2018 m. gegužės 25 d.
Nr. 21 (2288)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Tikėjimo ir bendrystės šventė

Nemunėlio Radviliškio tikintieji
Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje
šventė Sekmines ir vaikų Pirmąją Komuniją

Draugystės ratelyje

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS. Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios gimimo diena. Prasminga šią dieną švęsti bendruomeniškai, nes Bažnyčia – pakrikštytųjų bendruomenė. Švč. Mergelės Marijos parapijoje jau kelerius metus kun. Ernesto Želvio iniciatyva ir rūpesčiu ši šventė, galima sakyti, švenčiama ypatingai. Šiais metais ji buvo dviguba – kartu vyko vaikų Pirmosios Komunijos šventė. Berželiais ir alyvomis kvepiančioje bažnyčioje dešimt būsimųjų tikrų krikščionių laukė pirmojo susitikimo su gyvu Jėzumi Eucharistijoje. Buvo daug jaudulio, ypatingų akimirkų, džiaugsmo...

Šventės liturgija prasidėjo lauke, pašventinus ir pasmilkius tikinčiuosius. Aplink bažnyčią pajudėjo Sekminių procesija. Iškilmingai į bažnyčią įvesdinti Pirmosios Komunijos vaikai. Kunigas giesmėmis šlovina ir prašo Šventosios Dvasios dovanų gausos tikintiesiems, visiems žmonėms. O jų iš tiesų susirinko gausiai. Itin jautrus momentas – tėvų palaiminimas vaikams. Kunigo Ernesto žodžiai giliai paliečia širdis – žmonės braukia ašaros. Kunigas linki tėveliams džiaugtis Dievo dovanotais vaikais ir būti jų dvasiniais palydėtojais gyvenime, kuriame be Dievo malonių sunku būti laimingu žmogumi. Jis ragina vaikus įsileisti į savo gyvenimą Dievą, kad šis pirmas susitikimas su Juo būtų tikra tikėjimo gyvenimo pradžia. Pamokančiu pasakojimu kviečia pamąstymui – Dievo siūlomą meilę priimti neatidėliojant, nes gali atsitikti, kad ir nebeliks laiko pradėti tikėti, o gyvenimas bus pasibaigęs... Tuomet Dievas „neatpažins“ to, kuris per gyvenimą neturėjo laiko pažinti Jį...

Šią dieną daug melstasi, daug nuoširdžių žodžių išsakyta, švęsta graži Sekminių liturgija... Dieve, duok, kad jaunieji šventės dalyviai būtų išgirdę ir įsidėję į širdis ilgam jiems skirtus žodžius, maldas, linkėjimus...

Po šv. Mišių klebonijos kieme visų laukė bendrystė. Nemunėlio Radviliškio „Santakos“ kapelos maršas kvietė užsukti, pabūti drauge. Šeimininkės Reginos vaišių kvapiai viliojo, o valso garsai kvietė į draugystės ratelį.

Nemunėlio Radviliškio tikintieji ir šventės svečiai nuoširdžiai dėkingi kunigui Ernestui už viską, ką jis daro šioje parapijoje. Jo darbai kalba už save – žmonės patiria bažnyčios gyvavimo ir gyvenimo tikėjimu grožį. Dėkingi už tęsiamą kasmetinę tradiciją suvienyti miestelio žmones maldoje ir bendrystėje. Šventoji Dvasia, išliek savo malones tikintiesiems!

Sandra Balodytė,
parapijos referentė, tikybos mokytoja

Ritos Račkauskytės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija