2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus: renginiai Ukrainoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino jubiliejiniai renginiai, vykę Lietuvoje (apie juos „XXI amžiuje“ jau rašyta), pratęsti Ukrainoje. 400 metų jubiliejui skirtos tarptautinės ir lokalinės konferencijos rugsėjo mėnesį vyko Lvove, Ivano-Frankivske, kituose miestuose bei bazilijonų vienuolynuose. Apžvelgsime svarbiausius.

Lvovas

Pernai, rugsėjo 14–17 dienomis, tarptautinė mokslinė konferencija „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: istorija, nūdiena, perspektyvos“, kurią globojo aukščiausias Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios (UGKC) vadovas, Kijevo ir Haličo didysis (aukščiausias) arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, vyko Lvove ir Krechive. Konferencijai išleista žurnalo formos spalvota programa su asmenybių, vienuolijų nuotraukomis, istoriniais tekstais. Išvakarėse organizuota spaudos konferencija, kuriai vadovavo pagrindinis jubiliejinio renginio organizatorius t. Kornilijus (Viktoras Jaremachas) OSBM, iš Romos atvykęs Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino protoarchimandritas (ordino vyriausiasis) t. Genezijus (Genezijus Viomaras) OSBM, Ukrainos katalikų universiteto (UKU) prorektorius prof. Ihoris Skočiliasas ir iš Lietuvos atvykusi Lietuvių ir ukrainiečių asociacijos prezidentė dr. Aldona Vasiliauskienė. Teko kalbėti apie atliktus darbus garsinant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, kodėl organizuotos konferencijos tapo labai svarbiomis ir reikšmingomis – prisimintos pirmosios bendradarbiavimo sutartys tarp Šiaulių universiteto ir Ukrainos aukštojo mokslo institucijų; daug dėmesio skirta Bazilionų mokyklai-daugiafunkciam centrui (Šiaulių r.), akcentuoti mokyklos kolektyvo nuveikti darbai garsinant ordiną, ypač 2009 metais Bazilionuose, priešais mokyklą, pastatyta pirmoji skulptūra ukrainiečiams Lietuvoje ir pasaulyje Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. Kalbėta ir apie kitus meno kūrinius – mokinių sukurtus vitražus ukrainistikos tematika, apie kitus Lietuvoje bei Ukrainoje nuveiktus darbus. Bazilionų mokykla tapo svariu dėmesio bei diskusijų objektu konferencijoje.

Pirmoji konferencijos diena

Konferencija buvo pradėta iškilmingomis šv. Mišiomis Šv. Juro katedroje. Joms vadovavo UGKC vadovas, Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Kartu meldėsi vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilykas) OSBM iš Romos. Jis – Popiežiškosios Marijos Madžiorė Bazilikos kanauninkas. Taip pat Charkovo vyskupas Vasylijus (Volodymyras Tučapecas) OSBM, Lvovo vyskupas pagalbininkas Volodymyras Grucia, Apaštalinis vizitatorius Graikų apeigų katalikams Baltarusijoje, archimandritas Sergiejus Hajekas, vienuoliai bazilijonai ne tik iš įvairių Ukrainos vienuolynų, bet ir iš Romos, Brazilijos, JAV bei Lenkijos.

Konferencija vyko Lvovo mokytojų namų aktų salėje. Joje dalyvavo mokslininkai bei vienuoliai bazilijonai iš Italijos, Vokietijos, Kanados, Brazilijos, JAV, Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos.

Įžanginis žodis, sveikinimai

Įžanginiame žodyje konferencijos organizacinio komiteto atstovas (sakyčiau – vadovas) t. Kornilijus OSBM visiems palinkėjo, kad konferencija taptų stimulu tolesniems Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino veiklos tyrinėjimams, o vienuoliams bazilijonams – veiklos pagyvėjimu savo bendruomenėje ir Bažnyčioje.

Konferenciją sveikino UGKC arkivyskupas S. Ševčiukas, Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos protoigumenas t. Joanas (Rostyslavas Školykas) OSBM, UKU rektorius prof. Bohdanas Prachas, pasaulietinės valdžios atstovai: Ukrainos Aukščiausios Rados deputatas Volodymyras Parasiukas, Lvovo srities administracijos vadovas Olegas Siniutka, Lvovo miesto vadovas Andrijus Sadovyjus.

T. Kornelijus OSBM perskaitė sveikinimo laiškus bei telegramas iš Ukrainos Aukščiausios Rados vadovo Andrijo Parubijo, kultūros ministro Evheno Nyščuko.

Konferencijos darbe išskirtos penkios teminės sesijos: „Bazilijonų ordino genezė. Juozapato Rutskio reforma“, „Kankinys Šventasis Juozapatas“, „Organizacinė struktūra ir ordino vidaus gyvenimas“, „Bendras tarnavimas“, „Tarnystė Kristaus Bažnyčiai“.

I sesija – „Bazilijonų ordino genezė. Juozapato Rutskio reforma“

Protoarchimandritas t. Genezijus OSBM perskaitė pranešimą „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas mini 400 metų jubiliejų“. Pranešimą „300 metų po didžiojo atsinaujinimo: Bazilijonų ordinas Pietų Amerikos ukrainiečių diasporoje“ skaitė t. Soteris (Soteris Sidliaras, Šileris) OSBM iš Brazilijos, „Tėvų bazilijonų veikla Jungtinėse Amerikos Valstijose“ – t. Vasylis (Vasylis Salkovskis) OSBM (JAV protoigumenas), „Metropolitas Josyfas Veljaminas Rutskis: Rytų bažnyčios vienuolijos reformos idėja ir jos realizavimas“ – prof. t. Porfirijus (Vasylius Pidručnyjus) OSBM (Generalinė bazilijonų kurija Romoje), mgr. t. Dionizijus (Stepanas Zavediukas) OSBM – „Bazilijonų ordino vaidmuo baltarusių žemėse krikščionybės istorijoje“ (archimandritas Serhijus Hajekas, Minskas), dr. Olegas Sydoras (Lvovas). „Šv. Bazilijus Didysis ukrainiečių mene“.

I sesija užbaigta naujausių leidinių, skirtų ordinui, – Romoje išleistų „Analectos“ tomų – pristatymu. Aš pristačiau savo monografiją „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ (2014, 680 p.).

Beje, bendras trijų aukštųjų mokslo institucijų – Šiaulių universiteto, Lvovo Ivano Franko nacionalinio universiteto ir Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų instituto – leidinys buvo pristatytas Lietuvoje (8 vietose), Lenkijoje (1) ir Ukrainoje (5). Iškelta Bazilionų mokyklos svarba t. Vasilijui (Volodymyrui Evhenui Zinko) OSBM, jo bendrystė su mokyklos kolektyvu ir ištesėtas pažadas parašyti knygelę apie lietuvio ir ukrainietės dukrą seserį vienuolę Rafailą (Vandą Rimkevičiūtę) SSMI, atlikusią svarbių darbų ukrainiečiams Brazilijoje.

II sesija – „Kankinys Šventasis Juozapatas“

Pranešimus skaitė dr. t. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSMB – Užkarpatės Šventojo Mikalojaus provincija („Šventas kankinys Juozapatas: dvasinis žvilgsnis, vienuolinis pašaukimas ir ganytojiška tarnystė“), prof. Leonidas Timošenko, Drohobičiai („1625 m. Levo Krevzos panegirika Juozapatui Kuncevičiui“), prof. Andžejus Gilis iš Liublino („Juozapato Kuncevičiaus kulto pradžia Kijevo unijinėje metropolijoje XVII a.“), dr. Jolita Liškevičienė iš Vilniaus („Palaimintojo Juozapato Kuncevičiaus ikonografija ir panegirinės tradicijos pradžia LDK XVII a.“), prof. Jurijus Jasinovskis iš Lvovo („Juozapato Kuncevičiaus liturginė ir muzikinė veikla jo laikmečio bažnytinio giedojimo kontekste“), dr. Valentina Los („Dešiniakrantės Ukrainos bazilijonų vienuolynų likvidavimas ir unijinių vienuolių persekiojimas XVIII a. pab. – XIX a. pirmoji pusėje“), mgr. t. Polikarpas (Volodymyras Marceliukas) OSBM („XX a. naujieji kankiniai bazilijonai“).

III sesija – „Organizacinė struktūra ir ordino vidaus gyvenimas“

Išklausyti septyni pranešimai: aspirantas Ivanas Almecas, (Lvovas) – „Lectio Orthodoxorum ta Lectio Basilianorum: „skaitomi kanonai“ Lvovo vyskupijos stačiatikių ir unijiniuose vienuolynuose XVII–XVIII a. (palyginamosios analizės bandymai)“; prof. Joana Getka (Varšuva) – „XVIII a. bazilijonų leidyklų leidinių rusų kalba visuomeninė reikšmė (pagal moralinės teologijos vadovėlių medžiagą)“; dr. Pantalejmonas (Denysas Trofimovas) OSBM) – „Bazilijonų Dievo žodžio skelbėjų Šv. Pokrovos provincijoje XVIII a. traktatas „De Deo Uno et Trino“; dr. Larysa Dovga (Kijevas) – „Dievo Žodžio mokymas iš Počiajevo: XVIII a. antrosios pusės bazilijonų redakcija“; dr. Olegas Duchas (Lvovas) – „Malda ir darbas bazilijonių moterų vienuolijose XVII–XVIII a.“; dr. Natalija Sinkevič (Tiubingenas) – „Bazilijonų vienuolynai Kijeve ir Šventosios Sofijos metropolito soboro atnaujinimas (1622 –1632 m.)“; dr. Jurijus Stecikas (Drohobyčiai) – „Bazilijonų vienuolijos Peremyšlio vyskupijoje (XVII a. pab. – XVIII a.): kolektyvinis portretas“.

IV sesija „Bendras tarnavimas“

Konferencijos dalyviai supažindinti su šešiais pranešimais. Kijevo Mogilianų akademijos prof. Natalijaus Jakovenkos pranešimą „Stebuklingos bazilijonų vienuolynų ikonos: mišrių veiksmų socialinių erdvių tipologija“ perskaitė prof. Larisa Dovha. Kiti pranešimai – Milano universiteto prof. Džovanos Brodži-Berkoff – „Stačiatikis bazilijonas: Lvovo vyskupo Josyfo (Šumlianskio) 1680 m. „Veidrodis“ ir 1687 m. „Metrika“; Edmontono Alberto universiteto prof. Natalija Pylypjuk – „Metropolito Atanazijaus (Šeptyckio) kelias į Amžinybę: 1747 m. bazilijonų pamaldos palyginamajame kontekste“; Vilniaus menų akademijos prof. Rūtos Janonienės pranešimas „Bazilijonų vienuolyno architektūrinis ansamblis ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia“; prof. Volodymyro Aleksandrovičiaus (Lvovas) – „Pokrovos (Rusinų) provincijos tapytojai bazilijonai ir Počiajevo bazilijonų tapytojų grupė XVIII a. antroje pusėje“, pranešimą pateikė dr. Romanas Kiseliovas.

V sesija „Tarnystė Kristaus Bažnyčiai“

Paskutinėje sesijoje pateikti keturi pranešimai. Lic. t. Jeronimas (Olegas Hrimas) OSBM skaitė pranešimą „1882 metų Dobromilo reforma: vidinis ordino atsinaujinimas visuomeniniame religiniame kontekste paskutiniame XIX amžiaus ketvirtyje Galicijoje“; dr. Lilijana Gentoš (Lvovas) – „Andriejus Šeptyckis „tradicinis“ ir „netradicinis“ bazilijonas“; Igoris Halahida (Varšuva, Gdanskas) „Iš nebūties į atgimimą: Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčia ir bazilijonų ordinas komunistinėje Lenkijoje (1944–1989 m.)“. Šių eilučių autorei teko garbė užbaigti konferenciją pranešimu „Bazilijonų tradicija Lietuvoje: istorija ir nūdiena“.

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino protoarchimandritas t. Genezijus OSBM dėkojo visiems ir kiekvienam, organizavusiam šią konferenciją, tiems, kas davė lėšų jai vesti ir visiems dalyviams.

Po kiekvienos sesijos vyko diskusijos. Konferencijos Lvove pranešėjams įteikti specialūs sertifikatai.

Kultūrinė programa

Konferencijos dalyviams parodyta muzikinė programa. Pirmąją dieną keletą muzikinių numerių atliko prie Mokytojų namų veikianti jaunųjų artistų (šokėjų) studija „Gorlyčka“. Kitą vakarą šventinis koncertas vyko Lvovo Šv. Andrijaus cerkvėje (bažnyčioje). M. Lysenkos Lvovo nacionalinės muzikos akademijos Baroko kapela atliko garsių autorių religinius ir klasikos kūrinius, o antroje koncerto dalyje – solistės Irina Kliučkovska ir Lilija Nikytčuk pritariant styginiam sekstetui ir dirigentui bei vargonininkui Jurijui Berveckiui.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę dalyvauti dvasinėse, pažintinėse išvykose: rugsėjo 17 dieną aplankyti svarbūs istorijai Bazilijonų ordino vienuolynai Krechive ir Žovkvoje. Šv. Mikalojaus bažnyčioje Krechive buvo aukotos šv. Mišios, kurioms vadovavo vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilykas) OSBM. Po jų konferencijos koordinatorius t. Kornilijus OSBM pravedė ekskursijas Krechive ir Žovkvoje.

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija