Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šilalės dekanate

Kristaus Atsimainymo atlaidai

Kunigai (iš kairės): Kęstutis Zybartas
ir Pranas Bartasūnas po šv. Mišių

Tikintieji Požerės atlaiduose

Požerė. Rugpjūčio 6-ąją, sekmadienį, į Kristaus Atsimainymo bažnyčią švęsti Kristaus Atsimainymo atlaidų suplaukė minios tikinčiųjų ne tik iš šios parapijos, bet ir iš kitų Žemaitijos vietų. Buvo žmonių netgi iš Šiaulių, Panevėžio, Kauno.

Dešimtą valandą ryto, geradarių gėlėmis išdabinta, Požerės bažnyčia buvo sausakimša tikinčiųjų. Sekmadienio ryto šv.Mišias aukojo Požerės parapiją aptarnaujantis Laukuvos Šv.Kryžiaus Atradimo bažnyčios administratorius kun. Pranas Bartasūnas ir kun. Antanas Saunorius. Giedojo Laukuvos bažnyčios jaunimo choras, vadovaujamas Aivaro Šimkaus. Pamokslą pasakė Gargždų Šv.arkangelo Mykolo bažnyčios diakonas Aloyzas Žygaitis. Jo pamokslas buvo skirtas tėvų santykiams su vaikais. Pasak jo, tėvai turi rodyti meilę savo vaikams, nes tik per meilę įmanomas žmogiškumo ugdymas. Diakonas A.Žygaitis teigė, kad Dievo duota meilė žmogui, jeigu mes ja vadovaujamės, gerina ne tik šeimos, bet ir visos žmonijos tarpusavio santykius, naikina pasaulyje vykstančius karus ir keičia pasaulį gerumo linkme.

Dvyliktą valandą Požerės bažnyčią ir šventorių užtvindė minios tikinčiųjų. Kadangi Požerės bažnyčia yra nedidelė, todėl iškilminga Kristaus Atsimainymo Suma, pagal jau seną tradiciją, vyko lauke, prie bažnyčios įrengto laikino altoriaus, papuošto žalių lapų vainikais ir geradarių šiems atlaidams padovanotomis gėlėmis.

Iškilmingas atlaidų šv. Mišias aukojo iš Šilalės kilęs Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonas kun. Kęstutis Zybartas, talkinant ministrantams ir adorantėms. Jo pamokslas buvo susietas su šių atlaidų prasme, Dievo ir artimo meile, šventadienių šventimu bei dalyvavimu šv. Mišiose. Sumos metu giedojo Laukuvos bažnyčios choras. Šiame chore gieda ir dalis Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogų. Šv. Mišios baigėsi didžiule procesija. Ypač gausiai joje dalyvavo jaunimas. Kun. P.Bartasūnas padėkojo gausiai susirinkusiems į atlaidus tikintiesiems ir svečiams bei Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikams už nuoširdžią pagalbą.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija