2018 m. liepos 13 d.
Nr. 28 (2295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Šv. Mišios vėjuje prie statomos bažnyčios pamatų po kryžiumi

Naujos parapijos, neturinčios
bažnyčios, žmonės su vyskupu
Dariumi Trijoniu, klebonu kun.Viktoru
Daujočiu (kairėje) ir dekanu kan. Jonu
Paulausku (dešinėje) po šv. Mišių

Šv. Mišios vėjuje po kryžiumi prie
Slengiuose statomos bažnyčios pamatų.
Iš dešinės: tikinčiuosius aptarnaujantis
ir bažnyčios statyba besirūpinantis
kun. Viktoras Daujotis, vyskupas Darius
Trijonis, Gargždų parapijos klebonas,
dekanas, kanauninkas Jonas Paulauskas

SLENGIAI. Liepos 8-osios, sekmadienio, rytą Slengių ir Gindulių gyvenvietėse (Sendvario sen.) prie kryžiaus, ant dirvono, šalia statomos bažnyčios pamatų, rinkęsi žmonės su nekantrumu laukė atvykstančio vyskupo Dariaus Trijonio. Pirmiausia atvyko Slengių ir Gindulių tikinčiuosius aptarnaujantis ir besirūpinantis bažnyčios statyba Vėžaičių Šv. Kazimiero šventovės rektorius kun. Viktoras Daujotis ir Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas, dekanas, kanauninkas Jonas Paulauskas. Čia po kryžiumi vėjuje buvo aukojamos šv. Mišios.

2008 metų liepos pradžioje tada dar kunigas ir teologijos daktaras Darius Trijonis buvo paskirtas Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonu. Naująjį kleboną žmonės mėgo, gausiau rinkosi pamaldose, atvažiuodavo į jas iš Slengių, Gindulių, Mazuriškių gyvenviečių, nes ten bažnyčios nebuvo. Gyventojai, bibliotekos vedėjos Emilijos Alminienės padrąsinti, susitarė paprašyti to metu Plikių parapijos klebono kun. D. Trijonio atvykti į Gindulių gyvenvietę, bibliotekos paruoštose patalpose sekmadieniais aukoti šv. Mišias. Klebonas neatsisakė, o į jo aukotas šv. Mišias žmonių rinkosi gausiai. Plikių klebonui D. Trijoniui pasiūlius, gyvenvietės žmonėms aktyviai pritarus, Klaipėdos rajono savivaldybės merui Vaclovui Dačkauskui, vicemerei Rūtai Cirtautaitei bei daugeliui savivaldybės Tarybos narių idėją palaikius ir paskatinus, buvo parinkta vieta bažnyčios statybai, gautas sklypas, pradėti projekto parinkimo, projektavimo darbai. Gargždų parapijos klebono, dekano kan. Jono Paulausko rūpesčiu, bažnyčios statybos vieta paženklinta dideliu kryžiumi.

Liepos 8 dieną, 10 val. čia po kryžiumi vėjuje buvo aukojamos šv. Mišios. Koncelebracijai vadovavęs vysk. D. Trijonis pasidžiaugė gausiai susirinkusiais, matytais bei naujais veidais, pasakė, kad jis šv. Mišias aukos už tuos dar neturinčius bažnyčios parapijos žmones. Pamoksle vyskupas skatino visus bendrauti, aktyviai veikti, apaštalo Pauliaus pavyzdžiu rašyti, perduoti klebonui laiškus su aukomis, labai reikalingus statybos išlaidoms. Vyskupas dėkojo Gargždų klebonui, dekanui kan. J. Paulauskui už nuoširdžią metodinę pagalbą, už laišką-voką su auka statybos išlaidoms, rajono savivaldybės vadovams, tarybai, darbuotojams už pagal galimybes teikiamą metodinę, materialinę pagalbą bažnyčios statybos reikalams. Vyskupas išreiškė susirūpinimą ir viltį, kad žmonių entuziazmas neišblės, kad bažnyčia bus reikalinga, pilna žmonių.

Po šv. Mišių kalbėjo pamaldose kartu su savo mama dalyvavęs Seimo narys Bronius Markauskas, Klaipėdos rajono tarybos narys Raimondas Simonavičius. Jie – šios parapijos (kol kas be bažnyčios) nariai, jie turi viltį, kad bažnyčia bus, tikėjimas, viltis, meilė visada laimi.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija