2018 m. birželio 29 d.
Nr. 26 (2293)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Nuoširdi dvasinė bendrystė

Pasvalio dekanas kun. Henrikas
Kalpokas (kairėje) ir Biržų vikaras
kun. Ernestas Želvys (dešinėje)
su Pasvalio brolijos pranciškonais
prie Švč. Mergelės Marijos,
Pranciškoniškosios šeimos
Karalienės, ikonos Pasvalio
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
Autorės nuotrauka

Pasvalys. Dekanato Gyvojo Rožinio draugijos maldininkai rinkosi į šv. Mišias Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Pirmiausia kalbėta Rožinio malda – Garbės slėpinių paslaptys – ir pasimelsta už iškeliavusius į amžinybę dekanato kunigus, vienuoles, vienuolius bei Gyvojo Rožinio draugijos narius. Šv. Mišių pradžioje sugiedota giesmė „Su galinga Rožančiaus malda“.

Šv. Mišias aukojo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos dvasinis vadovas kun. Nerijus Papirtis, vargonais grojo Akvilė Kergaitė.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyko katechezė „Nuodėmė“. Ją vedė kun. N. Papirtis. Buvo pateikta daug vertingos dvasinės medžiagos šia tema iš Šventojo Rašto, Katalikų Bažnyčios Katekizmo, katalikiškų leidinių bei kun. Nerijaus dvasinio gyvenimo tarnystės pavyzdžių. Paaiškėjo, kad nuodėmė yra nusižengimas protui, tiesai, sąžinei; ji yra tikros Dievo ir artimo meilės trūkumas dėl netinkamo prieraišumo tam tikroms gėrybėms. Ji sužeidžia žmogaus prigimtį. Nuodėmė yra kai nusidedame, kai tyčia laužome Dievo ir Bažnyčios įsakymus. Kunigas Nerijus paragino ne tik vengti nuodėmių, bet ir gerus darbus daryti, o svarbiausia – nepamiršti, kad mūsų gyvenimo kompasas yra Dievo Meilė.

Po katechėzės kunigas nuoširdžiai bendravo su maldininkais ir atsakinėjo į rūpimus klausimus, vedė diskusiją šia tema. Pabaigoje visi sukalbėjo bendrą maldą.

Pasvalio parapijoje laukta Švč. Mergelės Marijos, Pranciškoniškosios šeimos Karalienės, ikonos. Rengiantis III Europos Pranciškonų pasauliečių kongresui, šiemet Lietuvoje sukurta ir pašventinta, piligrimystę po brolijas pradėjusi ikona į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią atvežta iš Biržų. Tai atliko Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys ir grupelė pranciškonų. Pasvalyje ši ikona svečiavosi gegužės 23–25 dienomis. Ją maldomis šlovino, garbino bei rūpinosi šios parapijos kunigai, Pasvalio parapijos pranciškonų brolija bei kitų katalikiškų grupių ir organizacijų maldininkai.

Pagarbinę ikoną visi rinkosi į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos namus, į agapę. Joje pasidalinta mintimis iš Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos susirinkimo, kurį vedė Nijolė Gylienė, aptarta vyskupijos ir dekanato Gyvojo Rožinio draugijos veikla. Šiame susibūrime dvasinę bendrystę su maldininkais patyrė joje dalyvavę Pasvalio dekanas kun. Henrikas Kalpokas ir kun. Nerijus Papirtis, viešnia iš Paįstrio (Panevėžio r.) Ona Striškienė.

Vlada Čirvinskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija