Atnaujintas 2008 gegužės 30 d.
Nr. 41
(1634)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Pristatė monografiją
Doktrina apie Dievą Trejybę

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klaipėdos universiteto Senato
salėje pristatant monografiją
„Doktrina apie Dievą Trejybę“.
Iš kairės: kun. dr. Arvydas
Ramonas, kan. Vygintas
Gudeliūnas ir vysk. Jonas Boruta
Kun. Sauliaus Stumbros nuotrauka

Gegužės 19 dieną Klaipėdos universiteto senato salėje akademinės visuomenės bei dvasininkijos atstovams buvo pristatyta kun. doc. teol. habil. dr. Arvydo Ramono knyga „Doktrina apie Dievą Trejybę“. Knygos pristatymo renginį vedė KU senato pirmininkas prof. S. Vaitiekūnas. Susirinkusiems į knygos pristatymą profesorius priminė pagrindinius knygos autoriaus biografijos faktus: Arvydas Ramonas gimė 1968 m. gruodžio 19 dieną Salantuose, Kretingos r. 1987 metais baigė Salantų vidurinę mokyklą, 1989 metais įstojo į atkurtą Telšių kunigų seminariją. 1991 metais išvyko studijuoti į Romą (Italija). 1995 metais Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje priėmė kunigystės šventimus. 2001 metais daktaro laipsniu baigė studijas Romos Popiežiškajame Laterano universitete. Grįžęs į Lietuvą paskiriamas Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros vedėju ir lektoriumi ir Telšių kunigų seminarijos dėstytoju. Nuo 2002 metų – KU docentas, 2008 metais Kauno VDU Teologijos fakultete sėkmingai apsigynė teologijos mokslų habilituoto daktaro vardą.

Knygos pristatyme dalyvavo Telšių vyskupas doc. dr. J. Boruta, SJ, KU rektorius prof. V. Žulkus, Telšių vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. J. Šiurys, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. teol. lic. V. Gudeliūnas, Klaipėdos dekanas kun. doc. teol. dr. V. Gedgaudas, Palangos dekanas ir klebonas kan. bažn. t. dr. A. Genutis, KU fakultetų dekanai bei katedrų vedėjai, dėstytojai, studentai ir daug kitų garbių svečių.

Sveikindamas renginio dalyvius ir knygos autorių Telšių vyskupas doc. dr. J. Boruta, SJ, kalbėjo apie naujos teologinės knygos svarbą ir reikšmę Lietuvos Katalikų Bažnyčios gyvenime. Vyskupas pabrėžė, kad ši knyga bene pati išsamiausia studija apie Švč. Trejybę lietuvių kalba.

Išsamiai naująją knygą apžvelgė KU Katechetikos katedros dėstytojas kun. doc. dr. V. Gedgaudas. Prelegentas teigė, jog tai gera, įdomi, naudinga knyga, padedanti ieškoti brandesnio atsakymo į egzistencinius klausimus. Monografija veda į Dievo gilesnį pažinimą, todėl dažnai cituodamas knygos tekstus aiškiai padėjo renginio dalyviams suprasti, jog visa krikščioniškoji teologija persunkta Dievo Trejybiškumo ir žmogaus santykio su Švč. Trejybe.

Apie Švč. Trejybę ir liturgiją kalbėjo Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. teol. lic. V. Gudeliūnas. Pastarasis, analizuodamas Dievo Trejybės veikimą liturgijoje, pabrėžė, kad visi liturginiai veiksmai pradedami Švč. Trejybės vardu, o kiekvienas sakramentas teikiamas kreipiantis į Švč. Trejybę. Ši knyga, sakė rektorius, didžiulė pagalba bandant kuo geriau įsigilinti į Švč. Trejybės veikimą liturgijoje ir dvasiniame gyvenime.

Po oficialių kalbėtojų savo žodį tarė monografijos autorius kun. doc. teol. habil. dr. A. Ramonas. Jis visiems dėkojo už palaikymą ir pagalbą rašant ir rengiant šią knygą. Susirinkusiesiems jis kalbėjo, jog dabartinė agnostinė ir ateistinė visuomenė yra sekuliari ir jai būtina pagalba bandant suvokti esminius būties klausimus. Dievas yra anapus, o mus supanti realybė nėra tik judėjimas ir buvimas šiame pasaulyje. Mūsų tikrovė žymiai platesnė ir esmingesnė. Dangus yra tiems, kurie suranda Dievą. Dievas Trejybė yra anapus laiko ir erdvės kategorijų. Norintiems į tai gilintis – ši knyga apie Švč. Trejybę, padėsianti susitikti su Dievu Trejybėje.

Knygos autorių sveikino vienas iš knygos recenzentų prel. dr. J. Šiurys, KU rektorius prof. V. Žulkus, KU fakultetų dekanai, katedrų vedėjai, autoriaus bendradarbiai, KU leidyklos, kurioje buvo išleista monografija, atstovai, studentai ir visi, atvykę į monografijos pristatymą. Po renginio svečiai rinkosi į šventinę agapę.

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija