2018 m. liepos 5 d.
Nr. 27 (2294)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Švenčionių dekanate

Paminėjo bažnyčios 120 metų sukaktį, kryžiumi įamžino joje dirbusius klebonus

Birželio 30 dienos 17 valandos
šv. Mišias koncelebravę kunigai

ŠVENČIONYS. Birželio 30 dieną 17 val. Visų Šventųjų  bažnyčios šventoriuje valstybės vėliavos pakėlimu prasidėjo dabartinės Švenčionių bažnyčios 120 metų sukakties šventė. Šv. Mišias aukojo trys buvę šios parapijos klebonai: kun. Marijonas Savickas (Mielagėnai), kun. Vidmantas Rudokas (Visaginas) ir kun. Vidas Smagurauskas (Ignalina). Kartu su jais meldėsi ir Švenčionių dekanato kunigai: Aldas Čeponis (Strūnaitis), Deimantas Braziulis (Pabradė), Raimundas Macidulskas (Švenčionėliai), iš Švenčionių kilęs kun. Jonas Bučelis (Užpaliai), kun. Daniel Narkun (Pabradė) ir kun. Antanas Domeikis (Tverečius) ir šios parapijos kunigai Medardas Čeponis ir Marijan Apriško. Šv. Mišių koncelebrai vadovavo Ignalinos klebonas ir dekanas kun. V. Smagurauskas, o pamokslą sakė ir įžvalgomis pasidalino kun. V. Rudokas. Šv. Mišiose prisiminti 19 buvusių klebonų, kurie darbavosi šioje bažnyčioje nuo 1898 iki 1993 metų.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pasveikino du kunigus, pašventino Švč. Mergelės Marijos statulą

KUČIŪNAI. Birželio 24 dieną Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Jono atlaidai. Didelį būrį parapijiečių ir svečių į iškilmes sukvietė Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos vizitas, kurio metu buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas keturiolikai jaunųjų parapijiečių.

Ypatingas šventinės dienos akcentas – Švč. Mergelės Marijos statulos pašventinimas bažnyčios šventoriuje. Skulptūros fundatorius – kraštietis, kilęs iš gretimo Miškinių kaimo, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas, prelatas, kanauninkas Juozas Pečiukonis, švenčiantis 40 metų kunigystės jubiliejų. Daug gražių linkėjimų iškilmių metu išgirdo ir Kučiūnų parapijos klebonas kun. Vytautas Sakavičius, šiemet švenčiantis 25-ąsias tarnystės Dievui metines. Šv. Mišias aukojo vyskupas, abu minėtieji kunigai ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius.


Vilkaviškio vyskupijoje

Prienų dekanate

Sutvirtinimas naujojoje bažnyčioje

BALBIERIŠKIS. Birželio 22 dieną Švč. Mergelės Marijos Rožinio parapijoje buvo švenčiamas Sutvirtinimo sakramentas. Ši iškilmė tapo istoriškai ypatinga – tai pirmasis Sutvirtinimas po šios bažnyčios atstatymo. 2015 m. rugpjūčio 8 d. bažnyčią sunaikino gaisras, tačiau didelių parapijos klebono kun. Remigijaus Veprausko, parapijiečių ir visos bendruomenės pastangų bei lėšų dėka šiemet ji buvo atstatyta ir kovo 3 dieną konsekruota. Balbieriškio parapijiečiai turi naujus maldos namus, kuriuose bendrai maldai gausiai renkasi parapijos nariai ir svečiai. Čia Sutvirtinimo sakramentą teikė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Po šv. Mišių šventiškai nusiteikę sutvirtintieji sveikino vieni kitus ir dėkojo ganytojui bei parapijos klebonui linkėdami Dievo palaimos ir gausių Šv. Dvasios dovanų!


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija