2018 m. birželio 29 d.
Nr. 26 (2293)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Kartu keliauti, melstis ir darbuotis

Popiežiaus Pranciškaus dalyvavimas didžiausios ekumeninės organizacijos jubiliejuje

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus tarp Pasaulinės
Bažnyčių tarybos jubiliejinio
susitikimo dalyvių. Šalia jo –
PBT generalinis sekretorius Norvegijos
liuteronų pastorius Olavas Fiksė
Tvaitas, pirmoje eilėje kairėje –
PBT centro komiteto vicepirmininkas
Sasimos (Konstantinopolio
patriarchatas) stačiatikių
metropolitas Genadijus,
dešinėje – PBT centro komiteto
pirmininkė Kenijos
anglikonų teologė Agnė Abuom

Popiežius Pranciškus, vystydamas savo išskirtinį ekumeninį mokymą, kvietė visus krikščionis įveikti kultūrinį susipriešinimą bei dalinių ideologinių ar politinių interesų pagundas ir žengti į vienybę vedančiu keliu, būti ištikimiems kankinystę patyrusių tikėjimo brolių ir seserų priesakams. Apie tai Šventasis Tėvas kalbėjo birželio 21 dieną, dalyvaudamas Šveicarijos mieste Ženevoje vykusiame Pasaulinės Bažnyčių tarybos (PBT) susitikime minint šios didžiausios ekumeninės organizacijos 70 metų sukaktį. 1948 metais Amstardame (Olandija) įkurtai PBT, kuri nuolatinę būstinę dabar turi Ženevoje, priklauso stačiatikių, anglikonų ir įvairių protestantinių konfesijų Bažnyčios bei bažnytinės bendruomenės (beveik 350), kurios jungia daugiau kaip 500 milijonų krikščionių iš 120 pasaulio šalių. Katalikų Bažnyčia, turinti daugiau kaip 1,3 milijardo tikinčiųjų, PBT nepriklauso, nes pati, vadovaujama apaštalo Petro įpėdinio, yra vienybės židinys. Tačiau aktyviai bendradarbiauja Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos ir PBT nuolatinių komisijų veikloje, rengiant bendrus dokumentus ir ekumeninius įvykius, pavyzdžiui, kasmet švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę. Popiežius Pranciškus buvo trečiasis Romos vyskupas, aplankęs PBT būstinę Ženevoje: 1969 metais čia buvo atvykęs palaimintasis Paulius VI, o 1984-aisiais – šventasis Jonas Paulius II. PBT vadovai, įskaitant dabartinį generalinį sekretorių, Norvegijos liuteronų pastorių Olavą Fikse Tvaitą (Olav Fykse Tveit), yra nuolatiniai svečiai Vatikane.


Tikėjimas – bilietas į išgydymą bei Išganymą

Kun. Vytenis Vaškelis

Kaip be Atpirkimo nėra visiško išgydymo, taip be išgydymo priėmimo nėra Atpirkimo pilnatvės išsipildymo. Kas iš to, jei Jėzus savo Auka mus išgelbėjo, o mes ją atmestume ir tebesirgtume neišgydomomis nuodėmių ligomis. Įvykdytas žmonijos Išganymas liudija, kad kiekvienas kaip vynmedžio šakelė turi leistis taip apvalomas, kaip tai Dievo numatymu yra naudingiausia. Nors, veikiant Jo malonei, suvokiame, kad šakelės genėjimas – sielos tyrinimas – yra svarbiausia panašėjimo į Jėzų sąlyga, bet dėl pirmapradės kaltės padarinių dažnai prarandame dvasinį budrumą ir į savo širdis (dažnai net nepastebimai) įsileidžiame apgaulingo pasaulio geismus (žr. 1 Jn 2, 16), kurie sukelia vidinį susiskaldymą. Tautų apaštalas Paulius labai atvirai kalbėjo: „Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu“ (Rom 7, 19).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija