2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šventųjų lobynas

Bronius VERTELKA

Relikvijorių šventinimo ceremonija:
kalba vyskupas emeritas Jonas
Kauneckas, kairėje – bažnyčios
rektorius kun. dr. Simas Maksvytis

Kalba Bažnytinio paveldo
muziejaus direktorė dr. Sigita
Maslauskaitė-Mažylienė

Vilnietis dailininkas
Saulius Valius suprojektavo
relikvijorių laikymo vietą

Relikvijorių kolekcija – po stiklu

PANEVĖŽYS. Gegužės 13-ąją Švč. Trejybės bažnyčioje buvo atidengtos Katalikų Bažnyčios šventosios relikvijos ir pašventinti relikvijoriai. Tai – pirmasis iš Lietuvos bažnyčių ir didžiausias šventųjų lobynas.

Kalbėdama tema „Pamaldumas šventųjų relikvijoms krikščionybės istorijoje“ šventę pradėjo Bažnytinio paveldo muziejaus Vilniuje direktorė, menotyrininkė, tapytoja dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Pasak jos, lotynų kalbos žodis „relikvija“ reiškia „liekanas“ arba „palaikus“. Krikščionybėje pamaldumas relikvijoms remiasi tikėjimu mirusiųjų prisikėlimu, nemirtingumo viltimi. Žvelgdami į šventųjų relikvijas krikščionys išpažįsta, kad Viešpats, davęs žmogui mirtiną kūną, pakeis jį kitu, nemirtingu ir garbingu. Relikvijų garbinimas pradėjo formuotis pirmaisiais krikščionybės amžiais kartu su kankinių kultu. Žinoma, kad 156 metais nukankinto vyskupo Polikarpo kraują tikintieji surinko skepetaitėmis. Pirmąja į Vilnių atgabenta relikvija laikoma XIV amžiuje iš Krokuvos gauta Lenkijos globėjo šv. Stanislovo dilbio kaulo dalis. Ši šventenybė yra išlikusi ir šiandien eksponuojama Bažnytinio paveldo muziejuje. Kaip sakė dr. S. Maslauskaitė-Mažylienė, Lietuvos bažnyčiose išsaugota nemažai barokinių relikvijorių. Tai – indai, kalstyti iš sidabro arba žalvario, dekoruoti brangiaisiais akmenimis, emaliu, krištolu ir spalvotu stiklu. Relikvijorius – įtaisas, kuriame laikomos relikvijos ar prabangūs daiktai.

Už ilgoką, bet aiškų pasakojimą viešniai iš Vilniaus susirinkusieji atsidėkojo plojimais. Nuoširdų žodį jai tarė ir Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kun. dr. Simas Maksvytis.

Apie relikvijorių reikšmę krikščionybėje kalbėjo ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jis sakė: „Jei šiandien turime tokią didelę jų kolekciją, tai yra didžiulis mons. Juozapo Antanavičiaus nuopelnas“. Ganytojas, dalyvaujant bažnyčios rektoriui kun. dr. S. Maksvyčiui, pašlakstė šventu vandeniu ir pasmilkė relikvijorius. Paskui vyskupas aukojo šv. Mišias, koncelebravo kun. dr. S. Maksvytis.

Apie relikvijorių kolekcijos atsiradimą pasakojo bažnyčios rektorius kun. dr. S. Maksvytis. Pirmuosius devynis relikvijorius iš savo asmeninės kolekcijos, paveldėtos iš vyskupo Antano Deksnio, dovanojo mons. J. Antanavičius. Tai buvo paskata imtis rimto darbo, pildant jų kolekciją. Dovanų gavo ir iš savo doktorantūros darbo vadovo prelato Vytauto Stepono Vaičiūno. Vieną relikvijorių dovanojo netoli Švč. Trejybės bažnyčios įsikūrusios Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos vienuolės. Taip geradarių dėka surinkta tokia relikvijorių kolekcija. Vieta jai neatsirado greitai. Čia išmonės netrūko vilniečiui, profesionaliam menininkui Sauliui Valiui (Jo sesuo Eglė Valiūtė Švč. Trejybės bažnyčioje sukūrė ne vieną vitražą.). Visiems prisidėjusiems prie tokio sumanymo įgyvendinimo maloniausių žodžių nešykštėjo šventovės rektorius kun. dr. .S. Maksvytis. Mons. J. Antanavičių, įvardydamas relikvijorių kolekcijos krikštatėviu, kaip sūnus apglėbė ir įteikė gėlių. Gėlių įteikta ir garbingiausiam svečiui vyskupui J. Kauneckui, kuriam birželio 6-ąją sukaks 80 metų, linkėjo jam dvasinės stiprybės bei geros sveikatos. Už suteiktą pakilią nuotaiką padėkota šventėje giedojusiam Panevėžio vokaliniam ansambliui „Tolmėja“ ir jo vadovei Vaidai Nevulienei. Visus rektoriaus linkėjimus tikintieji palydėjo plojimais.

Gegužės 13-ąją kartu buvo paminėta Viešpaties žengimo į dangų šventė (Šeštinės), paminėta Pasaulinė komunikavimo priemonių diena. Buvo renkamos aukos katalikiškai žiniasklaidai paremti.

Žmonės neskubėjo skirstytis, apžiūrinėjo relikvijorius, prie jų meldėsi. Arti šventovės paradinių durų įkurdintas šventųjų lobynas džiugins tikinčiųjų širdis.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija