krosnos bendruomenės atstovai, bažnyčios choras ir vargonininkai bei tikinčiųjų šeimos. Parapijoje mylimą kunigą sveikinusieji linkėjo išminties, drąsos, gerų darbų Bažnyčios labui, gerumo ir žmogiškumo kiekvienam sutiktam bei atvira širdimi priimti Dievo palaimą.

Pagal Lazdijai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija