2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šeštinės ir Marijos diena Šiluvoje

Gegužės 13 dieną Šiluvoje švęsti Viešpaties Žengimo į dangų (Šeštinių) piligrimai gausiai rinkosi šiam sekmadieniui sutapus su Marijos diena. Piligriminę kelionę surengė Kauno I dekanatas. Kauno parapijų kunigai patarnavo piligrimams klausyklose, aukojo šv. Mišias, sakė homilijas. Piligrimus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, JAV šiame krašte, kurį kitados Mergelė Marija pasirinko savo apsireiškimui, tądien sutiko sodriai sužaliavusi pavasario gamta, atviromis durimis užsukti kviečiančios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika su maloninguoju Dievo Motinos ir Kūdikio atvaizdu bei Apsireiškimo koplyčia su akmeniu, kurį, tikime, lietė Šiluvos Dievo Motinos kojos. Piligrimus pasitiko ir vaiskiai mėlynas dangus virš Šiluvos aikštės, keldamas aukštyn jų mintis nuo žemiškos kasdienybės į amžinybės tolius – ten, kur Viešpats jau žengė savo šlovėje ir kur laukia kiekvieno Jį mylinčio ir su Juo keliaujančio šios žemės keliais.

Švęsti pagrindinės iškilmingos Eucharistijos piligrimai susirinko Šiluvos bazilikoje. Pusvalandį prieš šias pamaldas melstis savo ir bendromis intencijomis, ypač už Lietuvą, visus pakvietė trijų seminarijų – Kauno, Vilniaus, Telšių – parengiamojo kurso auklėtiniai ir vadovavo Rožinio maldai.

Kartu su Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos choru giedodami Loreto Dievo Motinos litaniją, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, piligrimai sutiko dvasininkų procesiją – Kauno arkivyskupą metropolitą Lionginą Virbalą, arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, Kauno parapijų kunigus, asistuojančius seminaristus. Sveikindamas brolius kunigus, piligrimus, seminarijų parengiamojo kurso auklėtinius, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją, Šiluvoje susirinkusią į Kapitulą ir parapijos tikinčiuosius, arkivyskupas pakvietė ypač melstis už kunigus, iš kurių nemažas būrys gegužę švenčia įvairias kunigystės sukaktis.

Šeštinių dieną minint Visuomenės komunikavimo priemonių dieną, ganytojas kvietė melstis ir už katalikiškąją žiniasklaidą bei katalikus žurnalistus, atkreipdamas dėmesį, jog popiežius Pranciškus savo žinioje Visuomenės komunikavimo priemonių dienai labai kviečia žiniasklaidą į tiesą, kad skleidžiamos žinios nebūtų apgaulingos, klaidinančios.

„Švenčiame Šeštines – Jėzaus žengimą į dangų. Jėzus mums atveria Tėvo namų duris“, – sakė arkiv. L. Virbalas homilijoje, atkreipdamas dėmesį, jog ir mūsų kaip ir apaštalų, tuomet žvelgusių į dangų, mintys šiandien sukasi apie šią dangiškąją tikrovę. Arkivyskupas pastebėjo, kaip įspūdingai Šventajame Rašte aprašytos apaštalo Jono pastangos mums pavaizduoti dangų, kur Dievas visa pripildo, kur nebėra skausmo, mirties, kur visa nuostabu ir gera. Šis naujasis pasaulis – dangus, į kurį žengia Jėzus, – yra susijęs ir su mūsų gyvenimu, mūsų dabartimi. Dievas ves į savo pilnatvę visa, kas čia yra gera, gražu, džiugu. Argi Dievas galėtų nubraukti tėvų, sužadėtinių meilę, bičiulystę, pasiaukojimą tų, kurie gyveno dėl kitų? „Kurdamas žmogus dalyvauja Dievo kūryboje. Ir tai bus džiaugsmo šaltinis didžiajai daugumai danguje – gal kitokiu, nauju, bet džiugiu būdu. Todėl atsakome už viską, kaip gyvename ir ką kuriame čia, žemėje, – už kasdienius darbus, pareigas, už dalyvavimą valstybės gyvenime ir atsakomybę renkantis, už sąžiningumą, aktyvumą neleidžiant blogiui įsigalėti. Mūsų gyvenimas ir mūsų pasaulis yra pradžia to naujo pasaulio – dangaus, į kurį jau žengė Viešpats“, – sakė arkivyskupas. Homilija užbaigta šv. Ignoto Antiochiečio mintimi, jog tik pasiekę dangų tapsime tikrais žmonėmis. Ten būsime savo namuose, nes dangaus, Tėvo namai, bus ir mūsų namai.

Šv. Mišių pabaigoje, prieš suteikdamas palaiminimą, arkivyskupas padėkojo Šiluvos Marijos draugijos nariams, jos pirmininkui mons. Kęstučiui Grabauskui ir paskelbė naują ses. Pranciškos Neringos Bubelytės FDCJ paskyrimą vadovauti draugijai. Ji paskirta trejų metų kadencijai.

Piligrimai Šiluvoje dar ypač laukiami paskutinį mėnesio penktadienį, gegužės 25-ąją, kai bus švenčiama Ligonių diena. Šv. Mišios – 12 ir 18 val. (su Vidinio išgydymo pamaldomis).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija