Atnaujintas 2004 m. kovo 24 d.
Nr.23
(1226)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Paminėtos sukaktys

Panevėžio pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje buvo paminėtos nepriklausomos Lietuvos 14-osios metinės. Kartu buvo pagerbtas 90-ąjį gimtadienį šventęs poetas Petras Zablockas.

Į susirinkusius panevėžiečius pirmasis prabilo Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kan. Bronius Antanaitis. 80-ųjų savo gyvenimo metų pirmuosius puslapius verčiantis, tačiau tiesus kaip smuiko styga dvasininkas priminė, kokius kančios kelius siautėjant sovietinei valdžiai teko nueiti kunigams. Jie buvo laikomi ne Dievo žodžio skleidėjais, o kulto tarnais. Dvasininkai, mokę vaikus katalikybės tiesų, buvo persekiojami ar baudžiami kalėjimu, visaip buvo varžomos jų laisvės. Pats kan. B. Antanaitis , tuo metu dirbęs Zarasų ir Radviliškio rajonuose, būdavo kviečiamas aiškintis į prokuratūrą. Kaip valdžiai neįtinkantis kunigas, jis buvo kilnojamas iš vienos į kitą parapijas. Kan. B. Antanaitis priminė:1944 metais įstojus į Kauno kunigų seminariją, jo kurse buvo 120 klierikų , tačiau ją baigė tiktai trečdalis. Kan. B.Antanaitis bendradarbiavo su „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjais. Jis buvo ir Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys, dirbo kartu su būsimaisiais Katalikų Bažnyčios hierarchais- Kauno arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi, Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku. „ Branginkime laisvę, kurią šiandien turime. Tauta, neturinti moralinių principų, pasmerkta susinaikinti“, – pabrėžė kan. B. Antanaitis.

Buvusios generolo P.Plechavičiaus vietinės rinktinės Panevėžio bataliono kovotojų vardu pasisakė Zenonas Gailiušis. Žinomas gydytojas, prisiminęs savo jaunystės metus, aukštai įvertino tų laikų visuomenės moralinį stovį. Degdamas noru ginti gimtąjį kraštą nuo atėjūnų, artėjant rusų frontui, Z. Gailiušis savanoriu įstojo į Vietinę rinktinę. Tapęs Marijampolės karo mokyklos kursantu, neilgai ten mokėsi. Vokiečiams pradėjus suėmimus, iš Suvalkijos turėjo bėgti. Tačiau sovietinė valdžia nepagailėjo Lietuvos patrioto – ištrėmė Sibiran.

Lietuvos partizanų vardu kalbėjo Jonas Čeponis. Savo mintis susirinkusiems muziejuje išsakė Šaulių sąjungos, Žygeivių, Sąjūdžio, Sausio 13-osios brolijos atstovai. Jonas Valašinas, pritardamas akordeonu, atliko keletą patriotinių dainų. Atėjusiųjų paminėti nepriklausomos Lietuvos 14-ųjų metinių nuotaiką skaidrino Vitalijos Laukaitienės vadovaujami Konservatorijos studentai smuikininkai.

Tuo pačiu metu buvo paminėtas P.Zablocko 90-metis. Jis – kelių poezijos knygų autorius buvęs politinis kalinys ir Sibiro tremtinys. Muziejuje buvo skaitomos jo sukurtos eilės. Trumpą žodį tarė ir P. Zablockas. Kaimo rašytojų sąjungos narį jubiliejaus proga sveikino jo poezijos gerbėjai. Sukaktuvininkas iškilmėse dalyvavo kartu su savo žmona. Koncertavo Velžio gyvenvietės bendruomenės folkloro ansamblis.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija