Atnaujintas 2004 m. kovo 5 d.
Nr.19
(1222)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Gražių dainelių daug girdėjau

Kun. Kazimieras Žitkus

1939 metų Vytauto Didžiojo
universiteto studentų
ateitininkų atstovybė (iš kairės):
sėdi lituanistė poetė
Stasė Karoblytė (vėliau
Jagminienė-Ramanauskienė,
mokytojavo Panevėžyje ir Šančiuose),
kun. Kazimieras Žitkus,
Elena Bujokaitė (vėliau Švelnienė,
poetė, prancūzų kalbos mokytoja
Ramygalos ir Panevėžio gimnazijose).
Stovi medikas Bronius Stasiukaitis
(vėliau gydytojas leitenantas
1941 m. birželio 23 d. sukilimo
štabo narys, žuvęs 1944 metais),
trys neatpažintieji (jei kas atpažins,
labai prašome pranešti
„XXI amžiaus“ redakcijai)

Kazimieras Žitkus (Žitkevičius) – Vincas Stonis gimė 1893 m. gruodžio 30 d. Vabalninke. Mokėsi Panevėžio keturklasėje mokykloje. 1919 metais baigė Kauno kunigų seminariją. Susirgęs gydėsi Italijoje. Vėliau klausė paskaitų Kauno universitete. Dėstė tikybą mokytojų seminarijoje, gimnazijose („Saulės“, G.Petkevičaitės). Buvo moksleivių ir studentų ateitininkų kapelionas. 1953-1959 metais – Kauno kunigų seminarijos rektorius. Parašė mokykloms tikybos vadovėlių: „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Tikiu“, iš kurių mokėsi visa lietuvių karta visame pasaulyje. „Tėve mūsų“ išėjo vienuolika laidų, po vieną net Vokietijoje ir Švedijoje. „Sveika Marija“ – septyni leidimai, „Tikiu“ – keturi. 1938-aisiais išleido „Mažąjį katekizmą“, vaikams maldaknygę „Prie altoriaus“. Mašinraštyje liko knygutės vaikams „Pas Dievulį“, „Dingu – Dangu“, iliustruotos dailininkės Stančikaitės. Nuo 1911 metų spausdino eilėraščius Vinco Stonio slapyvardžiu (pasirinkęs Šatrijos Raganos herojų) „Ateityje“, „Draugijoje“, „Naujojoje Romuvoje“. 1924 metais išleido eilėraščių rinkinį „Ašarėlės“, 1970 metais – „Lyrika“. Jo poezijoje nemaža skambių, artimų tautosakai, dainų: eilėraštis „Gražių dainelių daug girdėjau“ virto liaudies daina. Išvertė A.Puškino, M.Lermontovo, J.Baltrušaičio eilėraščių. Kun. K.Žitkus buvo populiarus kaip tikybos vadovėlių autorius ir kaip poetas. Ant 1979 metais Kanadoje Lietuvių liturginės komisijos išleistos K.Žitkaus knygelės „Tau, Marija. Rožinis“ vieno egzemplioriaus (Snieguolės Jurskytės archyve) yra užrašas: N.B. Ne aš esu šitos knygos autorius. Kun. K.Žitkus. Lietuvos okupacijos metais pogrindžio savilaidoje išėjo knygelė vaikams „Ašarėlės“, 1977 metais – poemėlė „Pamestinukas“. Leidykla „Atmintis“ išleido atviruką 100-osioms kun. K.Žitkaus gimimo metinėms paminėti.

Apolonija NISTELIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija