2018 m. birželio 15 d.
Nr. 24 (2291)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Siekis gilinti tikėjimą

Mokymų dalyviai po šv. Mišių su Biržų
dekanu kun. Algiu Neverausku

Klausytojai prie Telšių vysk. Vincento
Borisevičiaus kunigų seminarijos

Per agapę Telšiuose su vysk. Kęstučiu
Kėvalu ir kun. Ernestu Želviu

Tikėjimo klausimai aptariami
mažose grupelėse

Smagi diskusija grupėse

Biržų dekano kun. Algio Neverausko mokymai

Diskusijoje dalyvauja Vilniaus
Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai

Ką tik baigėsi daugiau kaip pusę metų trukęs mokymo kursas „Irkis į gilumą – tikėjimo pagrindai“, kuriame dalyvavo apie 60 biržiečių. Skirtingo amžiaus, išsilavinimo žmones siejo vienas tikslas – geriau pažinti krikščioniškąsias vertybes, jomis vadovautis savo gyvenime. Tai ypač svarbu šiandien, sprendžiant įvairius moralinius bei kultūrinius iššūkius, atsakant į esminius gyvenimo klausimus. Juk, siejant su amžinybe, mūsų gyvenimas žemėje tėra tik viena akimirka. Visi rūpesčiai, darbai, įtemptas gyvenimo grafikas telpa į tą patį žodį – „akimirka“. Tad kokia ji ir kokia yra jos vertė mūsų gyvenime? Į tai atsakyti bandė šis suaugusiems skirtas kursas.

Programos sudarytojas ir mokymų organizatorius – kun. Ernestas Želvys. Jam talkino Biržų dekanas kun. Algis Neverauskas bei į užsiėmimus kviesti svečiai: „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai su savo vadovu kun. Valentinu Šiuša. Užsiėmimai vyko sekmadieniais, kiekvieno jų trukmė – apie dvi valandas. Dar vieną valandą klausytojai turėjo skirti savarankiškam darbui namuose. Kaskart nagrinėta kuri nors su tikėjimu susijusi tema, klausomasi kunigo žodžio arba žiūrima vaizdo medžiaga, o po to diskutuojama grupėse. Visas mokymų temas ir veiklą klausytojai įvertino labai palankiai, tik kai kurios temos buvo mažiau žinomos ir todėl įdomesnės.

Klausytojų žodžiais, šiek tiek netikėti buvo teiginiai bei jų pagrindimas, kad mokslas neprieštarauja tikėjimui, nes viešoje erdvėje dažnai girdima priešinga nuomonė. „Teologija ir mokslas nagrinėja skirtingus dalykus. Šventasis Raštas yra tikėjimo liudijimas, bet ne istorijos ar gamtos mokslų vadovėlis“, – kalbėjo vienas iš lektorių.

Klausytojus ypač sudomino ir, pasak jų, daugelio šiuolaikinės šeimos problemų atsiradimo priežastis paaiškino kun. E. Murausko nagrinėta tema „Nuopuolio pasekmės moteriškumui ir vyriškumui“.

Žmonės minėjo diskusijas grupėse kartu su Kunigų seminarijos studentais. Klausytojams buvo įdomu išgirsti jaunų žmonių požiūrį į krikščionišką moralę, sužinoti, kaip jie ir jų bendraamžiai vertina dekalogą.

Daugelis kursų dalyvių pageidavo išvykos ar rekolekcijų. Kunigas Ernestas, sužinojęs, kad Telšiuose, vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyks penktoji „Palaiminimų sekmadienių“ ciklo šventė, į ją pakvietė kursų klausytojus. Tie, kurie važiavo, tikrai nesigailėjo: išskirtinė vyskupo Kęstučio Kėvalo charizma, iškilminga eisena miesto gatvėmis, Eucharistijos šventimas prie Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir agapė su vyskupo muzikiniu sveikinimu buvo gražus dar vieno mokymų sekmadienio įprasminimas.

Mokymo kursai baigėsi Tėvo dienos išvakarėse. Po vakaro šv. Mišių Parapijos salėje stropiausiems ir ištvermingiausiems kursų dalyviams, įvykdžiusiems visą mokymo programą, įteikti Biržų švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimai. Nudžiugino mūsų parapijos kunigų dovana kiekvienam klausytojui – Šv. Jėzaus Teresės knyga „Tobulumo kelias“, kuri, tikimės, pasitarnaus tolimesniam mūsų žmonių dvasiniam augimui.

Stasė Eitavičienė

Biržai–Telšiai
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija