2018 m. birželio 8 d.
Nr. 23 (2290)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Kaip išsivaduoti iš netikusių tradicijų

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas
su Sutvirtinimo sakramentą gavusiais
jaunuoliais prie Dusetų Švč. Trejybės
bažnyčios, kairėje – klebonas
kan. Stanislovas Krumpliauskas

DUSETOS–ANTALIEPTĖ. Gegužės pabaigoje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM aplankė Dusetų Švč. Trejybės ir Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijas. Klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas ne tik kruopščiai suplanavo susitikimus, bet ir atsakingai jiems ruošėsi. Per pastaruosius penkerius metus abiejose parapijose nuveikta daug reikšmingų darbų: neatpažįstamai pasikeitė Antalieptės ir Dusetų bažnyčių interjerai, nuolat puoselėjama ir prižiūrima šventorių aplinka, bendradarbiaujama su vietos valdžios atstovais ir bendruomenėmis, prie parapijų aktyviai veikia pastoracinės tarybos ir Gyvojo Rožinio būreliai.

Pirmoji vizitacijos diena buvo skirta susipažinti su parapijų finansine, ūkine ir sielovadine veikla, bendrauta su parapijų pastoracinių tarybų nariais, seniūnais, kultūros ir medicinos darbuotojais. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje įvyko ypač jaudinantis susitikimas su abiturientais, jų tėveliais ir mokytojais.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Konsekruotas altorius, paminėtas klebono kunigystės 25-metis

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas,
klebonas kun. Vidmantas
Gricius ir svečiai kunigai
Šv. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčioje iškilmių dieną

VEIVIRŽĖNAI. Gegužės 30 dieną prie Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios rinkosi pakiliai nusiteikę žmonės. Tą trečiadienį bažnyčioje vyko altoriaus konsekracija ir buvo minimas klebono kun. Vidmanto Griciaus 25 metų kunigystės jubiliejus!

Į iškilmes atvyko ne tik miestelio gyventojai, bet ir kitų parapijų žmonės, apie 30 katalikų kunigų, vienas evangelikų liuteronų kunigas. Iškilmėms vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Šv. Mišiose dalyvavo ir iškilmingą altoriaus konsekraciją stebėjo pilna žmonių bažnyčia. Atskiri padėkos žodžiai išsakyti altoriaus fundatoriams – Juozui ir Janinai Brūzdams. Po altoriaus konsekracijos iškilmių Telšių vyskupas K. Kėvalas pasveikino kleboną kun. V. Gricių su kunigystės jubiliejumi ir davė pradžią kitiems sveikinimams. Į Veiviržėnus pasveikinti klebono atvyko ir Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė. Jie perdavė kartu negalėjusių vykti mero Vaclovo Dačkausko bei vicemerės Rūtos Cirtautaitės sveikinimus. Savivaldybės vadovai klebonui linkėjo rasti stiprybės maldoje, einant nelengvu pašaukimo keliu, ir toliau telkti bendruomenę, puoselėti meilės artimui vertybes, nešti žmonėms meilę, tikėjimą, paguodą ir viltį. Klebonui linkėta sveikatos, stiprybės bei Dievo palaimos. Sveikinimo žodžius tarė tarybos nariai Česlovas Tarvydas bei Rasa Petrauskienė. Kleboną sveikino kiti kunigai, Veiviržėnų bendruomenė, bažnyčios choristai, parapijiečiai, atstovai iš Veviržėnų ir Agluonėnų seniūnijų, Veviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos bei Agluonėnų pagrindinės mokyklos, parapijiečiai iš buvusios klebono parapijos Šventojoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija