2018 m. liepos 20 d.
Nr. 29 (2296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Prisiminė mons. A. Svarinską, jį kunigu įšventinusį vyskupą ir laisvės kovotojus

Prie mons. Alfonso Svarinsko
kapo kalba Kavarsko klebonas
kun. dr. Nerijus Vyšniauskas

Šv. Mišių auka Didžiosios Kovos
apygardos partizanų parke. Iš kairės:
kun. Alvydas Vaitkevičius,
vyskupai Jonas Kauneckas, Sigitas
Tamkevičius, Juozas Matulaitis

Liepos 14-ąją, šeštadienį, Ukmergės rajone vyko Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė. Ji prasidėjo gėlių padėjimu, žvakučių uždegimu ir malda prie partizanų kapų Dukstynos kapinėse, kur palaidotas prieš ketverius metus miręs mons. Alfonsas Svarinskas (1925 01 21–1954 10 03–2014 07 17). Čia kalbėjo Kavarsko, kur yra klebonavęs mons. A. Svarinskas, dabartinis klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas, sugiedotas „Viešpaties angelas“ ir „Tautiška giesmė“. Paskui renginys persikėlė į Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parką Kadrėnų kaime, kurį įkūrė mons. A. Svarinskas. Partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo šventę visuomet organizuodavo mons. A. Svarinskas ir svajojo, kad ji šiame parke vyktų kasmet. Čia Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius pašventino Adolfo Teresiaus sukurtą atminimo koplytstulpį, skirtą vysk. Pranciškui Ramanauskui (1893 10 18–1917 06 22–1944 04 06–1959 10 15), lageryje kunigu įšventinusiam A. Svarinską, ir Kazimiero Martinaičio pagamintą atminimo kryžių Kadrėnų kaimo partizanams. Keletą partizanų atliko Ukmergės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“ (vadovė Julė Juodienė). Šv. Mišias už Lietuvos laisvės kovotojus aukojo arkiv. Sigitas Tamkevičius, vyskupai Jonas Kauneckas, Juozas Matulaitis, koncelebravo kunigai Gediminas Tamošiūnas ir Alvydas Vaitkevičius. Homiliją sakė vysk. J. Kauneckas. Giedojo Vilniaus Gailestingumo šventovės jaunimo ansamblis (vadovė Gabija Adamonytė). Pasibaigus šv. Mišioms kalbėjo istorikė dr. Aistė Petrauskienė, partizanas Jonas Kadžionis, Vilniaus universiteto filosofijos magistrantas Vytautas Vyšniauskas. Koncertavo Vilniaus Karininkų ramovės ansamblis „Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė). Pabaigoje buvo vaišinamasi kareiviška koše ir arbata.

Beje, rugpjūčio 25-ąją Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke vyks renginys, kuriame bus įamžinti sušaudyti Nepriklausomos Lietuvos ministrai.

Daugiau apie liepos 14-osios renginį rašysime kitame numeryje.

Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija