2018 m. birželio 1 d.
Nr. 22 (2289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Šv. Dvasios veikimas mūsų išganymo plane

Šv. Mišių koncelebracija.
Iš kairės: kan. Egidijus
Juravičius, mons. Gintautas
Kuliešius, vysk. Rimantas
Norvila ir kun. Jonas Cikana

Maldininkai Sekminių atlaiduose
Kryžių diecezinėje šventovėje.
Priekyje sėdi Lazdijų rajono
meras Artūras Margelis ir Seirijų
seniūnė Česlova Šmulkštienė

KRYŽIAI. Metelių parapijoje, legendomis apipintoje Kryžių Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, diecezinėje šventovėje, gegužės 20 dieną buvo švenčiami Sekminių atlaidai. Į juos susirinko ne tik Metelių, bet ir aplinkinių parapijų bei šią vietovę pamilę, maldininkai iš visos Lietuvos. Šv. Mišias koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Liškiavos parapijos klebonas kun. Jonas Cikana, Šventežerio parapijos klebonas kan. Egidijus Juravičius. Metelių parapijos klebonui kan. Vytautui Prajarai atlaiduose talkino ir Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, Simno parapijos klebonas kan. Raimundas Žukauskas, Seirijų parapijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas.

Šventėje dalyvavo Lazdijų savivaldybės meras Artūras Margelis, Seirijų seniūnė Česlova Šmulkštienė, Šventežerio seniūnė Aldona Burbienė.

Vyskupas, pasveikinęs atlaidų dalyvius, ragino melstis už sutvirtinamuosius, į maldas įtraukti savas intencijas. Homilijoje priminė Senajame Testamente aprašomą Šv. Dvasios veikimą jai dalyvaujant pasaulio kūrime, išrenkant Mariją Jėzaus Motina ir kitus dalykus. Jo Ekscelencija pasidalijo įspūdžiais, patirtais nesenos piligrimystės metu Šventojoje Žemėje: Nazarete, prie Jordano upės ir kitose vietose. Jo paminėti Šv. Dvasios veikimo momentai atskleidžia, kokie jie yra svarbūs mūsų išganymo plane. Jame labai svarbus yra Krikštas, kurio metu tampame Dievo vaikais. Toliau – Sutvirtinimo sakramentas. Kažkada seniai Šv. Dvasia nusileido ant žemės ir pasiekė ten susirinkusių žmonių širdis, o vėliau, kai apaštalai uždėdavo ant galvos rankas, taip dabar vyskupas, uždėdamas rankas ir atlikdamas Sutvirtinimo sakramento apeigas, perduoda Šv. Dvasios dovanas sutvirtinamiesiems. Vyskupas priminė dienos Evangelijoje (Jn 20, 19–23) Kristaus palinkėjimą mokiniams: „Ramybė jums“, įvardijo, jog ir šiandien Šv. Dvasia yra Ramybės dvasia įvairiose kasdienėse nemaloniose, nepalankiose gyvenimo situacijose Viešpaties atsiųstas pažinimas ir žinojimas apie Šv. Dvasios veikimą. Turėdami laisvą apsisprendimo valią, galime priimti jos siunčiamas dovanas. O jos siunčiama pagalba ateina pas mus taip, kaip Dievui yra geriausia. Kai mes esame gėrio pusėje, visada perprantame blogį.

Paanalizavęs Šventojo Rašto dienos skaitinius, vyskupas akcentavo, jog svarbiausia žinia – suprasti, kad Dievo malonė mus veikia, tik reikia šiek tiek pažinti tikėjimo dalykus, į juos gilintis. Kita žinia – Šv. Dvasios dovanos, suteikiamos bendram labui. Turime būti atviri joms. Kai šeimoje, bendruomenėje, žmonių širdyse kyla įvairūs konfliktai, nesutarimai, neramumai, reikia siekti ramybės, stengtis ją atstatyti, į ją sugrįžti. Reikia gilinti tikėjimo žinias, maldos pagalba, bendrystėje su Viešpačiu galime perprasti svarbius dalykus, ir ramybė visada sugrįš.

Vyskupas Sutvirtinimo sakramentą suteikė Metelių, Šventežerio, Liškiavos jaunuomenei bei keletui sutuoktinių.

Šventinę atmosferą palaikė ir padėjo Dievui dėkoti, jį garbinti garsus Dzūkijoje Krosnos parapijos choras, vadovaujamas Audriaus Kričenos.

Kan. V. Prajara nuoširdžiai dėkojo Jo Ekscelencijai, kunigams ir maldininkams už maldos bendrystę. Dėkojo parapijos žmonėms, visiems talkininkams už pagalbą ruošiantis atlaidams, už gerumą ir paramą bei maldas. Palinkėjo, kad Šv. Dvasia įkvėptų visiems gerų darbų troškimą ir šventesnį gyvenimą. Metelių parapijos vardu jų atstovė įteikė padėkos raštą Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui už paramą restauruojant Metelių bažnyčios stogą. Pastarasis, atsidėkodamas kalbėjo, jog nuoširdus žmonių bendradarbiavimas ir noras dirbti bei gražinti savo kraštą yra bendrų siekių ir darbų rezultatas. Jis pasidžiaugė, jog ši parapija yra artima ir pagal A. Margelio giminystės ryšius. Prelatas Ladas Tulaba (1912 04 28–1934 09 16– 2002 06 16), gimęs Metelių parapijos Barčių kaime, įvairiapusiškai rėmęs Kryžių koplyčios statybą, yra mero močiutės pusbrolis.

Atlikus visas Sekminių atlaidų apeigas, jaunuoliams išdalinti Sutvirtinimą liudijantys dokumentai. Vyskupas jiems įteikė ir informacinius lankstinukus apie būsimą popiežiaus Pranciškaus susitikimą su jaunimu Vilniuje. Kartu su vyskupu įsiamžinta nuotraukose.

Alvyra Grėbliūnienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija