2018 m. birželio 15 d.
Nr. 24 (2291)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Siekis gilinti tikėjimą

Mokymų dalyviai po šv. Mišių su Biržų
dekanu kun. Algiu Neverausku

Ką tik baigėsi daugiau kaip pusę metų trukęs mokymo kursas „Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai“, kuriame dalyvavo apie 60 biržiečių. Skirtingo amžiaus, išsilavinimo žmones siejo vienas tikslas – geriau pažinti krikščioniškąsias vertybes, jomis vadovautis savo gyvenime. Tai ypač svarbu šiandien, sprendžiant įvairius moralinius bei kultūrinius iššūkius, atsakant į esminius gyvenimo klausimus. Juk, siejant su amžinybe, mūsų gyvenimas žemėje tėra tik viena akimirka. Visi rūpesčiai, darbai, įtemptas gyvenimo grafikas telpa į tą patį žodį – „akimirka“. Tad kokia ji ir kokia yra jos vertė mūsų gyvenime? Į tai atsakyti bandė šis suaugusiems skirtas kursas.

Programos sudarytojas ir mokymų organizatorius – kun. Ernestas Želvys. Jam talkino Biržų dekanas kun. Algis Neverauskas bei į užsiėmimus kviesti svečiai: „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai su savo vadovu kun. Valentinu Šiuša. Užsiėmimai vyko sekmadieniais, kiekvieno jų trukmė – apie dvi valandas. Dar vieną valandą klausytojai turėjo skirti savarankiškam darbui namuose. Kaskart nagrinėta kuri nors su tikėjimu susijusi tema, klausomasi kunigo žodžio arba žiūrima vaizdo medžiaga, o po to diskutuojama grupėse. Visas mokymų temas ir veiklą klausytojai įvertino labai palankiai, tik kai kurios temos buvo mažiau žinomos ir todėl įdomesnės.


Sekminės sielos ir kūno atgaivai

Grupė Ignalinos dekanato tikinčiųjų
iš Ignalinos, Daugėliškio, Gedžiūnėlių,
Mielagėnų, Visagino, Tverečiaus
parapijų su kun. Antanu Domeikiu

Gegužės 18 dieną grupė Vilniaus arkivyskupijos Ignalinos dekanato parapijų tikinčiųjų Tverečiaus Švč. Trejybės parapijos klebono kun. Antano Domeikio iniciatyva vyko į piligriminę kelionę – Vilniaus Kalvarijose vykusius Sekminių atlaidus. Kartu su dvasininkais ir piligrimais iš visos Lietuvos ėjo Kryžiaus kelią, apmąstydami Jėzaus ir Motinos Marijos kančią, sunkiai nešamą kryžių, žmonių žiaurumą. Šventoji Dvasia liejo savo malones gaiviu vėjelio dvelksmu, net lietaus debesys, palengva artėdami bei sustodami, laukė, kada maldininkai sueis į Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią. Lietus gausiai girdė žemę švenčiant Eucharistiją. Po šv. Mišių buvome pakviesti prie bendro vaišių stalo parapijos namuose. Čia kartu nuoširdžiai bendrauta ir pasidalinta įspūdžiais su kitais maldininkais. Po skanių pietų vykta į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, kurio vidiniame kiemelyje buvo parodos „Palaimintasis Teofilius  Matulionis – buvusiuose KGB rūmuose“ atidarymas. Apžiūrėtos šiurpą keliančias kalinimo, marinimo, egzekucijų, kameros. Muziejaus eksponatai „viršininkų kabinetuose“ byloja apie žiaurius nusikaltimus. Išsaugoti tremtinių ir kalinių daiktai trykšta ir dabar juntama Tėvynės ilgesio, kovos už tėvynę ir begalinės, nenusakomos žodžiais Meilės Dievui dvasia. Gerai, kad žmonės surinko, susistemino ir nuoširdžiai paruošė muziejaus eksponatus, kurie ateinančioms kartoms primins ir gyvai atskleis to meto žiaurumus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija