2018 m. birželio 29 d.
Nr. 26 (2293)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Gyvosios Bažnyčios stiprybė ir jėga

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčios parapijiečiai,
jaunimo parapijinės katechezės
dalyviai, ir dvasininkai (priekyje
iš kairės): diak. Raimundas Šnapštys,
kun. teol. lic. Saulius Paliūnas,
kun. Tomas Kedušis, kun. Jordanas
Urbonas ir kun. Mariušas Placekas
(Mariusz Placek) O. Carm

ŠIAULIAI. Birželio 14-osios popietę tikintieji susirinko į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią švęsti šv. Mišių. Parapijos klebonas, teol. lic. kun. Saulius Paliūnas džiugiai juos sutiko. Lietuva mini Gedulo ir vilties dieną, Palaimintojo vyskupo Teofilio Matulionio dieną, o parapija – čia susirinkusio jaunimo katechezės mokslo metų pabaigą. Visos trys šventės susipina į vieną: Lietuva, Tėvynė, Dievas ir mes. Klebonas kunigas Saulius nuoširdžiai kalbėjo susirinkusiems, o ypač jaunimui: ,,Sakome Dievui: ačiū už palaimintąjį Teofilį, ačiū už parapijos jaunimą, ačiū, kad mes esame kartu čia, prie Viešpaties altoriaus“. Sukvietęs jaunimą į šv. Mišias, klebonas džiaugėsi, kad visus mokslo metus sekmadieniais dalyvaudavo šv. Mišiose, klausėsi kunigo pamokymų, o kartu į bažnyčią ateidavo ir tėveliai, seneliai, kiti šeimos nariai. Tai dar labiau sutvirtino šeimas, tėvų ir vaikų bendrystę – tas laikas, skirtas ne tik Dievui, bet ir vienas kitam. Parapija iš tiesų gali džiaugtis turėdama daug jaunimo. Kai kuriems vis dėlto gal buvo kiek nauja ir sunkoka vykdyti Dievo įsakymą sekmadieniais eiti į bažnyčią, bet Palaimintojo Teofilio šūkis ,,Per kančias į žvaigždes“ yra tinkamas, norint pasiekti dangaus karalystę. Klebonas pabrėžė, kad jaunimas turi išmokti nedejuoti, nedvejoti ir nebijoti atiduoti savo laiko Dievui ir Bažnyčiai. Gera buvo klausytis betarpiško klebono, teol. lic. kun. S. Paliūno bendravimo su jaunimu, gražaus, neįsakmaus mokymo. Iš širdies pasakytas žodis duoda daug gerų vaisių.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Joninių sveikinimai

Grupė kleboną ir svečius kunigus
sveikinusių parapijiečių.
Viršutinėje eilėje (iš kairės) –
kun. Viktoras Daujotis, kan. Jonas
Paulauskas ir kun. Juozas Deveikis

GARGŽDAI. Katalikų kalendoriuje tik trijų šventųjų – Kristaus, Marijos ir Jono Krikštytojo – gimtadieniai yra minimi, švenčiami. Birželio 24-oji – Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Liaudis šią iškilmę vadina Joninėmis. Daugelyje parapijų vyksta atlaidai, juk Šv. Jonas yra Kristaus pirmtakas. Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijoje šiemet iškilmė pasižymėjo svečių gausumu.

Jau išvakarėse, šeštadienį, po vakaro šv. Mišių žmonės sveikino parapijos kleboną, dekaną, kanauninką Joną Paulauską su vardo diena. Atvyko Gargždų parapijoje dirbęs kun. Aloyzas Žygaitis. Šeštadienio vidudienį bažnyčioje vyko iškilminga ateitininkės Vitalijos Pundziūtės ir Augustino Paukščio santuoka.

Sekmadienį Sumos šv. Mišias aukojo Gargžduose dirbęs, o dabar Australijoje, Melburne, lietuvių katalikų misijoje dirbantis atostogų grįžęs kun. Juozas Deveikis ir Vėžaičių Šv. Kazimiero Šventovės rektorius, vicedekanas kun. Viktoras Daujotis. Jis yra Slengių parapijos, kurioje dar nėra jokio bažnyčios pastato, klebonas. Dabar jis ten rūpinasi bažnyčios statyba ir atvykęs su grupele parapijiečių į kaimyninę Gargždų parapiją prašė aukoti statomos bažnyčios stogui uždengti. Po Sumos šv. Mišių vyko eucharistinė procesija šventoriuje. Po to svečiai kunigai, pavieniai parapijiečiai, katalikiškų organizacijų atstovai gėlių žiedais, plojimais sveikino parapijos kleboną kan. J. Paulauską su vardo diena ir svečius kunigus. Didysis parapijos choras giesme palinkėjo ilgiausių metų, visi, bažnyčioje buvę, giesmę palydėjo entuziastingais plojimais.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Antaninės – dovanos, gėlės ir koncertas

ŠVENTEŽERIS. Antaninės miestelyje – visuomet didelė šventė ne tik dėl to, kad Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje švenčiami Šv. Antano atlaidai, bet ir dėl to, jog susirenka draugai, atvažiuoja giminės. Šventežerio seniūnijos žmonės dar susirenka pasveikinti čia gyvenančių Antanų. Šis gražus vardas tampa vis retesnis, tačiau Šventežerio miestelis dar gali didžiuotis turėdamas jų net septynis ir vieną moterį Antaniną.

Šventė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje prasidėjo iškilminga procesija. Šv. Mišias aukojo klebonas g. kan. Edigijus Juravičius ir Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Dainius Gurevičius. Kartu su Šventežerio parapijos žmonėmis atlaidų iškilmėse ir po to vykusioje šventėje dalyvavo Lazdijų rajono meras Artūras Margelis bei Šventežerio seniūnijos seniūnė Aldona Burbienė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija