2018 m. birželio 22 d.
Nr. 25 (2292)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Žaizdos

Pagerbti 1919–1920 metų Lietuvos savanoriai

Paminklą Lietuvos savanoriams
Žiūronių kaime pašventino
majoras kun. Saulius Kasmauskas

Grupė renginio dalyvių

ŽIŪRONYS–SŪKURIAI. 100 metų prabėgo nuo Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskelbimo. Įvairiose vietose vyksta daugybė renginių, žmonės stengiasi paminėti šią datą, pagerbdami daugelio drąsių lietuvių atminimą. Turbūt dažniausiai yra minimi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, prezidentai, ministrai, Seimo nariai. Tos pavardės ir 1918 metai amžiams išliks mūsų valstybės istorijoje. Dabar to meto įvykiai kartais atrodo lyg stebuklas. Tačiau tai įvyko todėl, kad prie iškilių Lietuvos asmenybių prisijungė visa tauta.

Labai džiugu, kad paminimi ir pagerbiami ir 1919–1920 metų Lietuvos savanoriai. 1919 metais Lietuvos savanorių kariuomenę sudarė apie 25000 karių – dažniausiai valstiečiai, savanoriškai atsiliepę į vyriausybės kvietimą. Balbieriškio seniūnijos kaimuose gyveno nemažai buvusių savanorių. Tame krašte buvo daug dvarų ir, vykdant didžiąją ministro Mykolo Krupavičiaus žemės reformą, dalis dvarų žemės, vyriausybės nutarimu, buvo išdalinta savanoriams.

Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas seniai puoselėjo mintį išskirtinai pagerbti savo krašto savanorius. Pasitarus su kitais bendruomenės nariais, nuspręsta Žiūronių kaime pastatyti paminklą. Idėja paviliojo entuziastus. Paminklą savanoriams nutarė statyti prie kelio, vedančio Gudelių link, šalia ten jau anksčiau pastatyto kryžiaus Lietuvos partizanams atminti. Ūkininkas Svajūnas Neveckas šiam gražiam sumanymui skyrė žemės plotelį ir darbai prasidėjo. Paminklo projekto autorius – Virmantas Jaciunskas.

Reikalingas medžiagas parūpinęs Alfonsas Vitkauskas kartu su Kęstučiu Bartkumi, Adu Vitkausku, Algirdu Naruševičiumi, Virmantu Jaciunsku statė paminklą. Vyrai neskaičiavo darbo valandų. Gegužės 5 dieną paminklas Lietuvos savanoriams buvo atidengtas ir pašventintas.

Paminklą pašventino Alytaus įgulos kapelionas majoras kun. Saulius Kasmauskas. Jis pašventino ir šalia pastatytą koplytstulpį Lietuvos globėjai Švč. Mergelei Marijai, visi dalyvaujantys pasimeldė, prašydami globos ir Žiūronių kaimui. Iškilmėse, be vietinių entuziastų, dalyvavo Alytaus, Šaulių, Lietuvos Vyčio paramos fondo atstovai, žurnalistas Vilius Kavaliauskas ir nemažai aplinkinių kaimų gyventojų. Žmonės teigė jaučiantys pareigą pagerbti Lietuvos savanorius ir Mergelę Mariją. Šį koplytstulpį išdrožė medžio drožėjas iš Radžiūnų kaimo Artūras Zienka.

Ant paminklo pritvirtintose lentose surašytos Balbieriškio krašto Lietuvos savanorių pavardės. Tai – Aleksas Abramavičius, Andrius Bendoraitis, Jonas Bosikis, Juozas Bulota, Adomas Dagilis, Pijus Galinauskas, Pranas Grušauskas, Baltrus Jakinevičius, Jurgis Jodauga, Pranas Krikščiūnas, Stasys Krutulis, Antanas Kvainauskas, Adomas Parulis, Stasys Paulauskas, Povilas Petrulionis, Jonas Pyragas, Petras Samuolis, Matas Smolskis, Juozas Stiklakis, Antanas Strolys, Stasys Tamašauskas, Kazys Vrubliauskas, Kostas Zigmantas, Antanas Žilinskas. Kitame sąraše – savanorių, apdovanotų Vyties ordinu, pavardės. Tai – Volfas Kaganas, Adomas Dagilis, Andrius Dudonis, Kazys Grėbliauskas, Jonas Mekionis, Juozas Padelskis, Vaclovas Statkevičius, Simas Treideris.

Antanina Urmanavičienė prie paminklo Lietuvos savanoriams ir prie koplytstulpio Marijai pasodino našlaičių.

Visi šventės dalyviai rinkosi Sūkurių kaime į bendruomenės salę. Čia iškilmingai pakeltos Lietuvos vėliavos, sugiedotas valstybinis himnas. Balbieriškio parapijos klebonas kun. Remigijus Veprauskas aukojo šv. Mišias už gyvas bei mirusias motinas.

Ado Vitkausko ir Vinco Branišausko balandžiai kilo į giedrą dangų ir visai neskubėjo skristi šalin. Savo žirgo grožį pademonstravo Rugilė Pavilionytė iš Kalesnykų kaimo.

Po šv. Mišių buvo pristatytas naujas Mackių kaimo gyventojo Romaldo Zabulionio romanas „Bandyti ir nesustoti...“. Juk ne visiems pasiseka turėti kaimyną rašytoją... Autorius papasakojo, kas jį paskatino parašyti tokią, galima sakyti, edukacinę knygą, kurioje įtaigiai pasakojama, kaip galima pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Susirinkusiuosius linksmino bendruomenės ansamblis „Vidupis“ ir alytiškių ansamblis „Verseka“. Renginį vedė Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narė Asta Galbuogienė.

Po renginio jau tradiciškai visi (A. Vitkausko rūpesčiu) pavalgė sočios grikių košės, o po to pereita prie draugiškų, kaimyniškų pokalbių, arbatos ir deserto...

Bendruomenės „Vidupis“ pirmininko A. Vitkausko triūsas, pagerbiant 1919–1920 metų Lietuvos savanorius, įvertintas Vyčio paramos fondo padėkos raštu, kurį pasirašė fondo pirmininkas generolas Česlovas Jezerskas.

Scholastika Kavaliauskienė

Prienų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija