2018 m. liepos 20 d.
Nr. 29 (2296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Atlaiduose – buvusio klebono sukurtos giesmės

Iš kairės: poetė ir aktorė Marija
Meilė Kudarauskaitė, aktorė
ir skaitovė Virginija Kochanskytė,
vargonininkė Zita Lukošiūnienė

Dusetų klebonas kan. Stanislovas
Krumpliauskas dėkoja koncerto
organizatorėms, atlikėjoms

Procesija aplink Dusetų
Švč. Trejybės bažnyčią

DUSETOS. Liepos 1 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje vyko didieji Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai. Prieš 14 metų Dusetų seniūnijos, parapijos ir bendruomenės iniciatyva pradėta rengti kraštiečių šventė. Tada nutarta, kad jų susibūrimas vyks švenčiant Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus. Įprasta, kad šventė prasideda šeštadienį. Vyksta įvairios pramogos, kraštiečių pagerbimas, apdovanojimai, koncertas ir diskoteka. Antroji diena prasideda šv. Mišiomis už gyvus ir mirusius Dusetų krašto gyventojus. Šių metų programoje numatytas ir sakralinis koncertas „Per amžius spindės meilės aukos taurė“.

Į atlaidus atvyko Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos ir pastoracinės tarybos narys, Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Zarasų dekanato dekanas kun. Vydas Juškėnas. Sakralinį koncertą organizavo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė, muzikos magistrė, vargonininkė Zita Lukošiūnienė. Koncertas prasidėjo 11 valandą. Į bažnyčią susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams prabilo aktorė, skaitovė, UNICEF Geros valios ambasadorė, lietuviškojo žodžio puoselėtoja, Klaipėdos universiteto docentė Virginija Kochanskytė. Ji supažindino su koncerto intencija. Jis skirtas Lietuvos atkūrimo 100-mečiui, popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje pagerbti, palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 145-osioms, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios, pastatytos klebono kun. Antano Rumševičiaus, 130-osioms ir kompozitoriaus, klebono kun. Gedimino Šukio 95-osioms gimimo metinėms.

Subtiliai prisiliesdama prie biografinių ir istorinių šaltinių, aktorė V. Kochanskytė kalbėjo apie arkivyskupą Teofilių Matulionį, bažnyčios 130 metų sukaktį, kompozitorių kun. G. Šukį. Jos pasakojimą lydėjo Zitos Lukošiūnienės atliekami buvusio klebono kun. G. Šukio sukurti vargonų muzikos sakraliniai kūriniai ir aktorės V. Kochanskytės skaitoma sakralinė Bernardo Brazdžionio, Kazimiero Vaičionio, K. Račiūno, Aldonos Elenos Puišytės poezija.

V. Kochanskytė priminė, kad palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d., Kudoriškyje, Alantos valsčiuje, mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje. 2003 metais apdovanotas „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po  mirties), 2006 metais – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju Kryžiumi (po mirties), 2017 metus Lietuvos Vyskupų Konferencija paskelbė arkiv. T. Matulionio metais. 2017 m. birželio 25 d. Vilniaus Arkikatedros aikštėje paskelbtas Katalikų Bažnyčios Palaimintuoju. Jo šūkiu pasirinkti žodžiai iš Evangelijos: „Tiesa padarys jus laisvus“. 2017 m. rugpjūčio 10 d. Sankt Peterburge, Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje, atidengta atminimo lenta pal. T. Matulioniui. Beje, Dusetų kapinėse palaidotas palaimintojo arkivyskupo T. Matulionio tėvas Jurgis Matulionis.

Įdomių istorinių faktų apie Dusetų bažnyčios, pirmiausia medinės, pastatymą išsamiai pateikė V. Kochanskytė. Medinė bažnyčia čia pastatyta iki 1519 metų. Vėliau fundatoriaus J. L. Pliaterio iniciatyva 1744 metais pastatyta nauja medinė bažnyčia. Klebono kun. A. Rumševičiaus rūpesčiu 1886–1888 metais pastatyta dabartinė plytų mūro bažnyčia, 1931 metais kan. Petras Strelčiūnas (1877–1937) parašė Dusetų parapijos istoriją.

Buvusį Dusetų Švč. Trejybės parapijos kleboną, kompozitorių kun. Gediminą Šukį (1923 02 13–1946 02 17–2002 07 28) dusetiškiai gerai prisimena. Šioje parapijoje jis pradėjo dirbti klebonu 1981 metais. Pablogėjus sveikatai nuo 1996 metų tapo altaristu. Jis buvo sukūręs ir išleidęs daug bažnytinės muzikos kūrinių. Kalbėdama apie kun. G. Šukį, kaip dvasininką ir bažnytinės muzikos kūrėją, V. Kochanskytė rėmėsi „XXI amžiuje“ spausdintu straipsniu „Skambėjo vargonų muzika“, kuriame rašoma apie vargonininkės Z. Lukošiūnienės ryšį su Dusetomis, apie kun. G. Šukį, tapusį pirmuoju jos mokytoju, parodžiusiu kelią į muzikos aukštumas. Z. Lukošiūnienę dusetiškiai prisimena kaip Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkę, šv. Mišių metu savo sodriu balsu ir vargonų muzikos akordais kūrusią dusetiškių širdyse sakralumo nuotaikas. Be darbo Utenos muzikos mokykloje, Z. Lukošiūnienė dar dirba vargonininke Utenos dekanato Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Z. Lukošiūnienė primena: „Retą sekmadienį mano bažnytėlėje neskamba kunigo Gedimino Šukio giesmės. Labai aukštai vertinu jo kūrybą už šilumą, paprastumą, melodingumą. Likimas lėmė, kad daug metų, iki pat kun. G. Šukio mirties, buvau jo pagalbininke, 1996–1997 metais padėjau leisti brandžiausių kūrinių rinkinį „Akmenėlio giesmės“. Šį didžiulės apimties darbą, susidedantį iš šešių knygų, kunigas užbaigė jau pasiligojęs ir išmokęs rašyti ir spausdinti natas kairiąja ranka.

Visus kūrinius, į kuriuos sudėtos giesmės, mišios, kantatos, motetai, duetai ir tercetai, kun. G. Šukys išleido savo lėšomis. Pilnai sukomplektavęs „Akmenėlų giesmių“ knygas, su pagalbininkais išsiuntinėjo beveik visoms Lietuvos bažnyčioms. Per keturis kūrybinės veiklos dešimtmečius kompozitorius sukūrė daugiau kaip 200 giesmių visoms liturginių metų šventėms. Kun. G. Šukio sukurtos „Kristaus rūpintojėlio Mišios“, 1971 metais išspausdintos JAV surengtame lietuviškų Mišių konkurse laimėjo pirmąją premiją. 1980–1986 metais JAV išleisti 26 kun. G. Šukio giesmių ir mišių sąsiuviniai „Akmenėlio giesmės“. Beje, kunigo ir kompozitoriaus G. Šukio kūriniai skambėjo ir 1993 metais popiežiui Jonui Pauliui II aukojant šv. Mišias Kryžių kalne“.

Šiemet sakralinės muzikos koncertas tęsėsi visą valandą. Į šventę susirinkę dusetiškiai ir svečiai buvo sužavėti kun. G. Šukio sukurtų giesmių, gėrėjosi bažnyčios skliautus virpinusiu vargonininkės Z. Lukošiūnienės balsu, sakraliomis poetų eilėmis, aktorės V. Kochanskytės pasakojimu apie iškilius Dusetų dvasininkus ir bažnyčios istoriją.

12 val. šv. Mišias aukojo Zarasų dekanas kun. V. Juškėnas. Homilijoje svečias kalbėjo apie maldos, atgailos ir pasiaukojimo reikšmę mūsų gyvenimuose. Kunigas sakė, kokie svarbūs Bažnyčiai yra apaštalai Petras ir Povilas. Pasak Zarasų dekano, atlaidai – Dievo malonių dovanojimas tiems, kurie tiki ir jų prašo. Nutoldami nuo dvasinių vertybių, keliaujame susvetimėjimo, gobšumo, nusikaltimų keliu. Mūsų tėvų ir senelių perduota tikėjimo samprata jau tampa tradicijomis, nebeturinčiomis evangelinio tikėjimo elementų.

Evangelijos skaitinius skaitė kraštietė, buvusi scenos kalbos dėstytoja aukštosiose mokyklose ir Vilniaus kunigų seminarijoje, poetė Marija Meilė Kudarauskaitė. Graži, taisyklinga jos kalba aidėjo bažnyčios erdvėje labai iškiliai atspindėdama šių didingų atlaidų dvasią.

Po šv. Mišių ir procesijos Dusetų klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas pakvietė sakralinio koncerto atlikėjas – aktorę V. Kochanskytę, Z. Lukošiūnienę ir viešnią M. M. Kudarauskaitę – arčiau didžiojo altoriaus, kad galėtų joms padėkoti už sakralios kūrybos valandėlę gražiai išpuoštoje bažnyčioje. Apdovanotos vasaros gėlėmis ir padėkos žodžiais viešnios drauge su gausia parapijiečių palyda pratęsė viešnagę Dusetose, dalyvaudamos bendruomenės surengtoje agapėje. Suneštinėse vaišėse, dalinantis duona ir meile, buvo kalbama ir apie parapijos reikalus, kūrybinius pasiekimus bei planus ateičiai.

Nuoširdžiai dėkojame Dusetų klebonui kan. S. Krumpliauskui, didžiųjų atlaidų ir bažnyčios šeimininkui, už širdingą sakralinio koncerto veikėjų priėmimą, betarpišką bendravimą su parapijiečiais, norą skleisti bažnyčioje ne vien tik maldas, bet ir muziką, meną, pakviečiant į ją iškilius Lietuvos žmones.

Marija VARENBERGIENĖ

Vilijos Visockienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija