2018 m. liepos 20 d.
Nr. 29 (2296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Apaštališkasis nuncijus Joninių ir miesto jubiliejaus šventėje

Apaštalinį nuncijų (centre)
ir jo sekretorių džiaugsmingai
sveikino Kavarsko parapijiečiai
ir klebonas kun. dr. Nerijus
Vyšniauskas (dešinėje)

KAVARSKAS. Miestui šiemet sukanka 480 metų, todėl gražiausią vasaros šventę – Jonines – parapijiečiai šventė ypatingai – per titulinius Šv. Jono Krikštytojo atlaidus lankėsi Apaštalų Sosto diplomatinis atstovas Baltijos šalyse arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana).

Birželio 23 dieną Kavarsko klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas pašventino renovuotą Kavarsko kryžių. P. Kalibato dėka šis kryžius iškilo 1936 metais per Jonines ir tapo Kavarsko išskirtinumo simboliu. Kryžius prasmingas ne tik tuo, kad jis yra aukščiausias Lietuvoje (jo aukštis – 21 m), bet kad simbolizuoja stiprybę, tvirtybę ir pastovumą. Mums jis yra tokia pati vertybė kaip Lietuva. Šventėje dalyvavęs Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas pasidžiaugė sėkminga kryžiaus renovacija ir pasveikino visus su Kavarsko švente. Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas pabrėžė, kad kryžius po renovacijos vėl švyti, suteikdamas vilties ir tikėjimo. Prasmingus žodžius apie tikėjimą, dvasines vertybes išsakė kryžių pašventinęs Kavarsko klebonas. Po to visi kartu giedojo giesmes „Kur augai tu, šventasis kryžiaus medi“ ir „Marija, Marija“.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Atlaiduose – buvusio klebono sukurtos giesmės

Iš kairės: poetė ir aktorė Marija
Meilė Kudarauskaitė, aktorė
ir skaitovė Virginija Kochanskytė,
vargonininkė Zita Lukošiūnienė

DUSETOS. Liepos 1 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje vyko didieji Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai. Prieš 14 metų Dusetų seniūnijos, parapijos ir bendruomenės iniciatyva pradėta rengti kraštiečių šventė. Tada nutarta, kad jų susibūrimas vyks švenčiant Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus. Įprasta, kad šventė prasideda šeštadienį. Vyksta įvairios pramogos, kraštiečių pagerbimas, apdovanojimai, koncertas ir diskoteka. Antroji diena prasideda šv. Mišiomis už gyvus ir mirusius Dusetų krašto gyventojus. Šių metų programoje numatytas ir sakralinis koncertas „Per amžius spindės meilės aukos taurė“.

Į atlaidus atvyko Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos ir pastoracinės tarybos narys, Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Zarasų dekanato dekanas kun. Vydas Juškėnas. Sakralinį koncertą organizavo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė, muzikos magistrė, vargonininkė Zita Lukošiūnienė. Koncertas prasidėjo 11 valandą. Į bažnyčią susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams prabilo aktorė, skaitovė, UNICEF Geros valios ambasadorė, lietuviškojo žodžio puoselėtoja, Klaipėdos universiteto docentė Virginija Kochanskytė. Ji supažindino su koncerto intencija. Jis skirtas Lietuvos atkūrimo 100-mečiui, popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje pagerbti, palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 145-osioms, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios, pastatytos klebono kun. Antano Rumševičiaus, 130-osioms ir kompozitoriaus, klebono kun. Gedimino Šukio 95-osioms gimimo metinėms.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Kunigo kraštiečio sugrįžimas į gimtinę iš Vokietijos

Kun. dr. Virginijus Grigutis kalbėjo,
kad sugrįžus į tėviškę jam svarbu
susitikti su žmonėmis, kurie jį lydėjo
gyvenimo keliu: mokė, dalijosi
gyvenimiška patirtimi, išmintimi bei meile

LUKŠIAI. Iš Zanavykijos kilę daug kunigų. Ir šiandien nemažai jų darbuojasi Lietuvoje, o štai iš Lukšių parapijos kilęs kun. dr. Virginijus Grigutis tarnauja Vokietijoje, Lamperthaimo (Lampertheim) katalikų parapijoje ir kartu rūpinasi Hiutenfeldo „Vasario 16-osios“ gimnazijos moksleivių bei lietuvių sielovada šiame regione. Liepos pradžioje jis atostogavo tėviškėje, Lukšiuose, aukojo šv. Mišias Šv. Juozapo bažnyčioje, bendravo su parapijiečiais.

Liepos 8 dieną bažnyčiose skaitytoje sekmadienio Evangelijoje rašoma, kaip Jėzus, mokinių lydimas, parkeliauja į tėviškę. Šv. Mišias kun. V. Grigutis aukojo kartu su Lukšių parapijos klebonu kun. Vytautu Juozu Insoda. Gražiu žodžiu pamoksle kalbėjo apie savo tėviškę ir sakė, kad jo namai yra gimtasis kraštas, į kurį sugrįžus pasitinka artimieji, čia susitinki su pažįstamais ir bičiuliais, o tuomet iškyla vaikystės atsiminimai, ir labai miela tampa gimtoji lietuvių kalba. „Tėvynė yra ne vien tradicijos, šventės ir papročiai, bet ir žmonių tarpusavio santykiai ir bendravimas, tai, kuo mes pasitikime, su kuo jaučiamės saugūs. Deja, šiandien, vietoj žodžio „dvasingumas“, dažnai girdžiu kalbant apie žmonių energingumą“, – kalbėjo kraštietis.


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Katedros konsekravimo dvidešimtmetis

VILKAVIŠKIS. Liepos 8-ąją Vilkaviškio vyskupijos Katedroje buvo švenčiami šios šventovės konsekravimo atlaidai. Iškilmingos šv. Mišios, maldos, Dievo žodis, šilta ir jautri prisiminimų gija sujungė praeitį ir dabartį. Į iškilmėse dalyvavusiųjų širdis beldėsi pasiryžimo jausmas ateičiai: puoselėti tikinčiųjų bendruomeniškumą, atvirumą ir tolesnę gyvosios katedros statybą. Simboliška, kad švenčiant Lietuvos nepriklausomos valstybės 100-metį į jos istoriją įsipynė ir prieš 20 metų, liepos 11-ąją, Vilkaviškio vyskupo Juozo Žemaičio MIC konsekruotos atstatytos Vilkaviškio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo titulo Katedros istorija. Karo nuniokotos, sovietmečiu nugriautos ir su žeme sulygintos šventovės kilimas iš tikrųjų siejasi su prieš trisdešimtmetį nubangavusiu Atgimimo sąjūdžiu. 1989 metais prasidėjo paruošiamieji darbai, o 1991-aisiais pašventintas kertinis akmuo. Statybos tęsėsi septynerius metus. Tačiau, kaip sakė Vilkaviškio parapijos klebonas, dekanas, prel. Vytautas Gustaitis, Dievo valia ir vyskupo paskyrimu tapęs šios šventovės statytoju, statymo darbai tęsiasi ir visą šį dvidešimtmetį. Štai ir šių atlaidų šv. Mišioms pasibaigus į specialiai įrengtą altorėlį Katedros šoninėje koplyčioje vyskupai įdėjo Vilkaviškio vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio relikvijas.


Kaišiadorių vyskupijoje

Elektrėnų dekanate

Pašventinti trys nauji varpai

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas
šventina Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos,
Kankinių Karalienės, bažnyčios varpus

ELEKTRĖNAI. Liepos 6-ąją, karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės, bažnyčioje pašventinti trys nauji varpai. Jie nulieti Jano Felčinskio (Jan Felczyński) liejykloje Lenkijoje ir dedikuoti Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui ir Lietuvos globėjui šventajam Kazimierui. Šv. Mišių liturgijai vadovavo ir varpus pašventino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupas nominatas Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras. Pamaldų pabaigoje pašventinti trys naujieji varpai pirmą kartą suskambo Elektrėnų parapijos žmonėms. Vyskupas ordinaras išreiškė viltį, kad šie varpai rugsėjo mėnesį jau pasveikins popiežių Pranciškų, vykstantį iš Vilniaus į Kauną pro Elektrėnus...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija