„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. sausio 20 d., Nr. 1 (74)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Dėkingumo už laisvę giesmės

Benjaminas ŽULYS

Šv.Antano Paduviečio parapijos
klebonas kun. Vytenis Vaškelis
dėkoja vaikams ir jų vadovėms
už dalyvavimą festivalyje ir linki
Dievo palaimos

Festivalyje koncertuoja
M.Mažvydo vidurinės mokyklos
ansamblis
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Kaune, Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, įsimintiną sausio 13 dieną buvo surengtas Kauno arkivyskupijos bažnytinių, darželių, pradinio ir bendrojo lavinimo mokyklų jaunučių chorų, ansamblių kalėdinių giesmių festivalis „Išganytojas gimė Betliejuje“. Renginys buvo skirtas šv. Kalėdoms ir Lietuvos laisvės gynėjų atminimui pagerbti. Jo organizatoriai – Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčia ir Kauno darželis-mokykla „Šviesa“. Kaip papasakojo jos direktorė Laima Rutkauskienė, festivalio tikslas – turtinti giesmių repertuarą, sudaryti šv. Mišių giesmyną, puoselėti bendruomeninio giedojimo, chorinio dainavimo tradicijas, aktyvinti vaikų chorinį judėjimą bažnyčiose, švietimo įstaigose. Taip pat prisidėti prie patriotinio jaunimo ugdymo. Mokykloje-darželyje „Šviesa“ yra 230 vaikų, kuriuos prižiūri, auklėja 21 pedagogė, visos turi aukštąjį išsilavinimą, uoliai rūpinasi vaikų doriniu, krikščionišku auklėjimu. Direktorė pasidžiaugė, kad visi vaikai mėgsta dainuoti, tad šiame festivalyje dalyvavo ir choras, ir ansamblis – gausus būrys jaunųjų atlikėjų.

Prieš festivalio pradžią parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis aukojo šv. Mišias. Jų metu kunigas sakė, kad prieš penkiolika metų garbingoji, patriotinė Sausio 13–oji apsaugojo Lietuvą nuo sovietų agresijos, galimų tremčių, kitų teroro aktų, kokių Lietuvos žmonės yra patyrę. „Dabar galime Dievui giedoti padėkos ir meilės giesmes, Jėzus šią dieną ypač laukia vaikų maldų ir giesmių“,– sakė klebonas. Jis geranoriškai teigė, kad visi šio festivalio atlikėjai, jų auklėtojos taps laureatais, atėjusiais čia pašlovinti Betliejaus Kūdikėlį. Buvo prisimintas Jėzaus kvietimas: „Ateik ir sek paskui mane“. Šiuos žodžius ir kai kuriuos giesmių posmus palydėjo magistrės Jurgitos Otienės fleita atliekami kūrinėliai.

Prie altoriaus ateina mokytoja Andželika su žvake rankoje, o mergaitės Aušra ir Marytė nešasi po žalumyno šakelę. Tai simbolizuoja Kristų – pasaulio Šviesą. Skamba bendra giesmė „Bernelis gimė Betliejuje.“

Krutulių šeima, auginanti keturis vaikučius, prie altoriaus atnešė duonos, gėlę vazonėlyje, vandens ąsotėlį. „Nešame Viešpačiui padėką už gyvybę teikiantį vandenį, žemę, augalus ir lietuvišką duoną,“ – sakė dėkojimo atnašų teikėjai.

Po to buvo aukotos šv. Mišios. Buvo gražu žiūrėti, kaip pilna bažnyčia vaikų jose aktyviai dalyvavo.

Viena iš festivalio organizatorių L.Rutkauskienė pakvietė ikimokyklinių įstaigų ansamblius giesmėmis pašlovinti Aukščiausiąjį.

Festivalyje dalyvavo penkiolikos Kauno mokyklų, darželių ansambliai, chorai. Vienas jų, Šv. Benedikto vidurinės mokyklos choras, atvyko net iš Alytaus ir susirinkusiųjų buvo šiltai sutiktas. Jis atliko giesmę „Žiemos kelias“ (vadovė Loreta Mockuvienė). O Kauno lopšelio–darželio „Girinukas“ dainininkai atliko kalėdines giesmes „Džiaugsminga naujiena“ ir „Kalėdų žvaigždelė“ (vad. Marija Stankevičienė); darželio–mokyklos „Šviesa“ ansamblis – „Šią naktį gimė Jėzus vaikelis“ (vadovė Irena Dambravickaitė), o choras – „Kūdikėlio sapnas“ (vad. J.Otienė); Kauno L.Karsavino pagrindinės mokyklos ansamblis – „Kalėdos“ (vad. Irudija Jerešiūnas); Kauno Radvilėnų vidurinės mokyklos choras – „Atsiskubino Betliejun“ (vad. Irena Rimkevičienė ir Jūratė Čiupailienė); Kauno M.Mažvydo vidurinės mokyklos ansamblis – „Giesmelė“ (vad. Eurika Paulauskienė) ir kt.

Po koncerto visi jaunieji atlikėjai buvo apdovanoti saldumynais, o jų vadovės – padėkos raštais. Renginio metu buvo prisiminta, kad lietuvių tauta visada kovojo už teisę gyventi laisvoje tėvynėje. „Dėkojame Visagaliam Kūrėjui už prieš penkiolika metų suteiktą laisvę ir už žmones, susitelkusiuosius ją apginti“, – sakė festivalio dalyviai.

„Šviesos“ darželio–mokyklos direktorė L.Rutkauskienė padėkojo klebonui kun. V.Vaškeliui už įdėtą triūsą rengiant festivalį. O jo organizatoriai įsitikinę, kad kalėdinių giesmių šventės taps tradicinėmis, ir vaikai, jų tėveliai galės jomis džiaugtis dar ne vieną kartą. „Gerasis Dievulis telaimina jus“, – palinkėjo susirinkusiems klebonas kun. V.Vaškelis.

Festivalis buvo baigtas bendra susirinkusiųjų giesme.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija