„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. birželio 16 d., Nr. 6 (79)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Rūpinamasi vaikų katalikišku ugdymu

Vaikai su klebonu
kun. Virginijumi Gražulevičiumi

Vaikų choras šv. Mišiose

Atverdama vasarai duris, Kauno lopšelio-darželio ,,Rokutis“ bendruomenė – vaikai, jų šeimos nariai, darbuotojai – birželio 2 dieną rinkosi Šv. Šeimos koplyčioje padėkoti Dievui už sėkmingus mokslo metus. Šv. Mišių metu skambėjo Vaikelio Jėzaus mokyklėlės vaikų atliekamos giesmės. Jiems talkino muzikos pedagogė J.Tarasevičienė.

Mūsų darželiui šie mokslo metai buvo ypač darbingi skleidžiant vaikų religinio ir dorovinio ugdymo praktiką. Kartu su Šeimos dvasinio ugdymo centru parengėme projektą ,,Pedagogų, dirbančių su 4-7 metų vaikais, kompetencijos stiprinimas katalikiško ugdymo srityje“ (projekto vadovė R.Stanislovaitienė). Šį projektą parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa (JAV). Surengėme konferenciją ,,Dorovė – asmenybės ugdymo pamatas: patirtis ir perspektyvos“, kurios metu 27 pranešimuose buvo apžvelgta vaikų dorinio ugdymo šeimoje ir ikimokyklinėje įstaigoje galimybės ir problemos, aptarta ugdytojo asmenybės svarba vaikų doriniam ugdymui. Priimta rezoliucija, kurios vienas punktas itin svarbus ir mūsų lopšeliui-darželiui. Pasiūlyta steigti metodinį dvasinio ugdymo centrą, kurio veikla padėtų pedagogams bręsti dvasiškai, pasidalyti vaikų dvasinio ugdymo patirtimi. Galime pasidžiaugti: jau antras mėnuo, kai šis centras veikia. Manome, kad centras suburs pedagogus, siekiančius vaikus ugdyti taip, kad kiekvienas vaikas tobulėtų individualiai, kad pajustų širdimi Jėzaus žodžius: mylėkite, atleiskite, dėkokite, melskitės...

Ikimokyklinis amžius – tai gyvenimo laikotarpis, kada vaikas pats natūraliai linksta į religiją, kada jo siela atviriausia priimti Dievą, Jį pamilti. Tačiau retas vaikas šeimose gauna religinio auklėjimo pradžiamokslį, nes daugumos tėvų religingumo šaknys pakirstos dar vaikystėje. Daugelis pedagogų norėtų perteikti vaikams religines tiesas, bet jiems nepakanka patirties, žinių. Todėl suorganizavome trijų sesijų penkių dienų seminarą ,,Pagrindinių religinių švenčių atskleidimas vaikams“, kuriame Rokų parapijos klebonas kun. Virginijus Gražulevičius ir Vaikelio Jėzaus mokyklėlės vadovė J.Bakūnaitė seminaro klausytojus supažindino, kaip pasirengti ir švęsti su vaikais Kalėdas, Velykas, Sekmines. Pedagogai galėjo stebėti užsiėmimus su vaikais, kuriuos vedė auklėtojos J.Marcinkevičienė, D.Šimkaitienė, J.Bakūnaitė. Šiuo seminaru siekėme, kad pedagogai stiprėtų dvasiškai, kad augtų jų kompetencija religinio ugdymo srityje, surastų būdų, kaip vaikams perteikti pagrindines tikėjimo tiesas, kad pagrindinės krikščioniškosios vertybės ir elgsena taptų savos ir neprimestos.

Apie seminaro naudingumą byloja dalyvių atsiliepimai:

„Įgijau ne tik teorinių, metodinių žinių, bet ir dvasinio peno. Tos dienos nuo Advento iki Sekminių, praleistos kartu, – tarsi atgaiva sielai“.

„Esu praturtinta ir pakylėta. Dėkoju už nuoširdumą ir pasidalijimą tuo, kas yra Meilė. Pajutau stiprumą ir užsidegimą dirbant, mokant, liudijant mažiesiems, namuose, parapijoje, realų Dievo buvimą“.

„Apėmė didis sielos džiaugsmas susiburti, patirti, pajausti. Iš seminarų išsinešu ir teorinių, ir praktinių žinių. Labai dėkinga už nuoširdumą, paprastumą, profesionalumą“.

„Supratau, kokie prasmingi taip organizuojami seminarai. Tai nuostabus ėjimas į gilesnį Dievo pažinimą ir žinių perteikimą vaikams. Tarsi iš naujo išgyvenau džiaugsmą, kuriuo galėjau dalytis“.

Dėkojame Dievui, kad Jo malonę patyrėme per žmones, kurie neabejingi Lietuvai, jos dvasiniam atgimimui. Be Lietuvių katalikų religinės šalpos paramos tikrai būtume nepajėgūs tokius darbus įveikti.

Julija Bakūnaitė,
lopšelio-darželio „Rokutis“
direktorės pavaduotoja ugdymui

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija