2018 m. birželio 22 d.
Nr. 25 (2292)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Prisimintas ilgokas parapijos kelias

Devintinių procesijoje aplink bažnyčią
ėjo parapijiečiai, Lukšių Vinco Grybo
gimnazijos moksleiviai, Lukšių
„Ąžuolo“ draugovės skautai. Priekyje –
klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda

LUKŠIAI. Birželio 10 dieną čia paminėta Šv. Juozapo parapijos 210 metų sukaktis. Kartu vyko Šv. Jėzaus širdies atlaidai. Nuo pat ryto bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, o pagrindines šv. Mišias aukojo Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kun. Artūras Vaškevičius. Homilijoje jis atkreipė dėmesį į silpną tikėjimą, kai kurių abejingų Dievui žmonių norą pasirinkti, kiek ir kaip tikėti. Tokiems tikėjimas dažnai tėra vaikų pakrikštijimas, o kiti sakramentai pasirenkami pagal naudingumą ar kokį kitą išskaičiavimą. Eiti į bažnyčią gal per Velykas ir galima, o kitu metu, sekmadieniais, kai norisi pailsėti, papramogauti tai tėra tik laiko gaišimas. Juk yra svarbesnių reikalų nei vaikščioti į bažnyčią. Eiti išpažinties jiems atrodo visai neverta, nes juk nieko neužmušė, o jeigu kokią mažą šunybę iškrėtė ar menką nuodėmę ir padarė, tai patys sau gali atleisti – kam esą tas kunigas turi klausytis. Tuoktis bažnyčioje tokiems atrodo neverta, nes ten reikalauja kažkokios priesaikos prieš Dievą – geriau gyventi susidėjus su kuo nori ir kiek nori nesukant sau galvos dėl kažkokių sakramentų. Kunigo mintys turbūt daugeliui priminė, kad ir jų šeimose yra nemažai tokių tikinčiųjų, kurie ir šiandien į bažnyčią neatėjo. Po šv. Mišių aplink bažnyčią vyko iškilminga procesija, nes tą sekmadienį buvo švenčiamos ir Devintinės – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė. Šventojo Rašto ištraukas prie bažnyčios šventoriuje stovinčių koplytėlių skaitė klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda. Procesijoje ėjo parapijiečiai, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos moksleiviai, Lukšių „Ąžuolo“ draugovės skautai.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Daug džiaugsmo suteikusi šventė

Iš Kauno atvykusius svečius (iš kairės)
mons. dr. Artūrą Jagelavičių ir arkiv.
Lionginą Virbalą pasitiko Raseinių
dekanas kun. Vytautas Paukštis
ir klebonas kun. Gintautas Jankauskas

ARIOGALA. Birželio 7 dieną Šv. arkangelo Mykolo parapijos namuose lankėsi Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Čia jį pasitiko klebonas kun. Gintautas Jankauskas, parapijos pastoracinės tarybos nariai, „Carito“ atstovės ir dar keli aktyvūs parapijiečiai. Klebonas arkivyskupui papasakojo apie parapijos namų statybos sunkumus ir rūpesčius, bažnyčios remontus, darbą parapijoje. Jis pasidžiaugė išrinkta parapijos pastoracine taryba, pagyrė Sumos chorą, „Carito“ darbuotojas, tikybos mokytoją Laimutę Neverdauskienę, nuoširdžiai ruošiančią vaikus Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui.

Kiekvienas pastoracinės tarybos narys pasisakė apie savo pareigas taryboje ir nuveiktus darbus.

Arkiv. L. Virbalas SJ klausė susirinkusiųjų, kuo stipri parapija, kas joje sekasi gerai ir ką reikėtų taisyti? Jis patarė sukurti „Carito“ jaunimo grupę, kuri galėtų daug padėti, ruošiant įvairias bažnytines šventes, o tai patrauktų daugiau jaunimo į bažnyčią, siūlė kurti šeimų, Gyvojo Rožinio maldininkų ir kitas grupes, kvietė atkreipti didelį dėmesį į vienišumo ir skurdo problemas parapijoje. Klebonas padėkojo svečiui už patarimus ir pakvietė birželio 10 dieną atvykti į bažnyčią aukoti šv. Mišių bei suteikti jaunimui Sutvirtinimo sakramentą.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Prasmingi renginiai parapijoje

Dainuoja Vydmantų klebonas
kun. Karolis Petravičius

ŠILALĖ. Šie metai Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintiesiems nepašykštėjo prasmingų ir jaudinančių renginių. Be abejo, šilališkiai džiaugsmingai švenčia atkurtos Lietuvos valstybės 100-metį. Saulėtą gegužės 27-osios vakarą prie Šilalės Lurdo įvyko Gegužinės pamaldos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Dalyvaujant gausiam rajono vadovų, Šilalės bei aplinkinių parapijų kunigų ir parapijiečių būriui pirmiausia sugiedotas Lietuvos himnas, Lietuva dar kartą paaukota Švč. Mergelės Marijos globai. Vėliau buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, sukalbėtos kitos maldos. Pabaigoje skambėjo muzika, susirinkusieji vaišinosi kareiviška koše ir arbata, ilgokai bendravo tarpusavyje džiaugdamiesi prasmingu renginiu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija