Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžios nesirūpina tauta

Lietuvos pensininkai, rugsėjo 12 dieną Vilniuje susibūrę į mitingą, apsvarstė įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios legitimumo klausimą, jų vykdomą socialinę politiką, lietuvių tautos ir tautinių mažumų demografinę politiką bei darbo santykius, įteisintus Lietuvos darbo įstatymuose, taip pat pažeistus teisėtus pensininkų interesus.

Mitinge priimtoje rezoliucijoje konstatuojama, kad politinių partijų ir Vyriausybės rinkimų pažadai nėra vykdomi. Partijų atstovų Seime ir Vyriausybėje veikla liudija, jog jie pamina tautos ir valstybės interesus ir savo padėtį naudoja savo asmeniniams ir grupiniams interesams tenkinti, neatsižvelgdami į viešąjį interesą.

Valstybinė valdžia negloboja šeimos valstybės pagrindo, ir taip pažeidžia Lietuvos Konstituciją. Netobuli darbo įstatymai išgujo pusę milijono valstybės piliečių į Vakarų šalis. Kartu su „vokelių“ sistema valstybei tai kainuoja daugiau kaip 8 mlrd. litų negautų pajamų. Taip pat, nors Lietuvos Konstitucinis Teismas išaiškino, jog įstatymai, pagal kuriuos buvo sumažintos pensijos dirbantiems pensininkams, yra neteisėti, nusavintos pensijos iki šiol negrąžintos.

Rezoliucijoje reikalaujama įvykdyti skubią ir principinę Rinkimų į Seimą ir į savivaldybes bei Prezidento rinkimų įstatymų reformą, kad būtų užbaigta antikonstitucinė praktika – kandidatų rinkimų kampaniją finansuoti juridiniams asmenims, tuo labiau turintiems ryšį su užsienio kapitalo įmonėmis. Rinkimų kampanijai reikalingos lėšos turi būti skiriamos tik iš valstybės biudžeto. Būtina uždrausti politinę reklamą, griežtai bausti už rinkėjų balsų pirkimą, bet kokių dovanų dalijimą ir rinkimų klastojimą, taip pat bausti pareigūnus, kurie nevykdo savo pareigos ir leidžia tokiems nusikaltimams įvykti.

Norint sutramdyti šešėlinę ekonomiką, turi būti sudarytas išsamus priemonių planas ekonominės veiklos subjektams, slepiantiems pelną ir nemokantiems mokesčių, nustatyti ir tiems mokesčiams išieškoti. Reikia sutvarkyti ir suderinti su Lietuvos Konstitucija darbo įstatymus ir darbo santykius, peržiūrėti minimalų gyvenimo lygį ir minimalų atlyginimą, juos ir pensijas pradėti indeksuoti ir susieti su infliacijos rodiklais, kaip tai yra ES valstybėse. Valstybės mokamas senatvės, neįgalumo ir kitas pensijas skaičiuoti pagal ES valstybėse veikiančią metodiką, o pagal subjektyvius samprotavimus išvestas formules panaikinti. Užbaigti praktiką, pagal kurią Vyriausybė, vadovaudamasi niekuo nepagrįstais kriterijais, retkarčiais nežymiai padidina pensijas, siekdama nepateisinamo populiarumo atskiriems politikams.

Reikalaujama nebeskatinti asocialių šeimų gimdyti vaikus vieninteliu tikslu – siekiant gauti socialines mėnesines išmokas už kiekvieną vaiką. Neleistina mokėti pašalpas tiems tėvams, kurie girtuokliauja, nesirūpina savo vaikais ir neleidžia jų į mokyklą. Reikia ugdyti tautinę sąmonę Lietuvos bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose, kam dabar mokykloje neskiriama nei lėšų, nei dėmesio. Būtina įvesti sausąjį įstatymą su griežtomis baudžiamosiomis sankcijomis, paskelbti griežtą karą narkotikams ir vergų prekybai. Kol dar nevėlu, būtina imtis skubių priemonių demografinei katastrofai likviduoti.

Seimas privalo priimti reikiamus įstatymus, o Vyriausybė – nustatyti tvarką, pagal kurią būtų nedelsiant grąžintos pensijos. Pažabojus šešėlinę ekonomiką ir panaikinus „vokelių“ sistemą, Vyriausybės skola pensininkams (600 mln. litų) visiškai ir be jokios žalos „Sodros“ ir valstybės iždui turi būti grąžinta 2007 metų laikotarpiu.

Pensininkai siūlo Seimui ir Vyriausybei savo pagalbą sprendžiant šias problemas ir ieškant metodų joms spręsti. Jie prašo Lietuvos Respublikos Prezidentą, kaip Konstitucijos garantą, globoti šią iniciatyvą, kuri kilo iš didelio susirūpinimo esama padėtimi. Rezoliucijoje teigiama, kad minėtas problemas galima išspręsti pradėjus veikti ryžtingai ir imantis tam reikiamų priemonių, o bet koks tariamų sunkumų vardijimas, pasiteisinimai nėra realaus padėties supratimo išraiška, bet liudija nenorą jas spręsti. Tas nenoras yra padiktuotas siekimo asmeninius ir grupinius interesus iškelti aukščiau už viešąjį interesą, virš tautos ir Lietuvos valstybės interesų.

Kaip teigiama rezoliucijoje, įstatymų leidžiamajai ir vykdomajai valdžiai atsisakius patenkinti šiuos teisėtus reikalavimus, pensininkai pasilieka sau teisę ieškoti visų įmanomų taikių kovos būdų savo interesams užtikrinti ir padarytai žalai ištaisyti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija