2018 m. liepos 20 d.
Nr. 29 (2296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Apaštališkasis nuncijus Joninių ir miesto jubiliejaus šventėje

Apaštalinį nuncijų (centre)
ir jo sekretorių džiaugsmingai
sveikino Kavarsko parapijiečiai
ir klebonas kun. dr. Nerijus
Vyšniauskas (dešinėje)

Kavarsko klebonas kun. dr. Nerijus
Vyšniauskas pasitiko apaštalinį nuncijų

Kavarsko parapijiečiai laukia nuncijaus

Po šv. Mišių

Nuncijaus palaiminimas

KAVARSKAS. Miestui šiemet sukanka 480 metų, todėl gražiausią vasaros šventę – Jonines – parapijiečiai šventė ypatingai – per titulinius Šv. Jono Krikštytojo atlaidus lankėsi Apaštalų Sosto diplomatinis atstovas Baltijos šalyse arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana).

Birželio 23 dieną Kavarsko klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas pašventino renovuotą Kavarsko kryžių. P. Kalibato dėka šis kryžius iškilo 1936 metais per Jonines ir tapo Kavarsko išskirtinumo simboliu. Kryžius prasmingas ne tik tuo, kad jis yra aukščiausias Lietuvoje (jo aukštis – 21 m), bet kad simbolizuoja stiprybę, tvirtybę ir pastovumą. Mums jis yra tokia pati vertybė kaip Lietuva. Šventėje dalyvavęs Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas pasidžiaugė sėkminga kryžiaus renovacija ir pasveikino visus su Kavarsko švente. Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas pabrėžė, kad kryžius po renovacijos vėl švyti, suteikdamas vilties ir tikėjimo. Prasmingus žodžius apie tikėjimą, dvasines vertybes išsakė kryžių pašventinęs Kavarsko klebonas. Po to visi kartu giedojo giesmes „Kur augai tu, šventasis kryžiaus medi“ ir „Marija, Marija“.

Birželio 24-oji pasitiko lietumi. Tačiau jis nesugadino šventiškos, pakilios nuotaikos. Kavarskiečiai ir svečiai skubėjo į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, į titulinius atlaidus. Į juos gausiai suvažiavo iš aplinkinių miestų (Ukmergės, Anykščių, Utenos, Kėdainių, Panevėžio, Kauno, Vilniaus) ir miestelių žmonės. Buvo suteikta didelė garbė sutikti įžymų svečią – nuncijų artkiv. P. Lopesą Kvintaną, kuris kartu su savo sekretoriumi kun. Mindaugu Šlaustu pirmą kartą lankėsi Kavarske ir bažnyčioje. Pirmąkart istorijoje į Kavarsko miestą atvykusį tokį garbingą svečią pasitiko klebonas kun. dr. N. Vyšniauskas, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka, Kavarsko seniūnas A. Gansiniauskas ir gausi minia žmonių su procesija bei vėliavomis. Tautiniais rūbais pasipuošę G. Simaškaitė, A. Simanonytė ir K. Varnas kavarskiečių vardu pasveikino apaštalinį nuncijų ir įteikė Kavarsko lankose surinktų gėlių puokštę bei šioje žemėje išaugintų javų duonos kepalą. Kavarsko kultūros namų folkloro ansamblis pagerbė svečią liaudies daina. Iškilmingai skambant bažnyčios varpams ir chorui giedant „Tu es Petrus“, nuncijus įžengė į Kavarsko bažnyčią.

Jo Ekscelencija arkivyskupas P. Lopesas Kvintana, mūsų visų džiaugsmui bei nuostabai, ir šv. Mišias aukojo, ir homiliją sakė lietuviškai. Homilijoje nuncijus prisiminė sunkius lietuvių tautos gyvenimo etapus okupacijos metais, šv. popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje, ypač visus pakviesdamas į susitikimą šį rudenį su popiežiumi Pranciškumi, kuris atvyksta kaip vyriausias sielų ganytojas stiprinti visų mūsų tikėjimo.

Šv. Mišiose giesmes giedojo ir po jų bažnyčioje koncertavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras, kamerinis choras „Aidija“ (meno vadovas – Romualdas Gražinis).

Po šv. Mišių garbingąjį svečią pasveikino ir įteikė dovanas meras K. Tubis, Kavarsko pagrindinės mokyklos direktorė Loreta Daugėlienė. Nuncijų, einantį iš bažnyčios, palydėjo džiaugsmingas visų gausiai susirinkusiųjų plojimas.

Netrukus visi skubėjo į Kavarsko kultūros namus. Čia įvyko įspūdingas valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertas. Jame apsilankė ir garbingasis svečias, ir meras K. Tubis, ir savivaldybės administracijos vadovas A. Gališanka. Susirinkusiuosius sveikino seniūnas A. Gansiniauskas.

Kur nors yra prasmė, kam nors to reikia.
Prie vaiko tyliai pasilenkia džiaugsmas
ir, lūpom liesdamas jo kaktą, šnibžda:
be žemės, dar yra švarus dangus,
kur eina augti žmogus, ir paukštis.

Ši Joninių šventė ir buvo tas ypatingas momentas, kai labai aiškiai suvokėme, kad, be žemės, dar yra švarus dangus. Ir tai vyko šilčiausią vasaros mėnesį, kurį lydi saulės šiluma ir šviesa. Tačiau juk šiluma ir šviesa reikalinga ne tik žmogaus kūnui, bet ir sielai. O tą širdies šilumą skleidžia ne saulė, nes mes atgręžėme sielas ne į saulę, o į Tą, kuris yra ten, aukščiau.

Už tą šventinį pakylėjimą, būties akimirkos šventumą jaučiame dėkingumą garbingam mūsų svečiui – apaštaliniam nuncijui. Nuoširdžiausius padėkos žodžius taip pat tariame klebonui kun. dr. N. Vyšniauskui. O kad šventinė nuotaika lydėtų ilgiau, pasirūpino Kavarsko seniūnas A. Gansiniauskas, daug prisidėjo Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras (direktorė – L. Daugėlienė), Kavarsko kultūros namų kolektyvas (vadovė – Aušra Blažienė), Kavarsko viešoji biblioteka (bibliotekininkė – Žydrūnė Šiaučiulė), bažnyčią ir jos aplinką savo pintais vainikais išpuošusios Kavarsko ir Kurklių moterys, savo darbu, malda ir auka parėmę ūkininkai, verslininkai bei visi geros valios žmonės, kurių pastangomis įvyko ši graži šventė. Iškilmingas šv. Mišias transliavo „Marijos radijas“. Tai rodo, kokie mes galime būti vieningi ir susitelkę. Tai daro mūsų gyvenimą gražesnį ir prasmingesnį, iš tikrųjų pakylėja lig dangaus.

Ona Buinevičienė

Nuotrauka iš https://www.kavarskobaznycia.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija