2018 m. gegužės 25 d.
Nr. 21 (2288)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Bažnyčia galės džiaugtis dieviška muzika

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis šventina vargonus

Parapijos klebonas, kun. teol.
lic. Saulius Paliūnas džiaugėsi
švente ir į bažnyčią susirinkusių
parapijiečių gausa. Toliau sėdi
(iš kairės): diak. Raimundas
Šnapštys, vysk. Eugenijus
Bartulis, kun. Evaldas Alūza

Sveikinimo žodį taria garbingi
svečiai. Iš kairės į dešinę Šiaulių
rajono ir miesto merai – Antanas
Bezaras ir Artūras Visockas –
ir Seimo Pirmininko pirmoji
pavaduotoja Rima Baškienė

Meistrui Aloyzui Lizdeniui –
Šiaulių vyskupo Eugenijaus
Bartulio padėka

Parapijiečiai sutiko į Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčią atvykusį Šiaulių vyskupą

Naujieji vargonai Šiaulių
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčioje

ŠIAULIAI. Džiaugsmingas ir reikšmingas įvykis aplankė tikinčiųjų bendruomenę gegužės 13 dieną, sukvietęs į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią pastatytų vamzdinių vargonų inauguracijos ir Šeštinių iškilmes. Dalyvavo gausus būrys parapijiečių ir garbingų svečių su pakilia nuotaika ir dideliu džiaugsmu.

Naujuosius vargonus prieš šv. Mišias pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Vyskupas sakė, kad šie vargonai leis iškilmingai švęsti dieviškąsias paslaptis, jų skambesys sujungs visus į vieną Kristaus Bažnyčios šeimą, ir prašė Dievą Tėvą pašventinti juos. Jo Ekscelencija švęstu vandeniu ir smilkalais pašventino naujuosius vargonus.

Tada pasigirdo vargonų skambesys. Pirmieji akordai, vargonuojant Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų ir klavesinų katedros profesorei Renatai Marcinkutei-Lesieur, suskambo galingai, didingai ir jaudinančiai. Bažnyčioje užgaudė sumontuoti ir derinti galingų 35 eilių (registrų), 4 transmisijų (apie 2100 vamzdžių), 3 manualų ir pedalų C- fl vamzdiniai vargonai iš Šveicarijos (Ingenbolio miestelio katalikų bažnyčios). Vargonų meistras – Cacilia A. Frey iš Liucernos. Vargonų aukštis – 560 cm, plotis – 940 cm, gylis – 300 cm. Vargonų konstrukcija (elektrinė traktūra) leido sumontuoti juos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Vargonininkams pagrindinė užduotis – prisijaukinti šį paslaptingą instrumentą, kad kiekvienas vargonų vamzdelio tonas suskambėtų darniai ir sutartinai. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų ir klavesinų katedros profesorė R. Marcinkutė-Lesieur susirinkusiems pademonstravo visą vargonų pajėgumą.

Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza su meile kalbėjo apie šį muzikos instrumentą. Jis sakė, kad visiems yra duota dovana gėrėtis vargonų skambesiu. Vienas žymiausių austrų kompozitorių Volfgangas Amadėjus Mocartas pavadino vargonus visų muzikos instrumentų karaliumi. Tai – labai senas, išmintingas, vienišas ir paslaptingas instrumentas. Išmintingas, nes yra suvienijęs tūkstančius kultūrų, vienišas, nes jo nėra su kuo palyginti, paslaptingas, nes jo negalima pamatyti, jį galima tik girdėti, nes tik tuo metu jis atsiskleidžia.

Vysk. E. Bartulis priminė, kad gegužės 13-oji yra ir Kristaus žengimo į dangų diena – Šeštinės. Tad šioje bažnyčioje visi džiaugsmingai susirinkę savo maldavimus siuntė Dievui, troško, kad vertai Dievo akivaizdoje skambėtų visų giesmės kartu su šiais pašventintais vargonais. Šv. Mišių aukoje melstasi už visą vyskupiją, ypač už geradarius aukotojus, meistrą Aloyzą ir už visus, kurie prisidėjo prie šių vargonų pastatymo. Be abejo, melstasi ir už Šveicarijos geradarius, paaukojusius vargonus.

Pasigirdus vargonų skambesiui, prasidėjo Šeštinių procesija. Joje dalyvavo ir daug jaunimo. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Šiaulių vyskupas E. Bartulis.

Po šv. Mišių skambėjo šiltas ir nuoširdus padėkų ir sveikinimų pliūpsnis. Šiaulių vyskupijos kancleris kun. E. Alūza vargonų inauguracijos iškilmių dieną dėkojo visiems, prisidėjusiems prie jų pastatymo. Padėkota Šiaulių vargonų meistrui Aloyzui Lizdeniui ir jo sūnui Vilmantui už bendradarbiavimą ir pagalbą atvežant vargonus iš Šveicarijos. Jiems įteiktas vyskupo Padėkos raštas. Padėkota ir Rimvydui Mitkui bei Mindaugui Žalaliui, padėjusiems išardyti, supakuoti ir parvežti vargonus į bažnyčią. Kancleris palinkėjo sėkmės vargonininkui Andriui Bartuliui, kad jis nuoširdžiai naudotųsi šiuo instrumentu, saugotų jį ir mylėtų, šlovintų Viešpatį.

Šios parapijos klebonas, kun. teol. lic. Saulius Paliūnas nuoširdžiai dėkojo Šiaulių vyskupui E. Bartuliui ir prisiminė savo pirmąsias Šv. Kalėdas šioje bažnyčioje, kai sulaukė skambučio iš vyskupo. Tąkart jis paklausė, gal kunigas norėtų įsigyti vargonus. Klebonas nedvejodamas sutiko. Atsivežti vargonus ir juos sumontuoti bažnyčioje prireikė metų. Štai šiandien jie jau čia ir savo galingu skambesiu džiugina kiekvieno širdį. Šiltai ir su meile apžvelgęs visus savo parapijiečius, atvykusius svečius, klebonas džiaugėsi susirinkusiųjų gausumu, šia švente, kuri yra ypatinga Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai. Klebonas Saulius džiaugėsi, kad į šventę atvyko Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Šiaulių miesto ir rajono merai – Artūras Visockas ir Antanas Bezaras. Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė sakė, kad didžiulis džiaugsmas dalyvauti šioje šventėje, kad vargonų didybė ir jų skambėjimas leis dar labiau garbinti Dievą. Kaip svarbu, kad dėkingumas ir meilė Viešpačiui būtų mūsų širdyse. Ji nuoširdžiai dėkojo ir parapijos klebonui kun. S. Paliūnui, kad jis vadovauja šiai parapijai, ir jam įteikė išskirtiniams atvejams skirtą auksinį ženklelį „Atkurtai Lietuvai 100“. Jų yra tik šimtas, todėl vienas įteikiamas klebonui, kad jis parapijiečiams dar labiau padėtų susitelkti, susivienyti ir kurti gerovę Lietuvoje. Šiaulių miesto meras A. Visockas sakė, kad šis savaitgalis yra moralinė ir dvasinė tikėjimo dovana kiekvienam čia atėjusiam. Dėkojo už šventę, už žmonių širdžių šilumą, kuri visus suvienijo šioje bažnyčioje. Šiaulių rajono meras A. Bezaras dėkojo Šiaulių vyskupui E. Bartuliui už šventę, už dalyvavimą įvairiose Šiaulių rajono bažnyčiose organizuojamose šventėse. Meras prisiminė, kaip išgyveno Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos žmonės, kai jų gerbiamas klebonas, kun. teol. lic. S. Paliūnas buvo iškeltas į Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapiją. Kuršėnų parapijoje klebonas buvo žmonių mylimas už įvairias iniciatyvas, už dvasingumą, už psichologinę pagalbą ir patarimus. Įvairaus amžiaus žmonės dar ir šiandien mini jį kaip itin gerą kunigą.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas kun. S. Paliūnas pakvietė visus dalyvauti koncerte, pasiklausyti vargonų muzikos. Įvairių autorių kūrinius atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų ir klavesinų katedros profesorė R. Marcinkutė-Lesieur.

Žmonės po šv. Mišių skirstėsi šnekučiuodamiesi, neskubėdami, su geromis bei šviesiomis mintimis. Šios šventovės bendruomenės nariai džiaugėsi suteikta švente. Jie sakė, kad tai – dvasios atgaiva, jau seniai reikėjo tokių vargonų, kad skambesys aidėtų plačiai ir nuneštų čia esančius į palaimą. Džiaugėsi, kad pagaliau Dievas išgirdo jų maldas, kad parapijai vadovauja energingas ir su jais nuoširdžiai bendraujantis klebonas.

Vargonai buvo ypač reikalingi šiai bažnyčiai ne tik kaip senas bažnytinis instrumentas, bet ir kaip sielos pojūtis, kai dieviška muzika žmogų nuneša kaip ant sparnų į didybės, susikaupimo ir pakylėjimo oazę.

Roberta Bajorūnienė,
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios parapijietė

S. Navicko ir M. Bajorūno nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija