2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Tikėjimas ir šių dienų visuomenė

Tarptautinė mokslinė konferencija Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Kalba Romos Popiežiškojo Laterano
ir Popiežiškojo Grigaliaus universitetų
profesorius kun. br. dr. Džianluidžis
Paskalė OFM Cap.

Konferencijos dalyviai klausosi pranešimų
Klier. Sauliaus Urbono nuotraukos

Konferencijoje dalyvavo
Telšių vyskupijos kunigai

Sveikina Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas

Kun. dr. Rimas Skinkaitis analizavo
antropocentrizmo iššūkius tikėjimui

Kan. dr. Vladas Gedgaudas gvildeno
klausimą, kaip naujoji pagonybė
pasireiškia šių dienų visuomenėje

Mons. prof. Arvydas Ramonas kalbėjo
apie krikščionybės iššūkius

TELŠIAI. Balandžio 18 dieną Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“. Jos globėjas – Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, organizatoriai – Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, Teologijos institutas, Popiežiškasis Laterano universitetas, Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras. Renginio partneriai – Telšių vyskupijos kurija, Telšių vyskupijos katechetikos centras, „Marijos radijas“. Konferencijoje dalyvavo Telšių vyskupijos kunigai, Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijų seminaristai, tikybos mokytojai, katechetai, Trečio amžiaus universiteto studentai, grupės ir pavieniai asmenys iš visos Lietuvos. Sausakimšoje salėje, talpinančioje apie 300 žmonių, konferencija pradėta menine programa. Ją režisavo Laimutė Pocevičienė, o atlikėjai – iš Telšių kultūros centro, vadovaujami Ernestos Dargužienės ir Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo grupė „Savi“.

Po meninės programos konferenciją moderuojantis Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus pakvietė įžangos žodį tarti Telšių vyskupą K. Kėvalą. Ganytojas kreipėsi į susirinkusiuosius pasveikindamas pranešėjus ir klausytojus, dalinosi įžvalgomis apie tai, kaip dabartinė aplinka nėra palanki tikėjimui ir kaip svarbu išsilaikyti krikščioniškoje tiesoje, kai pasaulyje klesti reliatyvizmas. Žmonės linkę laikytis tik to, kas patinka ir yra patogu. Vyskupas konferencijos dalyviams palinkėjo kalbėtis, diskutuoti, analizuoti ir taip geriau pažinti ir suvokti tikrąją tiesą ir jos esmę.

Romos Popiežiškojo Laterano ir Popiežiškojo Grigaliaus universitetų profesorius kun. br. dr. Džianluidžis Paskalė (Gianluigi Pasquale) OFM Cap. gvildeno temą „Tikėjimo iššūkiai šiandienos visuomenėje: antropologinė ir teologinė analizė“. Pranešime, kurį iš italų kalbos vertė mons. prof. Arvydas Ramonas, profesorius kalbėjo apie technologijų amžiaus tikrovę ir technikos įtaką žmogaus gyvenime. Tikėjimas tampa iššūkiu, o Bažnyčia neturi nustoti skelbti tiesą apie amžinąjį gyvenimą – dangų, skaistyklą ir pragarą. Žmogus išgyvena krizę, ieškodamas laimingo gyvenimo ir vis sunkiau be tikėjimo rasdamas atsakymą ir esminius būties klausimas. Progresas ir technika nepajėgia patenkinti žmogaus dabartiniame pasaulyje. Šiuolaikinis žmogus turi didžiulių baimių – senatvės, ateities, mirties, santykių, atsakomybės baimės. Sekuliarizacija atima iš žmogaus dvasinę ramybę ir užpildo žmogaus egzistenciją pasaulio dvasia – nerimu. Bažnyčia yra pagalba žmogui, kad jis gyventų laimingas žemėje ir tą laimę turėtų amžinybėje.

VDU Katalikų teologijos fakulteto profesorius kun. dr. Rimas Skinkaitis analizavo antropocentrizmo iššūkius tikėjimui. Pranešime profesorius gvildeno dabartinio žmogaus suvokimą apie tiesą – tiesa tai, ką aš laikau tiesa. Nykstantis žmogaus santykis su Dievu pastato jį patį į centrą – aš noriu, aš visada teisus. Toks nusiteikimas reiškia, kad Dievas tarsi tampa žmogaus laimės priešu. Dievas – žmogaus laimės kūrėjas, staiga tampa tuo, kuris trukdo gyventi laimingai. Norma – žmogus ir tai tampa didžiuoju iššūkiu dabarčiai, nes toks autoritetas nežiūri tiesos, tik savų interesų. Dažnai visuomenė vertina dalykus tik pagal išvaizdą – gražu ar negražu, naudinga ar nenaudinga – dažnas kriterijus, sprendžiant esminius gyvenimo klausimus. Lektorius siūlė klausantiesiems prisitaikyti Emauso mokinių metodiką – būti šalia žmogaus, leisti jam išsikalbėti ir padėti susivokti tikrojoje tiesoje. Labai svarbu nebijoti tiesos ir jos ieškoti remiantis dieviškuoju autoritetu. Žmogus trokšta tikro peno ir tai gali duoti tiktai Dievas, kurio tiesoje žmogus tampa iš tikrųjų laisvas.

Klaipėdos universiteto ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos profesorius mons. A. Ramonas kalbėjo apie krikščionybės iššūkius postmodernizme ir analizavo asmeninio žmogaus santykio su transcendencija problemas. Jis išryškino sekuliarizacijos įsigalėjimą – žmogus nebeturi esminio poreikio, palaikyti ryšį su transcendencija. Toks nusiteikimas tampa dabarties realybe – šių dienų ateistai šaiposi, tyčiojasi iš krikščionybės, Bažnyčios. Dievas tampa nereikšmingas, o tada galima naikinti visa, kas susisiję su transcendencija. Postmodernistinėje visuomenėje įsigali „karnavalų“ stilius. Jis griauna žmogaus orumą ir gimdo netikrumą, nuvertina asmenį. Tikėjimas gimdo drąsą būti savimi, o ne tuo, kuo dedamasi. Šių dienų žmogaus santykyje su Dievu bus tai, ką savo apsisprendimu bus pats sukūręs.

Apie lietuviškąją pagonybę ir naują gyvenimą krikščionybėje įžvalgomis dalinosi Klaipėdos universiteto ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos docentas, kan. dr. Vladas Gedgaudas su dviem savo asistentais Gintaute Kazlauskiene ir Albinu Šiaudvyčiu. Pranešime buvo gvildenama, kaip naujoji pagonybė pasireiškia šių dienų visuomenėje. Kalbėta apie pagonybės ir krikščionybės raišką šių dienų Lietuvoje. Krikščionybė aiškiai kalba apie santykio kūrimą, o pagonybė – religija be Dievo, kuria tik atitinkamus žmogiškus papročius. Tokia pagoniška samprata – patogu ir praktiška. Krikščionybėje žmogus gilinasi į dvasingumą, išlaiko bendruomeniškumą ir aiškiai nurodo, ant kokio pamato jis turi kurti savo egzistenciją. Per sukūrimą ir Dievo apreiškimą skirtingai nei pagonybėje Dievo visagalybė ir laisvė atskyrė žmogų nuo pasaulio ir padarė jį ne pasaulio dalimi, bet asmeniu.

Pabaigus pranešimus vyko konstruktyvi ir įdomi diskusija, gvildenta daug ir įvairių, su konferencijoje skaitytais pranešimais susijusių, temų, lektoriai atsakinėjo į klausytojų pateiktus klausimus.

Visiems dalyviams – pranešėjams bei klausytojams – nuoširdžiai padėkojo ir konferencijos sėkme pasidžiaugė jos moderatorius, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. dr. R. Norkus.

Po konferencijos jos dalyviams buvo surengta nuotaikinga agapė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija