2018 m. liepos 5 d.
Nr. 27 (2294)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Švenčionių dekanate

Paminėjo bažnyčios 120 metų sukaktį, kryžiumi įamžino joje dirbusius klebonus

Birželio 30 dienos 17 valandos
šv. Mišias koncelebravę kunigai

Naująjį kryžių dabartinėje bažnyčioje
dirbusiems devyniolikai klebonų atminti
pašventino kun. Gabrielius Satkauskas

Į Visų Šventųjų bažnyčią aukoti
šv. Mišių eina Strūnaičio klebonas
kun. Aldas Čeponis, Švenčionių
klebonas kun. Medardas Čeponis,
už jų – kun. Gabrielius Satkauskas

Choras sugiedojo giesmę
„Kryžiau šventas“

Į dangų pakilo bažnyčios amžių
simbolizuojantys 120 baltų balionėlių

ŠVENČIONYS. Birželio 30 dieną 17 val. Visų Šventųjų  bažnyčios šventoriuje valstybės vėliavos pakėlimu prasidėjo dabartinės Švenčionių bažnyčios 120 metų sukakties šventė. Šv. Mišias aukojo trys buvę šios parapijos klebonai: kun. Marijonas Savickas (Mielagėnai), kun. Vidmantas Rudokas (Visaginas) ir kun. Vidas Smagurauskas (Ignalina). Kartu su jais meldėsi ir Švenčionių dekanato kunigai: Aldas Čeponis (Strūnaitis), Deimantas Braziulis (Pabradė), Raimundas Macidulskas (Švenčionėliai), iš Švenčionių kilęs kun. Jonas Bučelis (Užpaliai), kun. Daniel Narkun (Pabradė) ir kun. Antanas Domeikis (Tverečius) ir šios parapijos kunigai Medardas Čeponis ir Marijan Apriško. Šv. Mišių koncelebrai vadovavo Ignalinos klebonas ir dekanas kun. V. Smagurauskas, o pamokslą sakė ir įžvalgomis pasidalino kun. V. Rudokas. Šv. Mišiose prisiminti 19 buvusių klebonų, kurie darbavosi šioje bažnyčioje nuo 1898 iki 1993 metų.

Liepos 1-ąją, XIII eilinį, bet švenčioniškiams tikrai neeilinį, sekmadienį, gerokai prieš 12 val. į Visų Šventųjų bažnyčią jau rinkosi norintys melstis šv. Mišių aukoje ir dėkoti Aukščiausiajam už  dabartinėje bažnyčioje per 120 metų besidarbavusius klebonus ir melsti kunigiškosios tarnystės dvasios į parapijos iškilmes iš Vilniaus atvažiavusiam jaunam kunigui Gabrieliui Satkauskui. Pradėdamas pamaldas kunigas Gabrielius susirinkusius maldininkus pakvietė bendrai maldai, primindamas šv. Mišių priegiesmio žodžius: „Plokite delnais visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkite Dievą“. Su kunigu Gabrieliumi meldėsi Strūnaičio parapijos klebonas kunigas Aldas ir klebonas Medardas. Po šv. Mišių pradžios maldos pirmąjį skaitinį skaitė Vida Rastenienė, psalmę giedojo „Bella Voce“ jaunosios choristės, antrąjį skaitinį skaitė Onute Pošiūnienė. Evangeliją paskelbė ir prasmingą pamokslą pasakė kunigas Gabrielius. Po bendruomenės maldos buvo nešamos atnašos: trys žvakės, gėlių puokštė, duonos kepalas, vyno ąsotėlis ir atnašos Eucharistijos šventimui: komuninė ir Mišių taurė. Šv. Mišiose giedojo parapijos didysis choras ir jaunimo choras „Bella Voce“.

Po šv. Mišių kun. G. Satkauskas suteikė kunigams  ir visiems susirinkusiems Primicijų palaiminimą. Po pamaldų jaunąjį kunigą Gabrielių pasveikino parapijos bendruomenės atstovė Teresė Matukienė įteikdama gėlių puokštę.

Dabartinės bažnyčios 120 metų sukakties proga sveikinimus išsakė Seimo nariai Vytautas Rastenis, Agnė Širinskienė ir Gintautas Kindurys. Žodį tarė Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius, svečias iš Lenkijos Vengrovo (Węgrowo) miestelio burmistras Kžyštofas Vyšogrodzkis (Krzysztof Wyszogrodzki), įteikdamas paveikslą su Vengrovo mažosios bazilikos atvaizdu. Sveikinimą išsakė ir dovaną įteikė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Jasiulionienė. Dešimčiai aktyvių parapijiečių, kurie daugiausiai prisidėjo organizuojant šią įsimintiną šventę klebonas Medardas įteikė padėkos raštus. Po visų sveikinimų, didysis choras sugiedojo „Lietuva brangi“, po jos klebonas dar kartą padėkojęs už dalyvavimą iškilmės, visus paragino šventoriuje burtis prie naujo kryžiaus, kuris pastatytas dabartinėje bažnyčioje dirbusių devyniolikai klebonų atminti. Naująjį kryžių pašventino kunigas Gabrielius, choras sugiedojo giesmę „Kryžiau šventas“, o į dangų pakilo... 120 baltų balionėlių.

KMČ
Algio JAKŠTO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija