2018 m. gegužės 25 d.
Nr. 21 (2288)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šviesi diena Kauno vienuolynuose

Prie Pažaislio bažnyčios
su mot. Juozapa ir klebonu
kan. Egidijumi Zulcu

Liturginė valanda
Šv. Mikalojaus bažnyčioje

Jau kelerius metus prie Akmenės Šv. Onos parapijos veikia suaugusiųjų katechezės grupelė. Į ją renkasi žmonės, norintys giliau pažinti savo krikščioniškąjį tikėjimą. Tam padeda Katalikų Bažnyčios katekizmo studijos, Šventojo Rašto skaitymas. Tai vyksta kartą per savaitę vakarais parapijos namuose. Mokymosi metai prasideda jau vėlų rudenį, po Visų Šventųjų šventės, baigiasi pavasarį, Velykų laikotarpiu. Lyg ir simboliška tampa visą tamsųjį metų laiką eiti į savo Tikėjimo šviesą...

Apie ką kalbama užsiėmimuose? Kaip jie vyksta? O kalbama įvairiomis temomis, kurios rūpi žmogui. Tai – žmonijos istorija, Dievo ieškojimo istorija, blogio kilmė, kas yra Jėzus, kodėl jis yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, kas yra Švenčiausioji Trejybė, kas yra malda žmogaus gyvenime ir t. t. Jei ankstesniais metais užsiėmimai rengti savo jėgomis, tai šiemet labai padeda įrašytos VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo doc. dr. Artūro Lukoševičiaus paskaitos. Po nedidelio pranešimo vyksta diskusijos, pasidalinimas savo patirtimi, liudijimai. Užsiėmimai pradedami ir baigiami trumpa malda ir giesmėmis...

Mokymosi metai užbaigiami maldinga kelione į kurį nors vienuolyną. Šiemet pakviesti motinėlės Juozapos, Kauno seserų benediktinių vienuolyno abatės, trylika žmonių keliavo į buvusią laikinąją Lietuvos sostinę. Pirmiausia aplankytas Kauno seserų benediktinių vienuolynas ir jam priklausanti Šv. Mikalojaus bažnyčia... Be galo šiltas ir šviesus buvo susitikimas su vienuolėmis. Sesuo Gabrielė, išstudijavusi archyvuose sudėtingą vienuolyno istoriją iki menkiausių detalių, ją labai emocingai ir vaizdingai pasakojo. O ta istorija siekia XVI amžių ir susijusi su Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio vardu. Jis – pirmojo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje moterų vienuolyno Nesvyžiuje fundatorius. Po kelių dešimtmečių ši vienuolių bendruomenė atsirado ir Kaune prie Šv. Mikalojaus bažnyčios. Labai aiškiai šių vienuolių bendruomenės tarnystės tikslus yra apibūdinęs šv. popiežius Jonas Paulius II: ,,Tegul gyvena atokiau nuo aplinkinio pasaulio šurmulio, bet tebūna visada atvira vargšams, piligrimams, visiems, siekiantiems priartėti prie Evangelijos tiesos“. Šitaip ir gyvena seserys benediktinės... Drauge su seserimis dalyvauta Valandų liturgijos Dieninėje maldoje, kuri kasdien iš šio vienuolyno yra transliuojama per „Marijos radiją“. Po maldų apžiūrėta sena, bet labai jauki Šv. Mikalojaus bažnyčia...

Tada motinėlė Juozapa palydėjo į Pažaislį. Lietuvos baroko šedevras – Pažaislio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo pas Elžbietą bažnyčia, pastatyta XVII amžiuje – pasitiko savo didingu grožiu – marmuro sienomis ir grindimis, nuostabiausiais medžio raižiniais ir visa kita barokine ornamentika... Ir vėl klausytasi sudėtingos prie bažnyčios įsikūrusio kamaldulių vienuolyno ir šventovės istorijos. Kamaldulių šiame vienuolyne seniai nebėra, o čia dabar gyvena seserys kazimierietės, kurių Šv. Kazimiero seserų kongregaciją 1907 metais JAV įkūrė lietuvė vienuolė mot. Marija Kaupaitė. Šių vienuolių gyvenimo tikslą labai aiškiai nusako jų šūkis: ,,Dievas yra čia“. Jis tarsi sako: ,, Su atsidavimu ir meile tarnauk savo aplinkos žmonėms, ugdyk jų tikėjimą, kelk jų dvasią“...

Taigi, labai šviesi ir šilta buvo paskutinė Akmenės Šv. Onos bažnyčios katechezės grupelės šių metų pamoka... Tai – tarsi apdovanojimas už kantrų užsiėmimų lankymą, už norą mokytis ir daugiau pažinti, už didžiosios Tikėjimo tiesos ieškojimą...

Elena Gubovienė

Akmenė-Kaunas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija