2018 m. birželio 22 d.
Nr. 25 (2292)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Daug džiaugsmo suteikusi šventė

Iš Kauno atvykusius svečius (iš kairės)
mons. dr. Artūrą Jagelavičių ir arkiv.
Lionginą Virbalą pasitiko Raseinių
dekanas kun. Vytautas Paukštis
ir klebonas kun. Gintautas Jankauskas

Sutvirtinimo sakramentą gavusieji
jaunuoliai su svečiais
prie Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios

ARIOGALA. Birželio 7 dieną Šv. arkangelo Mykolo parapijos namuose lankėsi Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Čia jį pasitiko klebonas kun. Gintautas Jankauskas, parapijos pastoracinės tarybos nariai, „Carito“ atstovės ir dar keli aktyvūs parapijiečiai. Klebonas arkivyskupui papasakojo apie parapijos namų statybos sunkumus ir rūpesčius, bažnyčios remontus, darbą parapijoje. Jis pasidžiaugė išrinkta parapijos pastoracine taryba, pagyrė Sumos chorą, „Carito“ darbuotojas, tikybos mokytoją Laimutę Neverdauskienę, nuoširdžiai ruošiančią vaikus Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui.

Kiekvienas pastoracinės tarybos narys pasisakė apie savo pareigas taryboje ir nuveiktus darbus.

Arkiv. L. Virbalas SJ klausė susirinkusiųjų, kuo stipri parapija, kas joje sekasi gerai ir ką reikėtų taisyti? Jis patarė sukurti „Carito“ jaunimo grupę, kuri galėtų daug padėti, ruošiant įvairias bažnytines šventes, o tai patrauktų daugiau jaunimo į bažnyčią, siūlė kurti šeimų, Gyvojo Rožinio maldininkų ir kitas grupes, kvietė atkreipti didelį dėmesį į vienišumo ir skurdo problemas parapijoje. Klebonas padėkojo svečiui už patarimus ir pakvietė birželio 10 dieną atvykti į bažnyčią aukoti šv. Mišių bei suteikti jaunimui Sutvirtinimo sakramentą.

Birželio 10-oji bažnyčioje buvo nepamirštama šventė. Įspūdingai atrodė 47 jaunuoliai, apsisiautę raudonais šalikais su Šventosios Dvasios simboliais. Juos parūpino klebonas kun. G. Jankauskas. Išsirikiavę jaunuoliai šventoriuje laukė atvykstančių svečių. Iš Kauno atvyko arkivyskupas L. Virbalas SJ ir mons. dr. Artūras Jagelavičius, iš Raseinių – dekanas kun. Vytautas Paukštis. Prieš šv. Mišias klebonas kun. G. Jankauskas arkivyskupui perskaitė ataskaitą, pristatė parapiją, jos kaimus, įstaigas, žmones, sielovados reikalus. Jis sakė, kad parapijos salėje vyksta religiniai ir kultūriniai renginiai, du kartus per savaitę būna stalo teniso treniruotės, kuriose dalyvauja parapijiečiai, dukart per metus rengiamos varžybos. Įdomu, kad Ariogalos parapija ribojasi net su septyniomis: Pernaravos, Lesčių, Butkiškės, Juodaičių, Milašaičių, Betygalos ir Paliepių. Lesčių parapiją aptarnauja klebonas. Ataskaitoje kun. G. Jankauskas kalbėjo apie pastoracinės tarybos narius ir jų pareigas, dėkojo Sumos chorui ir jo vadovei Teresei Vaitekūnaitei, šv. Mišių patarnautojams, moterims, kiekvieną sekmadienį bažnyčioje kalbančioms Rožinį, visiems, dalyvaujantiems bažnytinėje veikloje. Klebonas pagyrė visus jaunuolius, kurie priims Sutvirtinimo sakramentą, už jų puikų pasiruošimą, nuoširdžią maldą ir dalyvavimą šv. Mišių aukoje. Jis džiaugėsi, kad tai – pati geriausia grupė per visus jo kunigystės metus. Klebonas pagyrė tuos jaunuolius, kurie kiekvieną dieną dalyvaudavo vakarinėse šv. Mišiose. Ketvirtadieniais šv. Mišios būdavo ryte, pamokų metu. Klebonas maloniai nustebdavo, matydamas jose grupelę mokinių. Jis nuoširdžiai padėkojo tikybos mokytojai L. Neverdauskienei, puikiai paruošusiai jaunuolius. Per Sumos šv. Mišias arkivyskupas L. Virbalas SJ gražiame pamoksle, skirtame jaunuoliams, sakė: „Blogis kyla iš nuodėmės. Jei gėlę pasodinsi šaknimis į viršų, ji neaugs. Jei nusigręžiame nuo Dievo, tai savo gyvenimą apverčiame aukštyn kojomis. Dievas ieško žmogaus ir klausia jo: „Kur tu esi?“ Dievas trokšta kiekvienam padėti, tik atverkime jam savo širdis. Gavę Sutvirtinimo sakramentą, būkite stiprūs ir tvirti savo dvasiniame gyvenime“, – linkėjo arkivyskupas.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyko trumpas koncertas. Du kūrinius atliko dvi garsios sesutės kanklininkės, laimėjusios daug prizų, – Sonata ir Miglė Tverijonaitės (vadovė – Ramunė Jurkienė). Pučiamaisiais grojo Astijus Stašinskis ir Jokūbas Šiaudikis. Keletą kūrinėlių pučiamaisiais atliko mokytojas Arūnas Krištapavičius su mokiniais Luku Bajorėnu, Dominyku Abakanavičiumi ir Gyčiu Navakausku. Koncertą organizavo Ariogalos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoja Genė Kringelienė.

Pabaigoje prie bažnyčios Sutvirtinimo sakramentą gavęs jaunimas nusifotografavo su arkivyskupu L. Virbalu SJ, svečiais kunigais ir klebonu.

Ši Sutvirtinimo sakramento šventė tikintiesiems atnešė daug džiaugsmo. Nuoširdžiai dėkojame už ją Kauno arkivyskupui L. Virbalui SJ, svečiams kunigams.

Teresė PLISIENĖ

Aloyzo SADAUSKO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija