2018 m. birželio 8 d.
Nr. 23 (2290)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Kaip išsivaduoti iš netikusių tradicijų

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas
su Antalieptės parapijos tikinčiaisiais

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas
su Sutvirtinimo sakramentą gavusiais
jaunuoliais prie Dusetų Švč. Trejybės
bažnyčios, kairėje – klebonas
kan. Stanislovas Krumpliauskas

Antalieptės bažnyčios šventoriuje
groja kaimo kapela „Un tą lieptą“

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas
su a.a. kun. Prano Sabaliausko
seserimi Ona Saimininkiene,
jos dukromis ir vaikaičiu

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas
Dusetų parapijos jaunuoliams įteikia
Sutvirtinimo pažymėjimus

Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą
sveikina dusetiškės Elena
Antonova ir Angelė Braknienė

DUSETOS–ANTALIEPTĖ. Gegužės pabaigoje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM aplankė Dusetų Švč. Trejybės ir Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijas. Klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas ne tik kruopščiai suplanavo susitikimus, bet ir atsakingai jiems ruošėsi. Per pastaruosius penkerius metus abiejose parapijose nuveikta daug reikšmingų darbų: neatpažįstamai pasikeitė Antalieptės ir Dusetų bažnyčių interjerai, nuolat puoselėjama ir prižiūrima šventorių aplinka, bendradarbiaujama su vietos valdžios atstovais ir bendruomenėmis, prie parapijų aktyviai veikia pastoracinės tarybos ir Gyvojo Rožinio būreliai.

Pirmoji vizitacijos diena buvo skirta susipažinti su parapijų finansine, ūkine ir sielovadine veikla, bendrauta su parapijų pastoracinių tarybų nariais, seniūnais, kultūros ir medicinos darbuotojais. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje įvyko ypač jaudinantis susitikimas su abiturientais, jų tėveliais ir mokytojais.

Gegužės 27-ąją, sekmadienį, per Švč. Trejybės iškilmę, Antalieptės ir Dusetų bažnyčiose, vysk. L. Vodopjanovas vadovavo šv. Mišioms ir pasakė prasmingus pamokslus. Antalieptės tikintiesiems jis priminė kun. Juozapo Varno (1909 07 11–1934 05 26–1990 07 09), 1947 metais buvusio Antalieptės administratoriumi, išsakytą mintį: „Atlaidus jie žino ir skaičiuoja dienas iki jų. Atlaidams ruošiasi, batus valo, drabužius vėdina. Ir kai ateina atlaidų rytas, vieni pėsti, kiti važiuoti, visais keliais skuba bažnyčion. Bet su sekmadieniais jie nesiskaito. Sekmadieniais bažnyčion nebūtinai. Ir kodėl? Ogi todėl, kad čia jau tokia paveldėta tradicija“ („Panevėžio vyskupija“, 1998 m., Vilnius, Lietuvių katalikų mokslų akademija, p. 648). Vyskupas Linas Antalieptės parapijos tikinčiuosius ragino atsisakyti įpročio lankyti bažnyčią tik per atlaidus ar didžiąsias šventes ir kvietė išsivaduoti iš paveldėtos tradicijos, kaip pavyko išvaduoti Antalieptės bažnyčią iš pastolių.

Dusetų bažnyčioje vyravo iškilminga nuotaika, nes pasiryžusiems jaunuoliams buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Vyskupą sudomino vizitacijos metu surastas užrašas „Graži tu esi, Marija“. Tai – centriniame bažnyčios altoriuje ant sidabrinių rūbų Švč. Mergelės Marijos paveiksle lotynų kalba įrašyti pranciškonų himno žodžiai. Pamaldose visi tikintieji buvo kviečiami ruoštis susitikimui su popiežiumi Pranciškumi, kuris trokšta susitikti su kiekvienu iš mūsų, prašyta neapsiriboti jo vizito stebėjimu tik per televiziją, bet kviesta leistis į piligriminę kelionę. Sutvirtinamieji iš vyskupo Lino rankų gavo vertingą dovaną: atvirlaiškį į jaunimo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi, kuris įvyks rugsėjo 22 dieną Vilniuje.

Tą sekmadienį tikintieji patyrė daug gražių akimirkų, o vyskupas Linas buvo iškilmingai sutiktas su kasdienine duona: Antalieptėje jį pasitiko kaimo kapelos muzikantai, Dusetose tikintieji skambant sveikinimo giesmėms į šventovę įvedė su ąžuolo vainiku. Tądien kan. St. Krumpliauskas tikintiesiems perskaitė išsamų pranešimą apie parapijų padėtį: jų istorinius aspektus ir įamžinimo darbus, statistinę, socialinę apžvalgą, sielovadą ir suaugusiųjų religinį švietimą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą, finansinę-ūkinę padėtį, problemas ir ateities planus.

Po pamaldų tikintieji neskubėjo skirstytis, nes turėjo galimybę betarpiškai pabendrauti su vyskupu Linu. Jo akys spinduliavo Kristaus šviesą ir kvietė mus ją nešti į savo šeimas bei bendruomenes.

Zarasų krašto žemė nepaprasta: joje įmintos palaimintojo Teofiliaus Matulionio ir Dievo tarno Mečislovo Reinio pėdos, dabar jos žmonėms mūsų bažnyčiose uoliai darbuojasi kanauninkas St. Krumpliauskas. Tad nelikime abejingi išpažįstamam savo tikėjimui, nes, anot Panevėžio vyskupo L. Vodopjanovo, Kristus su mumis yra nuolat, kiekvieną akimirką, todėl mūsų pareiga – atsakyti jam tuo pačiu: visa širdimi, visa siela ir visu protu mylėti Viešpatį, savo Dievą, bei savo artimą kaip save patį.

Olga Raugienė,
Antalieptės bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija